Jan Boonstra en Erna Eigeman van de werkgroep ’De Ark 50 jaar’.
Jan Boonstra en Erna Eigeman van de werkgroep ’De Ark 50 jaar’.

De Ark bestaat 50 jaar: Kerk midden in het dorp

Human Interest

Op 15 april 1972, binnenkort 50 jaar geleden, werd kerkgebouw De Ark officieel in gebruik genomen. In die periode werd aan de oostkant van de Breevaart veel nieuwbouw gepleegd. Zowel de rooms-katholieke parochie als de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk verwachtten destijds dat de capaciteit van hun gebouwen onvoldoende zou zijn voor de instroom van grote aantallen nieuwe kerkgangers. Daarom werd besloten tot gezamenlijke nieuwbouw van één kerk, waar beide genootschappen gebruik van zouden maken. Momenteel is het gebouw geheel in handen van Protestantse Gemeente De Ark. Jan Boonstra en Erna Eigeman van de werkgroep ’De Ark 50 jaar’ vertellen over de historie en de feestelijkheden die plaats gaan vinden.

Dorpsfunctie
“Het was in de donkerste coronatijden, terwijl alles stil lag, dat Erna en ik op het idee kwamen het archief op te schonen,” begint Jan het verhaal. Daarbij kwamen ze de oprichtingsakte van De Ark tegen en realiseerden ze zich dat het bijna vijftig jaar geleden was dat De Ark in gebruik werd genomen. “We vroegen ons af op welke wijze we hier aandacht aan konden besteden.”

“De Ark is van begin af aan veel meer dan alleen een kerk geweest,” zegt Erna. Het gebouw heeft, evenals het naastgelegen zalencentrum De Brug, altijd ook een dorpsfunctie gehad. “Christengemeente Elim hield hier een aantal jaren haar diensten, maar daarnaast repeteert Vivace er, werden de muzikale middagen van (toen nog) Recum in de Ark gehouden, evenals de jaarvergaderingen van de Wereldwinkel, de Zonnebloem en de regionale vergaderingen van VluchtelingenWerk. Verder is de start van de stille tocht op 4 mei hier en wordt het gebouw op Koningsdag ingezet.” Jan vult haar aan: “Het zijn vaak wel activiteiten of bezetting door organisaties met een ideëel karakter.”

Ontstaans- geschiedenis Protestantse Gemeente De Ark
Een aantal nieuwe bewoners in Reeuwijk-Brug oost richtte begin jaren zeventig de Hervormde Bruggemeente op, die kerkte in het toen nog Verenigingsgebouw De Brug. De Hervormde Bruggemeente en Gereformeerde Kerk Reeuwijk werkten op verschillende niveaus al samen, maar toen in 1989 beide gemeenten zonder predikant kwamen te zitten, werd besloten verder te gaan met één predikant als Samen-op-Weg gemeente Reeuwijk. Na de fusie van drie landelijke kerkgenootschappen in 2004 (PKN) kon de Samen-op-Weg gemeente Reeuwijk tot een volledige fusie komen: in 2009 gingen de Hervormde Bruggemeente en de Gereformeerde Kerk Reeuwijk op in Protestantse Gemeente De Ark van Reeuwijk.

Op een oorspronkelijke tekening van het gebouw is te zien dat er een fysieke scheiding gemaakt is tussen het deel van De Ark dat aan de rooms-katholieke parochie toebehoorde en het deel dat voor de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk bestemd was. Vanwege schaalvergroting binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland moest de parochie zich terugtrekken uit De Ark, hetgeen in 2009 definitief werd. Het heeft daarna nog tot 2016 geduurd voordat de kerk geheel in handen was van de Protestantse Gemeente De Ark. Een grootscheepse opknapbeurt van het hele gebouw, die voor het grootste deel uitgevoerd werd door en onder leiding van gemeenteleden, was het gevolg. Pas eind vorig jaar is deze renovatie definitief afgerond met de herinrichting van de kerkzaal en de ingebruikname van nieuw liturgisch meubilair.

Festiviteiten
10 jaar geleden werd aan het 40-jarig bestaan aandacht besteed door een boom te planten naast De Ark, maar het vijftigjarig jubileum wordt grootser gevierd, zeker nu de coronamaatregelen ingetrokken zijn. Voorzitter van de Kerkenraad Annette Knol vroeg Erna of ze aan de werkgroep deel wilde nemen, daarna werd Jan Boonstra toegevoegd en na een oproep in het kerkblad Arkade meldden zich spontaan nog zes mensen. Naast de uitgave van een herdenkingsboekje vindt een aantal activiteiten plaats waarbij het hele dorp wordt betrokken. De Ark wil immers niet alleen voor zichzelf kerk zijn, maar ook voor het dorp, de seculiere gemeenschap waar zij deel van uitmaakt en de wereld als geheel.

Op zaterdag 9 april wordt daartoe een speurtocht georganiseerd voor alle kinderen van Reeuwijk tussen de 6 en 12 jaar. Tot 14.00 uur kunnen bakresultaten in het kader van ‘Heel Reeuwijk bakt’ in De Ark worden ingeleverd, waarna ze door een jury worden ‘beproefd’. Om 15.00 uur volgt de prijsuitreiking. Verder komt er een wensboom, waarop plaatsgenoten aan kunnen geven welke toekomst zij voor de Ark zien.

Er zullen een aantal stands zijn waar goede doelen uit de omgeving zich kunnen presenteren, onder ander de Wereldwinkel, Non-food bank Gouda, Hand in Hand community Ghana, Water voor Leven, Op Gelijke Voet en Onderwijs Peru. Verder zijn er vanuit De Ark zelf het Leerhuis, het Jeugdwerk en de Jongerenclubs, die allemaal onder het genot van koffie, thee of limonade tot 17.00 uur kunnen worden bezocht.

Op zondag 10 april wordt om 14.00 uur een speciale viering gehouden, waarvoor ook oud-predikanten en andere mensen van bijzondere betekenis voor De Ark zijn uitgenodigd. Na afloop van de dienst wordt een herinneringsbord aan de gevel onthuld en wordt de middag afgesloten met een feestelijk samenzijn met aangeklede borrel.

!