Evertshuis

Besluit over toekomst Evertshuis uitgesteld

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Gezien het grote belang van het Evertshuis zullen velen met belangstelling hebben uitgekeken naar de beraadslagingen in de gemeenteraad over de toekomst van het cultuurhuis. Nadat er in de laatste commissievergadering Samenleving al uitvoerig was ingegaan op de drie door het college voorgelegde scenario’s, mocht worden verwacht dat er een knoop zou worden doorgehakt. Niets bleek echter minder waar. Na zo’n 4 jaar discussie zaten in het voorstel nog steeds zoveel open einden dat het op suggestie van de raad door wethouder Odd Wagner werd teruggenomen. In september biedt hij het opnieuw aan de raad aan.

Woningen
Van de drie voorgestelde scenario’s was voor het verplaatsen van het gemeentehuis naar het Evertshuis in de commissie al geen draagvlak. Daardoor ging de discussie in de gemeenteraad vooral over de overgebleven twee scenario’s: het voorkeurscenario van het college, namelijk het grotendeels behouden van de huidige functie met verplaatsing van de bibliotheek naar de foyer en het terugplaatsen van enkele gemeentelijke diensten naar het gemeentehuis; en het tweede scenario, namelijk het bouwen van woningen in het oude deel van het Evertshuis.

Bij dat laatste scenario was een globale doorrekening gemaakt, waaruit bleek dat de bouw van zestien tot achttien appartementen in de sociale sector financieel bij lange na niet uit zou kunnen. Op voorstel van Johannes Mattiesing (SGP) had het college daarom door laten rekenen wat appartementen in de vrije sector zouden kunnen opleveren. Ook dat lijkt echter niet te kunnen, uitkomend op een tekort van circa 800.000 euro. Bovendien kunnen niet alle organisaties die nu van het Evertshuis gebruik maken een plaats vinden in de ruimte van de bibliotheek. Het tekort aan vierkante meters werd in deze quick-scan berekend op 168 m2.

Mee eens
Eigenlijk kan worden geconstateerd dat het college en de raad het momenteel slechts over één zaak eens zijn: kunst en cultuur zijn belangrijk en het Evertshuis vervult daar een sleutelpositie in. De tweede vraag - wat mag het dan kosten? - kwam in de discussie niet aan bod. Er werd vooral gesproken over de koers die het Evertshuis moet varen. Namens BBR riep John Kempeneers als eerste spreker al op het voorstel terug te nemen. Volgens hem was het dossier zo complex dat een helder inzicht verloren was gegaan. Hij vroeg om een gedetailleerdere uitwerking van de twee resterende scenario’s, waarbij in zijn ogen de richting van scenario 2 (woningbouw) weleens tot een oplossing kan leiden. Zijn pleidooi werd door meerdere fracties ondersteund, maar de ChristenUnie meldde bij monde van Els Oliwkiewicz zich wel te kunnen vinden in scenario 1, met wat aanpassingen. Dit scenario sluit volgens Oliwkiewicz het beste aan bij het meest gewenste gebruik. Zij pleitte ervoor een professionele partij in te schakelen om een businesscase op te stellen en de commerciële exploitatie te ontwikkelen. Ook Merel van Dijk van GroenLinks zag wel wat in scenario 1 en in een splitsing tussen aan de ene kant het vastgoedbeheer en aan de andere kant de kunst- en culturele kant van het gebouw. Als voorwaarde stelde zij wel dat het kaasmuseum moet verhuizen en dat de gemeentelijke loketten terug moeten naar het gemeentehuis.

Nadat ook de overige fracties hun inbreng hadden geleverd, was duidelijk dat er te veel onzekerheden in het voorstel zaten om een beslissing te nemen. Het college werd opgeroepen het stuk terug te nemen.

Scenario 1
Na een korte schorsing antwoordde wethouder Odd Wagner dat het college de voorkeur bleef uitspreken voor scenario 1. Luisterend naar de raad besloot het college toch het voorstel terug te nemen om meer duidelijkheid te verschaffen. Voor scenario 2 wil de wethouder een ‘bidbook’ (een projectvoorstel) opstellen, waarop gegadigden kunnen reageren. Hij beloofde de uitwerking in september in de raad te brengen, zodat eventuele financiële gevolgen nog in de begroting kunnen worden meegenomen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten