Raad stemt met grote meerderheid in met bestemmingsplannen aan de plas Elfhoeven | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
<p>Het complex Elhoeven in volle glorie in 1975. Beeld: archief Streekmuseum Reeuwijk</p>

Het complex Elhoeven in volle glorie in 1975. Beeld: archief Streekmuseum Reeuwijk

(Foto: archief Streekmuseum Reeuwijk)

Raad stemt met grote meerderheid in met bestemmingsplannen aan de plas Elfhoeven

  Politiek

REEUWIJK - Na heel veel en lange discussies, waarvan de eerste al dateren uit de tijd dat Reeuwijk nog een zelfstandige gemeente was, heeft de gemeenteraad vorige week woensdag met slechts vijf stemmen tegen groen licht gegeven voor de ontwikkeling van acht vrijstaande woningen en een restaurant aan de plas Elfhoeven.

Los van mogelijke bezwaarprocedures lijkt daarmee een eind gekomen aan de onzekerheid die lange tijd heeft geheerst over de invulling van de locatie waar in het verleden al een restaurant, kegelbaan en zomerwoningen waren gevestigd.

Tweedeling
Zoals wij vorige week in ons uitgebreide verslag van de commissie Ruimte al meldden, was er in de raad sprake van een duidelijke tweedeling over de plannen. De coalitiepartijen, gesteund door de fractie Van Os, spraken zich uit als voorstander van de plannen, terwijl de oppositiepartijen BBR, D66, en PvdA bij herhaling lieten merken er weinig heil in te zien. Aspecten als ‘te groot’, ‘niet handhaafbare beperkingen’ en ‘een te grote verkeersdruk op de Notaris d’Aumerielaan’ waren daarbij belangrijke argumenten, evenals het al dan niet ontvankelijk verklaren van de zienswijze van de werkgroep Veilig en Bereikbaar Reeuwijk tegen de bouw van de acht woningen.

Met uitzondering van BBR en de fractie Van Os vonden zeven fracties elkaar wel in een amendement om de definitie over het gebruik van het restaurant aan te scherpen om een grote toeloop te voorkomen. Naast het feit dat er niet meer dan 160 zitplaatsen aanwezig mogen zijn, werd door middel van dat amendement ook nog bepaald dat maaltijden en dranken zowel in het restaurant als op het terras uitsluitend bij zitplaatsen mogen worden geserveerd. Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) lichtte het amendement namens de indieners toe en gaf namens haar fractie aan dat de plannen passen in de geformuleerde uitgangspunten. Door de aanscherping van de tekst zal van de bekende ‘staande receptie’ in de toekomst dus geen sprake meer kunnen zijn.

Historisch moment of historische dwaling?
Hoezeer de meningen over de ontwikkelingen verschillen, bleek wel uit de bijdragen van de verschillende fracties. Zo sprak Monique Jonker (PvdA) van een ‘ouderwetse klucht waarin alle deelnemers steeds weer op het toneel verschenen met dezelfde boodschap en een nieuwe grap’. Zij hield een pleidooi voor het behoud van de oorspronkelijke bouwmogelijkheid van twintig recreatiewoningen. Ook zag zij wel ruimte voor een ‘kneuterig restaurantje’, waarbij zij voorbij ging aan het feit dat ook in eerdere bestemmingsplannen dat station al was gepasseerd. CDA-woordvoerder Jan van Rooijen liet de klucht voor wat hij was en sprak in plaats daarvan van een ‘historisch moment’. Hij zag een goed en zorgvuldig plan, dat voldoet aan de kaders die de raad had aangegeven. Hij schaarde zich achter de beperkingen die waren opgelegd in de bestemmingsplannen, maar stelde wel dat er ‘iets te ondernemen’ moest blijven. Met dat laatste was Kees-Willem van Os (fractie van Os) het eens en mede vanuit handhavingsoverwegingen zag hij dan ook niets in een verbod op ‘staand consumeren’.

Hennie Castelein (BBR) noemde het plan dan weer een ‘historische dwaling’. Zij vond het doorlopen proces aantoonbaar ‘niet goed’ en sprak de verwachting uit dat de ondernemer in de toekomst met het verzoek zal komen de beperkingen te versoepelen, omdat het bedrijfseconomisch anders niet uit kan. Ook voorzag zij dat die ontwikkeling in de toekomst weer aanleiding kan zijn voor de bouw van een brug over de Breevaart. Haar betoog kreeg bijval van Elly de Vries (D66), die opnieuw duidelijk liet merken dat zij niets zag in de plannen. Zij vond dat het CDA het begrip ‘zorgvuldig’ verwarde met ‘langdurig’ en deelde een sneer uit naar Merel van Dijk (GroenLinks), die het in haar ogen allemaal maar prima vond zolang er duurzaam werd gebouwd.

Van Dijk had zelf overigens weinig woorden meer vuil gemaakt aan de plannen, maar deelde wel de zorgen over de omvang van het restaurant in relatie tot de beperkingen die worden opgelegd. Evenals de meeste andere fracties vroeg zij bij de uitwerking van de inrichtingsplannen voor de Notaris d’Aumerielaan opnieuw aandacht voor de implementatie van de eerder door de raad aangenomen motie over de inrichting als fietsstraat. SGP’er Henk van der Smit wees er daarbij op dat de laan toch al aan een reconstructie toe was. Er is nu al sprake was van een hoge verkeers- en parkeerdruk, omdat bedrijven en verenigingen aan de laan nauwelijks over eigen parkeerplaatsen beschikken.

Willem Zuyderduyn (VVD) had weinig opmerkingen meer, maar vroeg wel om de kruising van de Notaris d’Aumerielaan en de ‘s-Gravenbroekseweg mee te nemen in de herinrichtingsplannen. Hij werd daarbij op zijn wenken bediend door wethouder Inge Nieuwenhuizen, die ook wist te melden dat de positie van de fietsers nadrukkelijk wordt meegenomen in de planvorming, waarover nu overleg met de omwonenden plaatsvindt. Overigens wordt de herinrichting van de laan pas verwacht nadat de bouwactiviteiten zijn afgerond.

Geen overtuigende start
Bij de beantwoording van de gestelde vragen gaf wethouder Jan Leendert van den Heuvel toe dat het dossier destijds geen overtuigende start heeft gekend en dat de complexiteit van de locatie was onderschat. Hij was echter van mening dat er later alles aan is gedaan om het proces helder te laten verlopen. In zijn ogen voldeden de plannen aan de criteria voor het aantal parkeerplaatsen en aan de door de raad aangegeven kaders. Ten aanzien van het al dan niet ontvankelijk verklaren van de zienswijze herhaalde hij zijn woorden uit de commissie; dat het praktisch en juridisch niet veel uitmaakt. De zienswijze is inhoudelijk meegenomen in de planvorming en bij een eventueel beroep maakt de Raad van State haar eigen afweging of de zienswijze wel of niet tijdig is ingediend.

Burgemeester Christiaan van der Kamp snapte als portefeuillehouder de zorg over activiteiten in het restaurant, maar voorzag niet dat er evenementenvergunningen zullen worden afgegeven voor meer dan 160 personen. Hij wees er daarbij op dat het bestemmingsplan leidend zal zijn voor de exploitatievergunning.

Amendementen en moties
Via amendementen en moties probeerden de vijf leden van de fracties van BBR, D66 en de PvdA gezamenlijk nog invloed op de besluitvorming uit te oefenen. Het amendement om de in de ogen van het college te laat ingediende zienswijze van de VBR toch als tijdig ingediend te beschouwen, kreeg alleen de steun van de indieners. Datzelfde lot trof ook het amendement om toch weer een horecacategorie in het bestemmingsplan in te voegen en een motie over de verkeersafwikkeling en fietsveiligheid.

De twee bestemmingsplannen werden uiteindelijk met 18 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

Tekst: Bert Verver

Beeld: archief Streekmuseum Reeuwijk

Meer berichten