Gemeente schreeuwt om meer geld van het Rijk

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2022-2025 inclusief keuzenotitie voor de begroting van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat de lijnen zijn uitgezet waarlangs de financiën van de gemeente worden geregeld. Er is een tekort op het Sociaal Domein. De gemeente gaat ervan uit dat de Rijksoverheid meer geld ter beschikking gaat stellen voor onder andere de jeugdzorg en WMO.

Zonder de oplopende kosten voor Sociaal Domein en - in de ogen van het college - te lage vergoedingen van het Rijk zou het huishoudboekje van de gemeente op orde zijn. Omdat het Rijk in de afgelopen jaren te weinig middelen voor het Sociaal Domein toekende aan de gemeente en omdat de kosten van de jeugdzorg en WMO zijn toegenomen, is een fors tekort ontstaan. Dat tekort kan alleen met bezuinigingen worden opgelost. Omdat het nog niet zeker is of de gemeente meer geld van het Rijk gaat krijgen, wordt bij de voorbereiding op de begroting met verschillende bezuinigingsvarianten gewerkt.


Bezuinigen en minimale belastingverhoging

Uitgangspunt bij de bezuinigingen is dat het voorzieningenniveau voor de inwoners zoveel mogelijk op peil moet blijven. In de afgelopen jaren is er ondanks de financiële druk nog steeds geïnvesteerd in de kwaliteit van de dorpen, zoals wegen, scholen, sport, kunst en cultuur en dergelijke. Bij de huidige stand van zaken lijkt het echter niet te voorkomen dat de OZB met 1 procent zorgtoeslag boven het inflatieniveau moet worden verhoogd. Dit voorkomt op dit moment dat inwoners en bedrijven serieus geraakt worden door nog hardere bezuinigingen.


Wethouder Dirk-Jan Knol: “Ik hoop echt dat het Rijk nu eens met meer geld over de brug komt voor het Sociaal Domein. Helaas zijn wij als gemeente in de afgelopen jaren erg benadeeld. Dat maakt dat we moeten bezuinigen en goed ons best moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Ondanks alles is dat dit jaar toch weer aardig gelukt. Alleen de kleine belastingverhoging is onvermijdelijk.”

Keuzes voor de gemeenteraad

Het is belangrijk dat de gemeenteraad in november een sluitende meerjarenbegroting vaststelt, anders wordt de gemeente een zogenaamde ‘Artikel 12-gemeente’. Dan gaat de provincie zich met de begroting en de uitgaven bemoeien en verliest de gemeente controle over de eigen financiën.

De gemeenteraad krijgt samen met de Kadernota een keuzenotitie, zodat de gemeenteraad kan aangeven voor welke bezuinigingen zij kiezen. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

wordt vooral gekeken naar nog lopende onderwerpen uit het Raadsprogramma ‘Samen, duurzaam, gezond’. Nieuwe onderwerpen die geld kosten, worden nu niet opgepakt.

De Kadernota voor de begroting van 2022 en de keuzenotitie worden besproken tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad op woensdag 30 juni. De stemmingen over moties en amendementen op de Kadernota worden gehouden op woensdag 14 juli. Vervolgens start het college in september met het verder voorbereiden van de begroting.

Meer berichten