<p>De voorkeur van het college gaat uit naar het scenario waarbij de functie van het Evertshuis behouden blijft.</p>

De voorkeur van het college gaat uit naar het scenario waarbij de functie van het Evertshuis behouden blijft.

(Foto: )

Nog geen eenduidige koers voor het Evertshuis

  Politiek

BODEGRAVEN - Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving bogen de commissieleden zich over de drie scenario’s die het college had laten uitwerken over de toekomst van het gewaardeerde cultuurhuis. De voorkeur van het college gaat uit naar het scenario waarbij de functie van het Evertshuis, in combinatie met wat interne aanpassingen, behouden blijft.

Met deze voorkeur worden de scenario’s ‘omvorming tot appartementen’ en ‘verplaatsing gemeentehuis’ naar de achtergrond geschoven. Tijdens de discussie bleek echter dat niet alle fracties daar voetstoots mee akkoord gingen.

Cultuur en geld
De discussie over het Evertshuis spitst zich de laatste vier jaar toe op de wens het cultuurhuis met al haar functies te behouden met daaraan gekoppeld de vraag: hoeveel geld hebben we daarvoor over? Jaarlijks stelt de gemeente al een subsidie van 375.000 euro beschikbaar, maar daar zou minstens nog zo’n 70.000 euro bij moeten. Het is een fors bedrag voor een gemeente die toch in zwaar weer verkeert.

Alle fracties lieten in de discussie duidelijk merken cultuur ‘hoog in het vaandel’ te hebben en waren eigenlijk ook eenduidig in hun mening dat dat ook geld mag kosten. Maar hoeveel, dat blijft de grote vraag.

Geen van de drie
Als eerste spreker liet Reinder van Meijeren (CDA) merken dat naar zijn inzicht de voorgestelde aanpassingen aan het Evertshuis te gering waren om de maatschappelijke organisaties die gebruik maken van het Evershuis een toekomstbestendig onderkomen te bieden. Hij was ook verbaasd dat het bestuur van de betrokken stichtingen verrast was door de keuze van het college en het zich niet in staat voelde het gebouw zelf commercieel te exploiteren. Van Meijeren was bovendien van mening dat de scenario’s 2 en 3 minder goed waren onderzocht.

Merel van Dijk (GroenLinks) en Els Oliwkiewicz (CU) zagen niets in scenario’s 2 en 3, terwijl Monique Jonker (PvdA) juist meer zag in een gedeeltelijke omvorming tot appartementen. John Kempeneers (BBR) meldde dat zijn fractie in geen van de drie scenario’s een oplossing zag om tot een betaalbaar en toekomstbestendig Evertshuis te komen. Hij vroeg zich daarbij af waarom niet verder in was gegaan op de voorstellen uit het businessplan dat de betrokken organisaties hadden opgesteld.

Ook Johannes Mattiesing (SGP) zag beren op de weg. Hij stelde dat omvorming naar sociale woningbouw, zoals genoemd in scenario 2, inderdaad onvoldoende inkomsten zou opleveren. Hij deed daarbij de suggestie om te kijken naar vrijesectorbouw, omdat de prijzen daarvoor aanzienlijk hoger liggen. Overigens noemde hij ook scenario 1 vrij ingewikkeld, omdat hij de commerciële mogelijkheden op deze locatie niet als erg kansrijk beoordeelde. Bij dat laatste sloot Ton Klein (D66) zich aan. Willem Zuyderduyn (VVD) vond de vrijesectorwoningen in ieder geval het overdenken waard.

Quick-scan
In zijn beantwoording pareerde wethouder Odd Wagter het verwijt dat scenario’s 2 en 3 onvoldoende waren doorgerekend. De raad had zelf opdracht gegeven voor een ‘quick-scan’ en het rapport voldeed aan die wens. Volgens de wethouder zouden de scenario’s 2 en 3 inhouden dat het Evertshuis totaal gestript zou worden. Het zou daarbij moeilijk zijn de organisaties die nu van het cultuurhuis gebruik maken uit te plaatsen. In tegenstelling tot sommige commissieleden zag hij wel kansen om het pand beter commercieel te benutten mét behoud van de cultuurfunctie. Hij zegde wel toe nog eens te kijken naar de mogelijkheid van vrijesectorbouw in het oude deel van het gebouw. De discussie wordt verder in de gemeenteraad gevoerd.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten