Aandacht voor actieve watersport is noodzakelijk.
Aandacht voor actieve watersport is noodzakelijk. Foto: Bert Verver

Kleine stapjes nodig voor verdere ontwikkeling waterrecreatie

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Als uitvloeisel van de vorig jaar september vastgestelde Visie Recreatie en Toerisme is door een ambtelijke werkgroep een ontwikkelplan opgesteld over de problemen en mogelijkheden voor de ontwikkeling op het gebied van waterrecreatie. Tijdens de inspraakraad werden raads- en commissieleden geïnformeerd over dit onderwerp, dat uiteindelijk vervat moet worden in een actieplan.

In een bij de presentatie behorend memo werd inzicht gegeven in het belang van de waterrecreatie voor de gemeente, de tot dusver bereikte resultaten en het belang van samenwerking met maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere overheden.

Niet geheel onverwacht wordt in het memo geconcludeerd dat waterrecreatie onlosmakelijk verbonden is met onze gemeente en bijdraagt aan de levendigheid van onze dorpen en de economie. Stap voor stap zijn er een aantal voorzieningen gerealiseerd zoals enkele kanoroutes, uitstapplaatsen, een verbeterde daghaven aan de Twaalfmorgen en een passantenhaven aan de Rijnkade. Onderzocht wordt of het mogelijk is om een goede verbinding tussen Landal en het centrum van Gouda tot stand te brengen.

Knelpunten
In het memo wordt vastgesteld dat er grote en kleine knelpunten zijn om de veelheid van wensen te realiseren. Zo ontbreekt een goede verbinding vanuit Bodegraven in zuidelijke richting en zijn ook de openingstijden van bruggen en sluizen een probleem. Kansen liggen er volgens de opsteller ook, o.a. door de bouw van nieuwbouwwoningen aan het water.

Onderzocht wordt of een deel van de recreatievaart op de Gouwe gescheiden kan worden van de beroepsvaart, maar nu is al duidelijk dat dat slechts voor een klein deel haalbaar zal zijn. Voor een rondje Rijn-IJssel zijn een viertal tracés onderzocht. Voor twee tracés wordt nog een second opinion uitgevoerd, maar op voorhand lijken deze polder tracés buitengewoon kostbaar te worden. Voor de wat grotere boten lijken alleen de Rijn, IJssel, Dubbele Wiericke en de Meije kansen te bieden.

Recreatie versus natuur
De groei van de waterrecreatie zal direct effect kan hebben op de natuurwaarden van het plassengebied. Opmerkelijk was dat aan dat aspect totaal geen aandacht was besteed.

Dat leidde tot kritische opmerkingen van met name Elly de Vries (D66) en Henk van der Smit (SGP) waarbij die laatste grote vraagtekens zette bij het verder ontwikkelen van de kostbare polderroutes. Hij vroeg aandacht voor de draagkracht van het plassengebied dat steeds zwaarder wordt belast door de vaarverbinding vanuit nieuwbouwwijken.

Ook Lisbeth Hertogh (PvdA) vroeg zich af of er niet eerst een afweging gemaakt zou moeten worden over welke vormen van waterrecreatie gesproken zou moeten worden en dat sloot weer aan bij eerdere woorden van Merel van Dijk (GroenLinks) waarin zij aandacht vroeg voor de sportievere kanten van de watersport in de surfplas. Ook waren er vragen over de kaders die aan de verdere planvorming gesteld zouden moeten worden.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen was het met de sprekers eens dat er sprake moest zijn van een balans in kosten en baten en dat daarbij ook de natuur- en landschapswaarden meegenomen moesten worden. Zij zag het als een schone taak voor het vervolgtraject om daar, samen met de belangrijkste stakeholders, balans in aan te brengen.

Tekst en archiefbeeld: Bert Verver

Advertentie

Categorieën