Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk februari 2021

Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied
Het dorpsteam is in een vergevorderd stadium wat de dorpsvisie aangaat. Voor we het stuk inleveren, willen we graag nog contact hebben met de andere dorpsteams. We geloven namelijk dat bepaalde zienswijzen niet ophouden aan de grens van het plassengebied, maar ook spelen in de andere dorpskernen en buitengebieden. Over de overlappende onderwerpen kunnen we elkaar, denken wij, versterken! We hebben contact gezocht en hopen op positieve reacties.

Extra verlichting
Op 21 december is een vraag betreft extra verlichting aan de Hortemansdijk voorgelegd aan het bewonerspanel (ca. tachtig e-mailadressen). De uitkomst, inclusief de feedback van leden van het dorpsteam, is als volgt: de bestaande situatie handhaven, geen uitbreiding van de verlichting aan de Hortemansdijk.

Uit de diverse toelichtingen kwamen wel suggesties om de situatie veiliger te maken: wandelaars en fietsers erop wijzen om zelf beter zichtbaar te zijn met goede verlichting, reflecterend kleding of zaklantaarns); wandelaars en hardlopers naar het struinpad verwijzen; en rustig rijden stimuleren, bijvoorbeeld door te wijzen op de adviessnelheid van 30 of 40 km p/u of het toepassen van een snelheidsmeter.

Deze suggesties pakken we zelf op of in samenwerking met de gemeente. Wilt u deelnemen in het bewonerspanel? Meldt u aan op: info@dorpsteamsluipwijk.nl

Warmtetransitie
De warmtetransitie wordt op gemeentelijk niveau uitgedacht, omdat je als privépersoon de warmte niet over een grote afstand kunt transporteren. Bodegraven-Reeuwijk is nu bezig een visiedocument op te stellen, waarbij geïnteresseerden de gelegenheid krijgen om mee te denken. Meldt u aan als u ideeën heeft over dit onderwerp.

Voor het plassengebied geldt dat we niet van het aardgas, maar van het propaangas af moeten. Er wordt gedacht per wijk te kijken hoe die wijk van het gas af kan. Het wordt een langetermijnvisie die tot 2050 loopt. Net als voor de elektriciteit, die regionaal bekeken wordt in de Regionale Energie Strategie, worden tussendoelen geformuleerd voor 2030. Dat is al behoorlijk snel!

Bij de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales kunt u zich aanmelden voor meer informatie. Mail naar voorzitter@zonnekrachtcentrales.nl of kijk op www.vzkc.nl. Op onze website www.sluipwijk.dorpenwijk.nl leest u meer over dit onderwerp.

Knotten
Het is uitstekend weer om de wilgen te knotten en wij vragen u om dit als het enigszins kan gefaseerd te doen. Zo hebben de insecten in het vroege voorjaar toch een voedselbron middels de bloeiende wilgentakken. U zou om en om kunnen knotten of steeds enkele takken kunnen laten staan.

Probeer alstublieft te veel verharding rondom uw huis te vermijden. De grond blijft dan waterdoorlatend en u werkt enorm mee aan de biodiversiteit in het gebied. Helaas is het gebrek aan respect voor en financiële hulp aan het behoud van de natuur een groot probleem dat nauwelijks door de gemeente en de provincie wordt erkend. Elk stukje natuur dat wordt afgenomen is een stuk te veel. Laten we straks dan ook bewust stemmen voor de partijen die zich hard maken voor onze natuur. Geef de flora en fauna een stem!

En voor nu: bescherm de berm! Zowel de berm voor uw huis als de bermen langs de sloot. Verhard die bermen alstublieft niet. U haalt de restaurants van de insecten weg en zij staan juist aan het begin van ons ecosysteem, het begin van onze voedselketen.

Glasvezel
Er is een poging gaande te inventariseren hoeveel belangstelling er is in het buitengebied voor glasvezel. Dat is er wel, maar veel mensen schrikken van de prijs. De prijs is behoorlijk hoog ingezet en bij grotere deelname wordt geen lagere prijs aangeboden. Ook is er, voor zover wij weten, vanuit de gemeente geen bijdrage toegezegd in de kosten voor het aanleggen van dit netwerk. We begrijpen dat het meer tijd en dus meer geld kost om glasvezel in het buitengebied te realiseren, maar een beetje middelen zou wel zo sympathiek zijn.

Aanspreekpunten
We zoeken nog aanspreekpunten voor de volgende wegen: ‘s Gravenbroekseweg, Smalle Ree, Vlietdijk en Notaris d’Aumerielaan. Als aanspreekpunt wordt u soms gevraagd om bijvoorbeeld als verzamelpunt te fungeren om formulieren te ontvangen of wij vragen u via uw buurtapp een melding door te geven in verband met de herindeling van passeerplekken of vragen over bebording. U hoeft niet mee te vergaderen. We hopen op meerdere aanmeldingen.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
Sinds ruim een half jaar zit er een gat in het dak van het leegstaande monumentale pand St. Catharina in Reeuwijk-Dorp, waardoor het pand steeds meer in verval raakt. Dat vinden we als dorpsteam een slechte zaak. Naast het feit dat het om een monument gaat, is het ook een beeldbepalend gebouw in de straat. Vanaf mei 2020 is een actieve inwoner in contact met de gemeente om ervoor te zorgen dat hier wat aan wordt gedaan. Als dorpsteam hebben we de gemeente ook een aantal maal benaderd met het verzoek om actie te ondernemen. De eigenaar van het pand heeft enige tijd geleden een brief gekregen met het verzoek iets aan het gat in het dak te doen, maar tot nu toe zonder resultaat. Onlangs hebben we van de gemeente doorgekregen dat de gemeente nu een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de ODMH. Die heeft een controle uitgevoerd en benadert naar aanleiding daarvan de eigenaar. We hopen dat dit nu wel tot resultaat gaat leiden.

Het dorpsteam heeft ten behoeve van de Dorpsvisie 2020-2030 een tweede enquête gehouden om nog wat detailinformatie te verzamelen. We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen! We zijn nu druk bezig om de resultaten van beide enquêtes te verwerken, zodat we ze kunnen presenteren tijdens de webinar op 25 maart. Zet deze datum vast in uw agenda! Meer informatie hierover volgt in een later stadium.

Wijkteam Bodegraven-Noord
Ondanks de coronabeperkingen wordt er toch nog iets aan overleg en vergaderingen gedaan, op afstand en met de hulp van technische middelen. Er is overleg met de gemeente geweest vanuit de BOV en de initiatiefgroep Verkeerplan 2.0. Het was een constructief overleg en stukje bij beetje zit er schot in. Het college heeft aangegeven dat een integrale oplossing nodig is voor het parkeren en circuleren in relatie tot de woningbouw in het centrum. Het voorstel vanuit de initiatiefgroep Verkeersplan 2.0 is om een aantal parkeerplaatsen te realiseren in een parkeergarage onder het te ontwikkelen Burggraaf-complex aan de markt.

Er wordt verder aan een plan gewerkt voor parkeervergunningen in het dorp, zodat de spaarzame parkeerplaatsen beter onder de bewoners van de wijk verdeeld kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2021 wordt begonnen met de herinrichting van het parkeerterrein bij de Jumbo. De ingang tot het terrein komt naast de ingang van de parkeergarage. Het wordt eenrichtingsverkeer, zodat het minder gevaarlijk wordt en keren niet meer nodig is. Daarnaast zal het niet meer mogelijk zijn zomaar je auto neer te zetten op plekken die geen parkeerplaatsen zijn.

Wat betreft het rapport over de huisvesting van arbeidsmigranten zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug
Een ommetje op een zonnige zondag zet je aan het denken. De openbare ruimte in Reeuwijk-Brug ziet er met een beetje rijp best mooi uit op veel plekken, maar het voorjaar komt er aan en dus ook het beheer en onderhoud. De stratenmakers gaan door in de wijk West en op een aantal andere plekken. En we hopen dat de aanpak van de definitieve inrichting van de Raadhuisweg nu echt gaat beginnen.

We zijn blij met alle bijdragen van aanwonenden en anderen en de manier waarop de gemeente die verwerkt heeft. Wij hebben nog de suggestie gedaan om de volwassen bomen die er nu staan (elzen) te verplanten. Het nadeel van een kleine groeiplaats langs de Raadhuisweg betekent waarschijnlijk een vaste en dichte wortelkluit, waardoor de bomen met een goede behandeling levensvatbaar verplant kunnen worden. We proberen ze op strategische plekken in West of elders in Brug terug te laten komen.

We gaan binnenkort met de gemeente (virtueel) om tafel om het onderhoud van de groenvoorzieningen door te nemen. We willen graag inzicht in het maairegime en de frequentie van snoeien en schoffelen.

U loopt ook waarschijnlijk regelmatig een ‘coronarondje’. Geef ons uw ideeën en waarnemingen door. Daar hebben we allemaal plezier van.

www.dorpenwijk.nl 

Meer berichten