Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver

Raad akkoord met woningbouw op Bunnik-terrein

Nieuwerbrug - De gemeenteraad is in de laatste vergadering van 2018 akkoord gegaan met het bestemmingsplan Weijpoort 20-21C. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de transformatie van het zogenoemde Bunnik-terrein naar een nieuw woonwijkje.

De uitvoerige behandeling in de commissie Ruimte werd in de raad nog even voortgezet aan de hand van twee ingediende amendementen. Het eerste amendement, ingediend door SGP en GroenLinks, werd toegelicht door Henk van der Smit. Kern van het amendement was dat de inhoudsmaat van de woningen wordt vergroot naar 750 m3 (zoals eerder was opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan) in plaats van de 650 m3 die in het vast te stellen plan wordt gehanteerd. De verruiming van de inhoud biedt de ontwikkelaar de gelegenheid de woningen met een aanzienlijk betere c.q. lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te realiseren.

Het tweede amendement van CDA en SGP riep op om in het oostelijk deel van het plangebied de goot- en bouwhoogte te maximaliseren op 4,5, respectievelijk 10 meter. Jan van Rooijen (CDA) verdedigde het amendement door een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van de locatie sinds 1930 en de relatie van het gebied met de bebouwing in de omgeving. De voorstellen leidden niet tot heel veel discussie en ook wethouder Jan Leendert van den Heuvel vond ze uitvoerbaar. Hij riep de raad wel op beide amendementen aan te nemen gezien de samenhang. Hij gaf daarbij overigens aan dat het wellicht niet echt nodig is de maximaal toegelaten inhoud aan kubieke meters te benutten. Na de beantwoording gaven de raadsleden unaniem hun steun aan de amendementen en dat gold ook voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten