Insprekers grijpen aandacht van de raad

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De behoefte van inwoners en ondernemingen om tijdens een openbare raadsvergadering hun stem te laten horen blijft onverminderd groot. Ook vorige week hadden zich weer een aantal insprekers gemeld om aandacht te vragen voor hun belangen, die deels vanavond in de commissie Ruimte worden besproken. Na de inspraak kregen de raadsleden een presentatie over de uitbreiding en transitie van het bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug.

Woningen Raadhuisweg
Als eerste kreeg mevrouw Cora Meeuwsen het woord. Omdat vanavond de vaststelling van het bestemmingsplan voor de woningen aan de Raadhuisweg op de agenda staat, vroeg zij, in navolging van insprekers in eerdere vergaderingen, nogmaals aandacht voor het behoud van deze tien woningen. De woningen staan op de lijst om te worden gesloopt door de woningbouwvereniging ten behoeve van de nieuwbouw van 24 sociale huurwoningen en zes woningen in de middel-dure huur.

Meeuwsen stelde dat de historische waarde van de woningen, die inmiddels ongeveer honderd jaar oud zijn, hoog wordt gewaardeerd en dat er meer opties zijn voor het behoud van de woningen, zoals verkoop. De inspreekster was daarbij ook van mening dat de kosten van 180.000 euro voor renovatie wel erg hoog was ingeschat. Zij legde de vraag op tafel of er geen onpartijdige herberekening kon plaatsvinden. De raadsleden lieten het bij enkele informatieve vragen. Uit de beantwoording bleek dat er zeker belangstelling zou zijn van de huidige bewoners om de woning te kopen, maar dat er geen verkooptaxatie van de woningen had plaatsgevonden.

Zorgstal Nova Zembla
De familie De Jong wil aan de Kerkweg in Reeuwijk-Dorp een zorgboerderij inrichten op de plaats waar vroeger een melkveehouderij was gevestigd. Volgens initiatiefnemer Richard de Jong, die een keurige presentatie had voorbereid, gaat het om een veelzijdige zorgboerderij waar op kleine schaal zorgactiviteiten worden uitgevoerd in combinatie met de verkoop van streekproducten, het houden van het oud-Hollandse koeienras Lakenvelders en natuurbeheer. Om de melkveehouderij als zorgboerderij in te richten moeten enkele zeer verouderde bedrijfsgebouwen worden verbouwd of verplaatst. Door middel van zijn presentatie maakte De Jong duidelijk dat de ideeën voor de zorgboerderij alleen kunnen worden uitgevoerd als de gemeente medewerking verleent aan een bestemmingsplanwijziging en aan de benodigde aanpassingen aan de bedrijfsgebouwen.

De raadsleden leken zeker gecharmeerd te zijn van de plannen. Ze werden blij van het kleinschalige plan dat drie dagen per week vier licht-gehandicapte jongeren een plaats biedt. Enige zorgen waren er nog over de mogelijke verkeerdruk, maar De Jong gaf aan dat die, gezien de huidige ervaringen met de boerderijwinkel, beperkt blijft tot enkele tientallen verkeersbewegingen per dag.

Meijegraslanden
Het college werd tijdens de laatste raadsvergadering door middel van een motie opgeroepen een sterkere rol te vervullen bij de gesprekken voor de inrichting van nieuwe natuur in onze gemeente. Tijdens de inspraak vroeg Jos Schouten namens de Stichting Werkgroep Meijebelangen (het dorpsteam) daar ook aandacht voor. Hij ging daarbij in op de in zijn ogen nadelige effecten die de nieuwe natuur in de Meijegraslanen (tussen de Meijeweg en de Nieuwkoopse Plassen) heeft op de agrarische bedrijfsvoering en de leefomgeving van de aanwonenden. Schouten sprak daarbij zijn teleurstelling uit over het feit dat de afspraken die waren vastgelegd in een gebiedsakkoord uit 2013 niet werden nagekomen; er wordt meer hectaren natuur en zwaarder beheer gepland. Hij riep het college op om gesprekken aan te gaan met alle betrokken partijen om tot een inrichting te komen waar iedereen blij van wordt.

In de beantwoording van vragen van raadsleden gaf Schouten aan niet het gevoel te hebben dat het college zich erg druk maakt om de Meijegraslanden, die in de gemeente Nieuwkoop zijn gelegen. Volgens hem maakt ongeveer 80 procent van de Meijebewoners zich zorgen over de natuurontwikkeling en is 20 procent er voorstander van. Het was niet geheel duidelijk welke afspraken uit het gebiedsakkoord niet waren nagekomen. Daarom beloofde Schouten de afspraken en de uitkomsten in het inrichtingsplan naast elkaar te zetten om het inzicht te vergroten.

Zoutman
Het plan is om het bedrijventerrein Zoutman uit te breiden naar het westen, waar nu weilanden liggen tussen het huidige bedrijventerrein en de Reeuwijkse Randweg. Daarnaast zal in het oostelijke deel een vrijwillige omvorming van bedrijven naar wonen plaatsvinden. Ter voorbereiding van de bespreking in de commissie Ruimte van vanavond werden de plannen toegelicht door projectleider Gebiedsontwikkeling Herman Petter. Hoewel de discussie in de commissie plaatsvindt, werd tijdens deze presentatie al duidelijk dat er nog veel vragen zijn over de planvorming. Eén van de problemen waarvoor een oplossing moet worden gezocht, is de locatie van de hobbytuinvereniging Bouwlust. De tuinen liggen tegen het huidige bedrijventerrein aan en uit een enquête werd duidelijk dat het merendeel van de tuinders daar graag wil blijven. In de voorkeursvariant van de uitbreidingsplannen zou de hobbytuinvereniging echter verhuizen naar een nieuwe locatie achter de woningen aan de Nieuwdorperweg. De tuinders staan niet te springen. Die mening werd nog onderstreept in een illustratief videofilmpje dat verder werd toegelicht door bestuurslid Hannah ten Brink.

“De vierde verhuizing in veertig jaar heeft een grote impact op de tuinders,” betoogde de inspreekster. De opbouw van een tuin kost heel veel energie en niet alles is zomaar verplaatsbaar. Uit de enquête is gebleken dat zeker twintig oudere tuinders de moed niet meer op kunnen brengen om te verhuizen. Volgens mevrouw Ten Brink valt voor de meesten dan een hobby weg, waar ze veel ziel en zaligheid in hebben gestoken. Sociale isolatie zal vervolgens toeslaan. Dat laatste aspect sprak enkele raadsleden zeer aan en het college werd dan ook opgeroepen om, los van de verdere discussie over Zoutman, de hobbytuinvereniging zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven. Indien toch het besluit valt dat de vereniging moet verhuizen, dan moeten hier goede afspraken over worden gemaakt.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten