Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - augustus 2020

Lees hier de updates van de dorp- en wijkteams.

Dorpsteam Sluipwijk Plassengebied
In de uitwerking van toekomstvisie Sluipwjik en plassengebied benadrukt het dorpsteam de kernwaarden behoud van natuur en landelijk karakter. In de praktijk zien we echter dat de laatste 2 à 3 decennia lange stroken groen, grotendeels door vererving overdragen eigendom versnipperd en doorverkocht wordt als bouwgrond of als recreatiekaveltjes. Goed voor de gelukkige verkoper en nieuwe eigenaar natuurlijk, maar wat betekent dit voor leefomgeving van de inheemse flora en fauna in termen van voedselvoorziening, schuil- en voorplantingsmogelijkheden. Ook heeft het impact op de uitstraling van het gebied. De doelgroep recreanten, natuurliefhebbers en de fervente vogelaars verliezen het aanbod en het nu nog aantrekkelijke natuurgebied voor wandelaars en fietsers verandert langzaam maar zeker in een groen woonpark.

Wat te doen om deze parel in het groen hart te behouden? Als dorpsteam proberen wij besef te kweken bij onze bestuurders ‘hoe’ dit karakteristieke gebied te behouden en hoe we dit kunnen financieren. De wil is er wel, maar budget is altijd het knelpunt.

Daarom roept het dorpsteam de gemeente op om een investeringsfonds voor natuur te creëren. Ook in de gebiedsvisie van Stichting Veen is dit idee geopperd. Inkomsten uit de recreatie, zoals een percentage van de toeristenbelasting of uit projectontwikkeling. Er wonen in dit gebied veel natuurliefhebbers en geslaagde (oud) ondernemers die wellicht goed werkende ideeën kunnen aandragen om het fonds te vullen waarmee de gemeente de te koop aangeboden stroken kan kopen en onderbrengen in één van de stichtingen die ervoor willen zorgen dat de natuur van nu blijft behouden voor de toekomst. Verder denken we aan het invoeren van een kavelpaspoort waarin per kavel de belangrijke kenmerken worden vermeld, uit het bestemmingsplan maar ook informatie over cultuurhistorie en natuur. 

Actueel in deze context is dat dorpsteam vernomen heeft dat het ODMH illegale bouwactiviteiten heeft stilgelegd in een natuurgebied aan de Lecksdijk. Zowel bewoners in de directe omgeving als het dorpsteam volgen nauwgezet verdere ontwikkelingen en hebben contact opgenomen met de gemeente en andere betrokken instanties.

Voor de herinrichting van de Oudeweg is in juli een eerste overleg geweest tussen gemeente en een klankbordgroep bewoners. Verhoging van deze weg is noodzakelijk omdat deze weg nogal eens onder water staat. Hoe de inrichting wordt, de toegankelijkheid (autoluw) en behoud uitstraling van deze weg, daar wordt in september verder over gesproken. In augustus is werk aan de weg gepland, het aanbrengen van de karrespoorprint (geel met grijze middenstreep) op de Nieuwenbroeksedijk, Hortemansdijk, Bosmankade en Kooidijk.

Als u het dorpsteam wilt steunen of ideeën wil aandragen, geef u dan op voor het bewonerspanel zodat we met elkaar onze stem kunnen laten horen. Stuur een e-mail aan communicatie@dorpsteamsluipwijk.nl

Wijkteam Bodegraven Noord
• Nieuwe inrichting Raadhuisplein. Wij hebben gesprekken gehad met de gemeente over de geplande inrichting van het Raadhuisplein en omgeving zoals bedacht door Hart in Bodegraven. Vooral de doorgang door de terrassen aan de Marktstraat geven veel commentaar vanuit de buurtbewoners. Het is te smal, je kan er niet goed door. Om te voorkomen dat wij over een poosje de bestratingswerkzaamheden over moeten doen, hebben wij gevraagd om hier een oplossing voor te gaan vinden. Door de werkgroep die een aantal jaren geleden met ideeën is gekomen over de herinrichting van het Raadhuisplein is toen de suggestie gedaan om de Marktstraat iets om te leggen. De Brugstraat rechtdoor trekken met een bocht op het Raadhuisplein. Hiermee geef je terrassen meer ruimte en tegelijkertijd haal je de snelheid uit het passerende autoverkeer. Het plein wordt dan een voetgangersgebied met auto te gast.

• Buurtinitiatief Zeehelden in het Rosarium. Er is een ochtend koffiedrinken geweest in het Rosarium, de leden van het wijkteam waren daar ook aanwezig en het was weer goed om de mensen van Noord en de initiatiefnemers van Zeehelden weer eens te ontmoeten.

• Spoorwegovergang Goudseweg. Het wijkteam heeft op locatie gesproken met de projectleider en verkeerskundige over de herinrichting van de overgang. De tips werden ter harte genomen en hebben geresulteerd in het plan zoals het er nu ligt. Voor de fietsers en voetgangers is geprobeerd om de oversteek zo veilig mogelijk te maken. Het fiets en looppad wordt verlegd richting Utrecht.

• Verkeersplan 2.0. Het onderwerp parkeervergunning in het centrum is al eerder langsgekomen in onze stukjes in deze krant. Het is nu zover dat burgermeester (de nieuwe) en wethouders hiervoor een plan gaan uitwerken. Omdat veel auto parkerende burgers, die in het centrum wonen, hiermee te maken gaan krijgen wordt dit ongetwijfeld vervolgd.

• Het oud papier wordt niet meer opgehaald door vrijwilligers. Het ophalen gebeurt nu met een zijlader vuilniswagen waarvoor specifieke kennis en opleiding nodig is. Losse stapels papier en karton die naast de container staan worden dan ook niet meer meegenomen.

• Bij de gemeente wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor 2030. Voor onze wijk wordt een eigen dorpsvisie gemaakt. Wat willen wij in onze wijk in de toekomst? De dorpsvisie geeft antwoord op deze vraag en laat zien wat de inwoners daarbij belangrijk vinden. U heeft dit kunnen aangeven met de enquête en hiermee wordt natuurlijk rekening gehouden. De resultaten kunt u lezen op onze site. Resultaten enquête dorpsvisie | Bodegraven-Noord (dorpenwijk.nl)

Dorpsteam Reeuwijk-Brug
Het is voor velen zomervakantie. De thuisblijvers genoten de afgelopen weken eerst van zon en warmte, maar inmiddels hebben we regen en is het benauwd omdat het niet koud is. Met dit soort weer merk je opnieuw hoe belangrijk groenvoorzieningen in de bebouwde kom zijn. Het groen verkoelt, neemt CO2 op en zorgt voor een schuilgelegenheid als het even regent. Alle aspecten nemen we mee in onze toekomstvisie, maar zeker ook in onze contacten anderszins met de gemeente.

In de afgelopen weken hebben we gelukkig wel bevestigd gekregen dat er nog meer bomen worden geplant in Brug-West. Het is natuurlijk nu geen planttijd, maar warm houden is ook zo wat!

Op onze vraag of er bomen van de Raadhuisweg kunnen komen om de wijk alvast een wat volwassener invulling te geven, hebben we helaas nog geen positieve reactie. Daarom hebben we contact opgenomen met de ‘Bomenmakelaar’, die deze bomen waarschijnlijk graag wil hebben om ze elders te kunnen gebruiken. 

Over groen gesproken: als u terug komt van vakantie en u heeft veel mooi groen elders gezien, denkt u dan nog aan de geveltuintjes in uw straat of wijk? Wij zijn nog steeds bereid om u te helpen uw omgeving groener te maken. Wellicht leuk als herinnering aan mooie vakantiebeelden.

De dorpsvisie begint op basis van de enquête-uitslag steeds meer vorm te krijgen en we hebben eind augustus een product dat we waarschijnlijk aan u, alle inwoners, kunnen presenteren. Hoe, dat is nog even afwachten. We zijn ‘corona-gebonden’.

Tenslotte het graffiti project: we hebben steeds beter in beeld wat we gaan doen en zoeken nu jongeren. We gaan de onderdoorgang A12 in zes delen verdelen en zes kunstenaars uitnodigen om samen met minimaal zes jongeren een totaalontwerp te maken. De uitvoering kost tijd en we komen waarschijnlijk pas begin 2022 aan het echte schilderwerk toe. Het mag niet te koud zijn. Maar de voorbereiding en het enthousiasme zijn nu verder dan ooit, dus het gaat gebeuren!

www.dorpenwijk.nl 

Meer berichten