Afbeelding
Foto: Loes Kamer

Het ACP-gesprek met de huisarts

Human Interest De zorg aan het woord

BODEGRAVEN-REEUWIJK – Nu de tweede coronagolf in hevigheid toeneemt, dreigen opnieuw de ziekenhuizen en IC-afdelingen onder grote druk te komen staan, met name door de toestroom van patiënten met een zwakke gezondheid en kwetsbare ouderen. Het maken van afspraken met de huisarts omtrent het levenseinde, voordat een crisissituatie zoals een corona-besmetting zich voordoet, is daarom van wezenlijk belang. Senioren worden in een Advance Care Planning (ACP)-gesprek geïnformeerd over wat de verschillende begrippen inhouden, wat wettelijk gezien toegestaan is en hoe dit kan worden geregeld. Huisarts Gerry Wiesenhaan geeft een toelichting.

“Het is voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid belangrijk om te beseffen dat het delen van hun voorkeuren met betrekking tot hun levenseinde niet alleen van belang is voor hun naasten, maar ook voor de huisarts. In crisissituaties kunnen anders beslissingen genomen worden die helemaal niet met hun wensen overeenkomen,” vertelt Gerry Wiesenhaan, die inmiddels twaalf jaar als huisarts werkzaam is bij het Zorgstation in Bodegraven. Daarnaast is zij regionaal bestuurslid van Mediis, een huisartsenorganisatie rondom Gouda en Midden-Holland. “Mediis is een organisatie die zich bezighoudt met wat er leeft in de huisartsenzorg. Een van de belangrijkste speerpunten is ouderenzorg, Mediis is erop gericht huisartsen hierbij zo doelmatig mogelijk te ondersteunen. Het gesprek over proactieve zorgplanning, ACP, is een van de methoden die hierbij gebruikt wordt. ACP wordt gepromoot door het Transmuraal Netwerk.”

Organisatie
De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland is een samenwerkingsverband dat ten doel heeft een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod te realiseren voor alle inwoners van de regio. Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland is als een van de 65 landelijke netwerken hierbij ondergebracht en heeft onder andere ACP als thema. Deelnemers zijn de huisartsenorganisaties Mediis en Huisartsenpost Midden-Holland, specialisten van het Groene Hart Ziekenhuis, de specialist Ouderengeneeskunde van Zorgpartners Midden-Holland en de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden.

Advance Care Planning
In dit gesprek over proactieve zorgplanning wordt het doel van de behandeling bepaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn levensverlenging of symptoomverlichting. Daarnaast komen vragen aan de orde over behandelgrenzen: een eventuele opname in het ziekenhuis, op een Intensive Care-afdeling, kunstmatige beademing en reanimatie. Verder gaat het over behandelwensen, zoals specifieke wensen met betrekking tot de zorg in verband met culturele, religieuze, sociale en spirituele aspecten, de gewenste plek van overlijden (bijvoorbeeld thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice), vragen omtrent euthanasie en orgaandonatie.
Naast het feit dat voor de patiënt ongewenste beslissingen kunnen worden genomen als dit niet bekend en vastgelegd is, zijn artsen er dit voorjaar al op gewezen dat het belangrijk is dit gesprek te voeren ter voorkoming van onnodige toestroom van patiënten die helemaal niet meer opgenomen willen worden als ze eenmaal weten wat de impact daarvan zou kunnen zijn.
“Allemaal praktische zaken, maar tegelijkertijd kwesties die voor een oudere of kwetsbare patiënt heel heftig kunnen zijn en waarbij soms veel emoties loskomen.”

Een ACP-gesprek dient daarom op uiterst zorgvuldige wijze gevoerd te worden. Ter voorbereiding hierop wordt dan ook aangeraden alvast goed na te denken over een aantal zaken. Dat kan bijvoorbeeld door op www.thuisarts.nl/levenseinde te kijken. Het gesprek wordt afgenomen aan de hand van een formulier waarop een aantal standaard vragen worden voorgelegd.

Tekst en beeld: Loes Kamer