Burgemeester Van der Kamp ontvangt de petitie van Levi Hogendoorn
Burgemeester Van der Kamp ontvangt de petitie van Levi Hogendoorn (Foto: Bert Verver)
Huisvesting arbeidsmigranten

Geen Polenhotel op Groote Wetering

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft korte metten gemaakt met het procesvoorstel van het college voor de verdere behandeling van het omstreden voorstel voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Uit een vijftal vooraf aangekondigde moties kon al worden opgemaakt dat de raad niet stond te trappelen om het voorstel te volgen, omdat de kaders waarom was gevraagd niet duidelijk waren aangegeven. Niet alleen het procesvoorstel sneuvelde bij de stemming, ook de beoogde locatie Groote Wetering, waar 640 arbeidsmigranten gehuisvest zouden moeten worden, werd door een meerderheidsbesluit van de raad van de kaart gehaald. Het college kreeg de opdracht in de komende maanden een nieuw voorstel voor te bereiden.

Aan het begin van de raadsvergadering bood Levi Hogendoorn, namens de groep Bodegraven Spreekt, een petitie met 1059 handtekeningen aan burgemeester Van der Kamp aan. Met de petitie werd kracht bijgezet aan de wens om het procesvoorstel van tafel te halen. De overhandiging geschiedde overigens voor de camera van het KRO-NCRV programma De Monitor, waarin medio april een reportage over de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde komt.

Stevige kritiek

Nadat de moties namens de verschillende indieners waren toegelicht was de woordvoerder van oppositiepartij Burgerbelangen Remco Tijssen als eerste spreker niet mals in zijn bewoordingen over het ingediende voorstel. "Het college slaagt er niet in naar de burgers de gewenste openheid van zaken te geven. Daar ligt het begin van het herstel van vertrouwen," aldus Remco. Hij voegde eraan toe klaar te zijn met wethouders die niet open en transparant zijn of de feiten verdraaien. Hij vroeg het college nadrukkelijk om de motie van vorig jaar november uit te voeren, waarin werd opgeroepen duidelijke kaders te stellen, en het procesvoorstel van tafel te halen. Daarnaast vroeg hij om de handhaving op ongewenste huisvesting in zowel het centrum van Bodegraven als op de bedrijventerreinen voortvarend ter hand te nemen. Met deze opening zette hij eigenlijk de toon voor de verdere discussie.

Willem Zuyderduyn VVD) stelde vast dat er veel te lichtvaardig was omgegaan met de belangen van de bewoners van het naastgelegen Weideveld en de nieuwbouwlocatie Vrijeveld. Maar hij vroeg zich ook af wat de rol van de ambtenaren geweest was en of ook de wijzigingen in de organisatie een rol gespeeld kunnen hebben in de moeizame gang van zaken. Evenals alle andere sprekers vroeg Elly de Vries (D66) om duidelijke kaders te stellen in overleg met inwoners en andere betrokken partijen. Zij zag wel in dat dit niet de gemakkelijkste weg was, maar dat het noodzakelijk is om het vertrouwen te herstellen omdat er tot dusver bedenkelijk was gehandeld en zaken geheim waren gehouden. Monique Jonker (PvdA) is dezelfde mening toegedaan. Zij vroeg zich af waarom de coalitie geen motie van wantrouwen had ingediend. Zij noemde het vreselijk dat er geen vertrouwen meer is in de lokale politiek, maar riep ook op om alles op alles te zetten om tot een totaalaanpak te komen om een einde te maken aan de schrijnende huisvesting van de arbeidsmigranten.

Pijn gedaan

CDA fractieleider Jan Vergeer stelde dat de aanhoudende negatieve berichtgeving en het groeiend wantrouwen hem pijn hebben gedaan. Hij sprak zijn waardering uit voor de inwoners die de hand hebben uitgestoken om te helpen het proces verder in goede banen te leiden en verwierp de negatieve houding die onder andere op sociale media doorklinkt. Ook hij vindt dat er een fout is gemaakt door te lang vast te houden aan geheimhouding, zeker in het licht van de verkoop van Vrijeveld. Maar hij ziet zeker de noodzaak de problematiek goed aan te pakken, niet alleen voor de arbeidsmigranten, maar ook voor de eigen inwoners. Dit laatste was ook de kern van het betoog van Merel van Dijk (GroenLinks). Ook zij pleit voor een effectieve handhaving en riep het college op vaart in het voorstel te houden.

Raadsnestor Henk van der Smit (SGP) vroeg zich af wat er nu eigenlijk werd verwacht, omdat het een opiniërende discussie was waar geen raadsvoorstel aan ten grondslag lag en waar de raad op 29 mei aanstaande over zou moeten beslissen als een toegezegde beleidsnotitie wordt behandeld. Ook hij is van mening dat er te lang aan de geheimhouding was vastgehouden. Op voorhand gaf hij aan geen voorstander te zijn van het van de kaart halen van de locatie Groote Wetering, omdat in zijn ogen eerst vastgesteld zou moeten worden aan welke omvang van huisvesting er behoefte bestaat. Het aantal van 640 plaatsen is echter voor hem wel onbespreekbaar. Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) vindt dat er weer vanaf punt nul begonnen moet worden. "Er is een duidelijke probleemanalyse nodig. Geen aannames, maar feiten en geen problemen oplossen voor buurgemeenten," volgens Els, die suggereerde dat het probleem misschien in regionaal verband aangepakt zou kunnen worden. Een suggestie die wethouder Knol later als 'ingewikkeld' zou beoordelen. Zij deed tevens het voorstel een externe procesbegeleider aan te stellen om de gesprekken met alle betrokkenen aan te gaan.

Complex probleem

In zijn beantwoording begon wethouder Dirk-Jan Knol met de constatering dat het om een complex probleem gaat dat inmiddels een beladen onderwerp is geworden en dat het vertrouwen in het college en de politiek bij een grote groep bewoners sterk is afgenomen. Hij memoreerde dat in november 2018 de raad het toen voorliggende voorstel had verworpen, waarmee ook de voorgestelde locaties niet meer in beeld zijn. Hij stelde vast dat er een beeld is geschetst dat de bewoners om de tuin zijn geleid. Vanuit hun positie kan hij zich daarin inleven en hij herhaalde het al eerder uitgesproken 'mea culpa' over het gevoerde proces en de communicatie daarover. Namens het college betreurt hij het dat het beeld wordt opgeroepen dat er sprake zou zijn van achterkamertjespolitiek of geheime deals. Hij zegde de raad toe met een nieuwe tijdlijn over de besluitvorming te komen, omdat de tijdlijn die onlangs gepubliceerd was in het AD naar zijn mening incompleet was.

Hij ging nader in op de behoefte van de bedrijven om arbeidsmigranten in te zetten in het arbeidsproces en herhaalde het eerdere standpunt dat de huisvesting ten koste gaat van de beschikbaarheid van woonruimte voor jongeren, starters en spoedzoeker. "Het faciliteren van de woningbehoefte met 24 uur beheer is daarvoor een oplossing en ook een kwestie van fatsoen. Over de schaal en randvoorwaarden ervan zullen we met betrokkenen, inwoners en raad het gesprek moeten aangaan," aldus de wethouder die ook aangaf te willen handhaven op ongewenste situaties. Naast de handhaving, waaraan overigens ook de nodige financiële consequenties vastzitten, ziet hij ook het beter in kaart brengen van de huisvestingsopgave en het oppakken van de participatie van betrokkenen, bedrijfsleven en samenleving als voorwaarden voor het vervolgtraject.

Kaarten geschud

Na een lange schorsing bleken de kaarten te zijn geschud. Een door de SGP ingediende motie over een informatie- en servicepunt voor arbeidsmigranten werd ingetrokken en hetzelfde deed GroenLinks met haar motie die vooral betrekking had op bedrijfsterrein-strategie. Ook de motie van de vijf coalitiepartijen over het oppakken van handhaving, interactieve bijeenkomsten en transparantie werd teruggetrokken. Dat laatste was logisch, omdat bleek dat alle raadsfracties elkaar gevonden hadden in een nieuwe motie. Deze motie bevatte dezelfde elementen en gaf ook expliciet aan om de huidige, door het college voorgestelde locaties te schrappen en eerst kaders vast te stellen en daarna pas een nieuw onderzoek naar mogelijke locaties te starten. Uiteraard werd deze motie unaniem aangenomen. Minder enthousiasme was er over de motie van de VVD, CDA en ChristenUnie om nadrukkelijk afstand te nemen van de locatie Groote Wetering, maar ook deze motie werd uiteindelijk met 13 tegen 10 stemmen, en onder applaus van de betrokken inwoners op de publieke tribune, aangenomen.

Met de aanname van deze moties en gehoord de discussie, lijkt de koers voor de hernieuwde aanpak uitgezet te zijn. Wethouder Knol hield de raadsleden echter wel voor dat het (participatie)proces de nodige tijd zal gaan kosten, zodat het er niet naar uitziet dat de kaders in de raad van eind mei kunnen worden besproken.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten