Unaniem akkoord op woonwijk Dronenhoek

Politiek

BODEGRAVEN - De gemeenteraad is in haar vergadering van vorige week woensdag unaniem akkoord gegaan met het stedenbouwkundig plan voor de Hofjes van Dronen. Deze nieuwe wijk, waarin plaats is voor 274 woningen, wordt door een drietal ontwikkelaars gerealiseerd langs de Oud Bodegraafseweg op de plaats waar nu nog het verkommerde bedrijventerrein Dronenhoek ligt. Met de vaststelling van het plan is na jaren een belangrijke stap gezet in de richting van daadwerkelijke aanpak van dit gebied.

Op verzoek van de ontwikkelaars heeft het adviesbureau Spark een uitgebreid rapport opgesteld over de mobiliteit in de wijk. In het rapport is een grondige analyse gemaakt van de parkeerbehoefte. Geconcludeerd is dat voor 181 appartementen een lagere parkeernorm kan gelden door onder andere de ligging dicht bij het centrum, voorzieningen en het station. Ook wordt verwacht dat de bewoners van deze groene wijk bewuster met het autogebruik omgaan door bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s.

In de commissie Ruimte vroeg de parkeerkant van de ontwikkeling al veel aandacht en dat gebeurde in de raadsvergadering opnieuw. De fracties van de VVD en Van Os zetten hun vraagtekens bij de ideeën uit het rapport en dienden een amendement in waarin zij opriepen de wijk volgens de geldende parkeernormen in te richten en later bij een overschot aan parkeerruimte die plekken te vergroenen. Een achterliggende vrees was dat bij een tekort aan parkeerruimte de druk op de omliggende straten te veel toe zou nemen.

Het was niet dat Merel van Dijk (GroenLinks) zich als eerste verzette tegen het amendement. Volgens haar heeft de gemeente geen zorgplicht voor de huishoudens die meerdere auto’s hebben voor recreatief gebruik. Bovendien, zo stelde zij, kan die openbare ruimte met evenveel recht worden geclaimd door anderen die er liever groen of zelfs bebouwing willen hebben. Zij kreeg steun van Matthijs Kortleven (ChristenUnie). Hij vond dat in het amendement sprake was van een te conservatieve benadering. Hij was van mening dat het plan blijk gaf van een vernieuwende visie op mobiliteit die getuigde van moed. Dat paste precies in de plannen die het rijk voorstaat. Raadsnestor Henk van der Smit (SGP) sloot zich aan bij die mening. Hij riep, evenals in de commissie, wel op om toch weer eens te kijken naar ruimere parkeermogelijkheden bij het centrum.

Ook de overige fracties konden zich vinden in de mobiliteitsvisie. John Kempeneers (BBR) riep wel op om te kijken naar een ‘terugvaloptie’, voor het geval dat er toch een groot tekort aan parkeerplaatsen zou ontstaan. Volgens wethouder Dirk-Jan Knol was er sprake van een dergelijke optie, omdat het mogelijk is nabij de N11 vijftig parkeerplaatsen aan te leggen. Hij wees er daarbij wel op dat dat ten koste zou gaan van het groene karakter van de wijk. Het resultaat van de discussie was dat alleen de indieners het amendement omarmden. De andere fracties schaarden zich achter het door het college voorgestelde mobiliteitsscenario.

Sociale woningbouw en Oud-Bodegraafseweg
Een ander aspect van het bouwplan dat aan de orde werd gesteld, was het percentage sociale woningbouw. Elly de Vries (D66) vond dat percentage (13,5 procent sociale huur en 9,5 procent betaalbare koop) aan de lage kant, gezien de eisen die de gemeente normaal gesproken stelt (25 procent sociale huur en 10 procent betaalbare koop). Henk van der Smit vond het juist knap dat in zo’n complex plan toch nog een aantal huurwoningen kon worden gerealiseerd. Beiden riepen op om over de percentages sociale bouw binnen nieuwbouwprojecten nog eens een discussie aan te gaan. Wethouder Knol vond dat een goede zaak, maar wees erop dat op binnenstedelijke projecten een flinke financiële spanning staat. Hij was overigens van mening dat het plan een goede mix kende van verschillende woningtypen en hield de raadsleden voor dat aan de Dammekant/Kremerweg sprake was van de ontwikkeling van een appartementencomplex met 26 sociale woningen.

Kees-Willem van Os (fractie van Os) en Jan van Rooijen (CDA) vroegen de wethouder extra aandacht te besteden aan de inrichting van de Oud-Bodegraafseweg, die de wijk doorsnijdt. De wethouder onderkende het grote belang van die weg, maar was van mening dat met een goede inrichting sprake kan zijn van een 30 km-weg die veilig is voor het fietsverkeer en een uitstraling heeft die recht doet aan die belangrijke verkeersverbinding.

Na een korte stemverklaring verklaarden ook de VVD en de fractie van Os zich akkoord met het plan, waardoor dat met unanieme stemmen word aangenomen.

Geen verdere discussie
Zonder verdere discussie stelde de raad het bestemmingsplan voor de Franckenlocatie in Nieuwerbrug vast. Dat gold ook voor de benoeming van mevrouw R. van der Werff als nieuwe dorpsbouwmeester.

Op een enkele vraag na was er na een uitgebreide behandeling in de commissie Bestuur & Financiën ook geen discussie meer over het initiatiefvoorstel van Robin Kersbergen namens de VVD fractie over een wijziging van de indeling van buurten en wijken. Doel van het voorstel was om de indeling beter te laten aansluiten bij de indeling die het CBS hanteert. De nieuwe indeling was dan ook met het CBS afgestemd. Kersbergen mocht van zijn politieke collega’s dan ook de complimenten in ontvangst nemen voor het resultaat en de vele uren die hij in dit onderwerp had gestoken.

De raad verklaarde zich ook akkoord met het instellen van de noodverordening voor begraafplaats Vredehof. Namens de raad sprak Henk van der Smit zijn steun uit voor deze verordening, die de schending van grafrust op de begraafplaats moet voorkomen.

Tekst: Bert Verver

Motie Gebiedsinrichting ‘nieuwe natuur’
Namens de fracties van CDA, SGP, BBR, Van Os en VVD diende Jan Vergeer een motie in die als ‘vreemd aan de agenda’ werd bestempeld. Daarmee wordt een motie bedoeld die geen betrekking heeft op een van de agendapunten. De motie had namelijk betrekking op de gang van zaken rond de gebiedsinrichting van ‘nieuwe natuur’. Daarmee worden gronden bedoeld die binnen het NatuurNetwerkNederland (NNN) liggen, zoals gronden langs de Wiericke, in Bodegraven-Noord en de Meijegraslanden binnen de gemeente Nieuwkoop. In de motie wordt gesteld dat er keuzes worden gemaakt die agrarisch medegebruik van deze gebieden vrijwel onmogelijk maken. Volgens Jan Vergeer ontbreekt het vertrouwen in het proces, terwijl de keuzes grote gevolgen hebben voor het toekomstperspectief van de agrariërs en het karakteristieke veenweidelandschap.

In de motie wordt het college opgeroepen om gesprekken aan te slingeren tussen natuurorganisaties, inwoners en agrariërs, zodat de gemeente kan meewerken aan het verkrijgen van wederzijds vertrouwen. Niet alle fracties waren vanaf het begin af aan enthousiast over de motie, maar na telefonisch contact met Jan Vergeer waren ook D66 en de ChristenUnie overtuigd van de goede bedoelingen en spraken zij hun steun uit. Dat gold niet voor Merel van Dijk (GroenLinks). Zij plaatste de problematiek in een breder kader en wees op de noodzaak voor agrariërs in het Groene Hart om na te denken over de aanpassing van hun bedrijfsvoering, onder andere vanwege de voortdurende bodemdaling. Verantwoordelijk wethouder Odd Wagner zag de motie eigenlijk als een aanmoediging voor het beleid dat al door het college wordt gevoerd. Hij wees op de vele gesprekken die worden gevoerd met agrariërs, buurgemeentes en de beherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Uiteindelijk werd de ingediende motie, met de twee stemmen van GroenLinks tegen, aangenomen.