Logo kobr.nl

Waardering voor de sport- en bewegingsvisie

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Vorig jaar is de conceptvisie op sport en bewegen 'Kom in Beweging' opgesteld. De uitvoeringsagenda gaat in op de wijze waarop aan alle kernwaarden uitvoering kan worden gegeven. Het werven van voldoende vrijwilligers is daarbij voor het komend jaar een belangrijke opdracht. De kernwaarden in deze visie zijn plezier in sport en bewegen, sociale binding, samen doen, iedereen is welkom en ieders talenten ontwikkelen.

Waardering

De fracties spraken over het algemeen waarderend over het plan van het college. Als antwoord op hun vragen maakte het college duidelijk dat het uitvoeringsprogramma dynamisch is en daarmee ook plaats biedt aan nieuwe vormen van sport. De ‘open sportparken’ moeten figuurlijk worden gezien en het college doelt hiermee vooral op het gebruik van een breder palet aan doelgroepen. Desalniettemin ziet het college goede accommodaties als basis voor een goed sport- en bewegingsbeleid.

Het college benadrukte dat er een versterkte focus komt op de groep 55 en 65+'ers en op kwetsbare inwoners. Beoogd wordt met zorgaanbieders prestatieafspraken daarover te maken. Bij de aanpak van probleemvelden als roken, alcohol en overgewicht worden de aanbevelingen van het Nationaal Preventie Akkoord en de GGD gevolgd. De uitvoeringsacties worden voor 2020/21 financieel globaal in kaart gebracht. Eventueel benodigde extra gelden worden in de kadernota opgenomen. Het college wees er daarbij op dat de gemeente niet bij alle acties als trekker optreedt. Daar waar dat wel nodig is, gebeurt dat met inzet van medewerkers uit bestaande teams en met een nog aan te stellen vaste medewerker voor sportzaken.

Alleen digitaal

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de raadscommissies vorige week niet bijeengekomen voor de gebruikelijke vergaderingen. Om de continuïteit van de besluitvormingsprocessen te waarborgen zijn de reacties van de fracties en de beantwoording daarvan door het college digitaal verzameld en via een strak tijdschema aangeboden. De redactionele verslaglegging in deze krant is een beknopte weergave daarvan. De volledige inbreng is terug te vinden via het raadsinformatiesysteem bij het desbetreffende agendapunt bij de vergaderingen van de commissie Ruimte en Samenleving.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten