<p>Voor en na foto's van Nieuwerbrug aan den Rijn.</p>

Voor en na foto's van Nieuwerbrug aan den Rijn.

(Foto:)
Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk 4 november 2020

  Politiek

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN)
De kracht van een gedragen actiegerichte dorpsvisie

Precies vier jaar geleden werd onze dorpsvisie overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders en aan de raadsleden. Hoe begon het ook alweer? Met een noodkreet! Geuit tijdens een raadscommissievergadering in maart 2016 door de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). De tribune was gevuld met tientallen betrokken Nieuwerbruggers. Murielle Hermsen-Facon gaf een presentatie over de knelpunten en over de oplossingen. Zij deed vooral een beroep op samenwerken. Op de vraag van een raadslid: “Heeft u het idee dat Nieuwerbrug achtergesteld wordt?” antwoordde zij: “Helaas wel, en het kan echt anders”.

Raadsleden kwamen op bezoek. Onze Republiek aan de Rijn leek de aandacht te krijgen die ze verdiende. Maar vrij snel merkten we dat het niet tot concrete resultaten leidde. Daarom besloot de WIN een dorpsvisie te schrijven, een visie gebaseerd op de ideeën van de Nieuwerbruggers, een inspirerende visie met een gericht actieplan en een prioriteitenlijst. Het balletje ging rollen. Nieuwerbruggers en ambtenaren werkten nauw samen om financiële middelen te vinden en concrete invulling te geven aan verschillende projecten. Informatiebijeenkomsten werden goed bezocht.

In een relatief korte periode is veel geïnvesteerd in ons dorp en zijn de resultaten te zien, zowel in het sociale domein als op straat (zie bijgevoegde collage). Het is leuk om te zien dat veel van de wensen van de Nieuwerbruggers nu realiteit zijn geworden. Op de Wijde Wiericke zijn nieuwe woningen en een medisch centrum gebouwd, de Korte Waarder en de Hoge Rijndijk zijn verkeersveilig heringericht, het hart van ons dorp heeft een fraai gezicht gekregen, de supermarkt is mooi opgeknapt, twee kanonnen zijn op strategische plekken in het dorp geplaatst en bewoners ontmoeten elkaar in het Wierickehuis, langs de sportvelden of in de restaurants. Kortom, Nieuwerbrug leeft, bloeit en groeit.

Niet alles mag natuurlijk op het conto van de dorpsvisie worden geschreven, maar wel veel. Het heeft namelijk een impuls gegeven aan een gelijkwaardige samenwerking tussen Nieuwerbruggers en ambtenaren, college en gemeenteraad. Deze coöperatieve houding heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze dorpsvisie, inclusief de totstandkoming ervan, wordt door de gemeente nog steeds als lichtend voorbeeld genoemd. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en moeten alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie hebben, die in samenspraak met de bewoners tot stand is gekomen. Nieuwerbrug is in dezen vooruitstrevend geweest. Het betekent echter niet dat we klaar zijn. Heeft u ideeën of nieuwe wensen om ons dorp nu of in de toekomst nog levendiger te maken? Laat het weten. Mocht u lid willen worden van de WIN of meer over de dorpsvisie willen weten, kijk dan op www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug.

Wanneer de krachten worden gebundeld, kunnen we veel voor elkaar krijgen. Laten we trots zijn op ons kleine, eigenwijze dorpje!

Wijkteam Bodegraven Noord
Vorige week heeft de bestuursvoorzitter van Zorgpartners, waar Vijverhof onder valt, de overeenkomst met onze wethouder Dirk-Jan Knol ondertekend voor het maken van een speeltuintje bij Vijverhof. Dit speeltuintje is er zowel voor de kinderen uit de buurt als de kinderen van bezoekers aan de Vijverhof.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was er een zo klein mogelijk groepje personen aanwezig. Op gepaste afstand is het foambord met het ontwerp overgedragen. De werkzaamheden zijn al gestart en het bankje staat er al. Over twee weken komen de speeltoestellen. Er wordt geschat dat de speeltuin in de derde week van november klaar is.

Samen met Leo Blom, directeur van Vijverhof, en de gemeente gaan wij nog bekijken wat er mogelijk is voor een officiële opening.

Dorpsteam Waarder
Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. Desondanks probeert het dorpsteam in samenspraak met u een dorpsvisie te ontwikkelen. In deze dorpsvisie komt te staan hoe wij het dorp zien over tien jaar, met belangrijke thema’s zoals woningbouw, veiligheid en duurzaamheid. Deze visie volgt op de avond ‘Wie, Wat, Waarder’, die wij in 2018 hebben georganiseerd.

De eerste stap die wij nu willen zetten is een algemene enquête waarin wij de mening van het dorp peilen. Vult u de enquête in? Samen met de PLUS-folder heeft iedereen in Waarder een uitnodiging gekregen. Helaas is daarin een fout internetadres vermeld. Invullen kan digitaal via: waarder.dorpenwijk.nl/dorpsvisie. De QR-code op de uitnodiging linkt wel naar de juiste pagina.

Invullen kan tot en met 15 november. Mocht u de enquête niet online in kunnen vullen, dan kunt u een papieren exemplaar ophalen en inleveren bij PLUS Hoogendoorn. Invullen van de enquête kost u circa 10 minuten. De resultaten van de enquête worden op de website van het dorpsteam geplaatst.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
In de afgelopen maand is het Dorpsteam bezig geweest met de uitwerking van de enquête die we ten behoeve van het ontwikkelen van een Dorpsvisie hadden uitgezet. De geplande bijeenkomst in Amicitia, waarbij we meer gedetailleerde informatie hoopten op te halen, is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgegaan. De komende periode bekijken we hoe we verder gaan met de resultaten van de enquête. Hebben we nu al voldoende informatie om een Dorpsvisie te kunnen maken en zo ja, in wat voor vorm gaan we die gieten? En als we toch nog detailinformatie nodig hebben, hoe gaan we die dan coronaproof verzamelen? We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De gemeente heeft de Oud Reeuwijkseweg enige tijd geleden voorzien van kunststof paaltjes tegen het kapot rijden van de berm. Ze lijken effect te hebben. Op een aantal plaatsen wordt echter nog steeds door de berm gereden. De gemeente gaat nog wat paaltjes leveren, zodat de bewoners, waar nodig, paaltjes bij kunnen plaatsen. Voor een onderhoudsplan voor de beplanting langs de weg wordt nog een inventarisatie gedaan. Deze wordt besproken met de aanwonenden die het onderhoud gaan doen.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug
Als gevolg van diverse omstandigheden hebben we een aantal keren niets van ons laten horen op deze plek. Maar we hebben niet stil gezeten en willen graag de draad weer oppakken in deze rubriek.

Helaas heeft onze zeer bevlogen voorzitter afscheid genomen van ons team. Gelukkig blijft hij wel betrokken bij het wel en wee van ons dorp en houden we contact. Mede naar aanleiding daarvan en ons moeizame contact met de gemeente hebben wij eind september als team een gesprek gehad met onze wijkwethouder en de burgemeester, om elkaar eens goed in de ogen te kijken en duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan en hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Het was een gesprek waarin wij ons ongenoegen onomwonden duidelijk hebben gemaakt. De burgemeester heeft beterschap beloofd. Als team hebben wij aangegeven echt verbetering te willen zien, daar wij anders genoodzaakt zijn ons te herbezinnen.

Door onze voorzitter was al met de gemeente een rondgang gemaakt aangaande het groenonderhoud. De gemeente heeft hier acties aan gekoppeld en wij blijven dit aandachtig volgen.

Om meer daadkracht als dorpsteam te hebben, zijn we bezig om een andere vergader- en organisatiestructuur op te zetten. We gaan werken met werkgroepen, getrokken door een teamlid met vrijwilligers om zich heen en een afgesproken thema. Wij komen tot zes werkgroepen: van ‘het sociaal domein’ en ‘veiligheid’ tot ‘onderhoud openbare ruimte’ aan toe. Zo hopen we efficiënt te vergaderen, regelmatig overleg met de gemeente te hebben en eerder door de gemeente geïnformeerd te worden over zaken die spelen of gaan spelen. Wij willen ons niet langer achteraf moeten verdedigen en bezwaar moeten maken, maar vooraf meedenken en helpen in de communicatie met onze inwoners.

Woont u in Reeuwijk-Brug en wilt u meer weten of meedoen? Neem contact met ons op via www.dorpenwijk.nl

Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied
Ook in het plassengebied is de herfst zichtbaar. De bomen kleuren prachtig, de eenden duiken de gevallen eikels van een overhangende eikenboom op als welkome herfstmaaltijd, de ijsvogel flitst je voorbij en de surfplas ligt alweer vol met smienten, kuifeenden, futen en duikers. Het natura2000-gebied is vol met leven en in alle seizoenen de moeite waard om in rond te wandelen of te fietsen. Het dorpsteam maakt zich dan ook zorgen over het idee kitesurfers toe te staan op deze plas. Kitesurfen is namelijk een andere tak van sport dan windsurfen: de hoge kite in de lucht is als een grote en dus dreigende vogel en zal de populatie vogels die het gebied bevolken bedreigen en dus doen vluchten.

Goed nieuws is dat de vogelkijkhut weer uit de as zal herrijzen. Uw donatie is goed terecht gekomen en de eerste resultaten kunt u nu al zien hangen in het observatiepunt aan de Bosmankade. Nogmaals dank voor uw bijdrage!

Over de herinrichting van de wegen in het plassengebied is het volgende te melden: de herinrichting van de Nieuwbroeksedijk vindt begin 2021 plaats en niet, zoals eerder vermeld, dit najaar. Het werk omvat naast een nieuw wegdek ook het herstel van de onderlagen en inrichting van de passeervakken, zoals afgestemd met de omwonenden. Het dorpsteam is blij dat men (bewoners en andere gebruikers) nu de mogelijkheid heeft om uit te wijken en te anticiperen met een beetje geduld, waarmee we de bermen aan weerszijden sparen en daarmee de biodiversiteit bevorderen. Bermen omvatten tegenwoordig echt zo veel meer dan hun oorspronkelijke functie. De slijtlaag met karrespoorprint, voorzien voor alle C-wegen binnen de gemeente, wordt als laatste aangebracht.

De Hortemansdijk krijgt waarschijnlijk als eerste deze slijtlaag, mits droog weer dit toestaat. Op korte termijn staat werk gepland voor de Ree, een versterking van de bermen om de stukgereden plekken aan te pakken. De sloten kunnen ook weer gebaggerd worden. Deze verantwoordelijkheid ligt voor 50 procent bij de eigenaar van de sloot. Vooral het uitdiepen is belangrijk, waar we vroeger het water ‘kwijt’ moesten, willen we het nu graag vasthouden.

We hopen dat wij uw vraag of opmerking mogen terugzien op de website. Als u zich abonneert op de site (gratis), krijgt u een berichtje als er nieuws is over dit mooie gebied.

www.dorpsteamsluipwijk.nl

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten