<p>Zorgvuldig maaibeheer ten behoeve van het verkeer en de ecologische waarde van de berm (Zoetendijk, Reeuwijk).</p>

Zorgvuldig maaibeheer ten behoeve van het verkeer en de ecologische waarde van de berm (Zoetendijk, Reeuwijk).

(Foto: Bert Verver)

Raad stelt onderhoudsplan Leefomgeving en Riolering ongewijzigd vast.

  Politiek

Onderhoudsplan Leefomgeving en Riolering ongewijzigd vastgesteld

Vier jaar onderhoud zonder discussie

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Na de uitvoerige discussie in de commissie Bestuur en Financiën maakte de raad geen woorden meer vuil aan het onderhoudsplan voor de komende vier jaar. Het spoor wordt klaargemaakt voor meer treinen en er komen meer parkeerplekken in Nieuwerbrug.

Zoals al was aangekondigd, dienden de PvdA en de ChristenUnie nog een motie in onder de titel ‘Maai Mei Niet’ om het maaibeheer van bermen en graspercelen aan te passen. De motie pleit voor uitstel van het maaibeheer tot na de maand mei, zodat meer planten de gelegenheid krijgen hun bloei te voltooien en zaad te vormen - wat gunstig is voor insecten. De motie werd aangenomen, al waren er wel bedenkingen om de ‘gazons’ in dit maaibeleid te betrekken. Ook de risico’s op verspreiding van schadelijk onkruid zoals distels naar het agrarisch gebied moest worden voorkomen. Wethouder Kees Oskam hield de raad voor dat de gemeente al veel aandacht besteed aan het verhogen van de biodiversiteit, onder andere in de bermen, maar zag nog wel mogelijkheden om een tandje bij te zetten op graspercelen die niet de bestemming ‘gazon’ hebben. Ook wees hij erop dat er via de distelverordening ingegrepen kan worden als er overlast van het onkruid dreigt. Hij zegde de raad toe om bij aanpassing van het maaibeheer in overleg te gaan met omwonenden en de planresultaten te zijner tijd in een evaluatie aan te bieden.

Spoorovergang Dubbele Wiericke afgesloten

ProRail wil het mogelijk te maken het aantal treinen dat NS laat rijden op het traject Leiden-Utrecht te verdubbelen. Voor onze gemeente heeft dat als voordeel dat er, zeker op de spitsuren, ieder kwartier een trein stopt op station Bodegraven. Een van de randvoorwaarden die ProRail stelt is echter dat de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Dubbele Wiericke wordt afgesloten. Voor het wandelpad wordt een alternatieve route ingericht, waarna het huidige wandelpad aan de openbaarheid wordt onttrokken. De raad stemde hier uiteindelijk mee in, maar niet voordat zowel in de commissie als in de raad nog een flinke discussie was gevoerd. De fracties van PvdA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie probeerden nog via een motie het college op te roepen om ProRail een nader onderzoek te laten doen naar een goedkopere oplossing voor de beveiliging van de overgang, maar deze motie kon niet op een meerderheid rekenen.

Aankoop Hoge Rijndijk 15, Nieuwerbrug

Om een oplossing te bieden voor de parkeerproblematiek bij de Korte Waarder-Hoge Rijndijk in Nieuwerbrug wil de gemeente de woning met de bijbehoren grondkavel aan de Hoge Rijndijk 15 aankopen. Niet alle fracties waren gecharmeerd van het voorstel. Toch werd het uiteindelijk met slechts vier stemmen tegen aangenomen, nadat een amendement van GroenLinks en de ChristenUnie was aangenomen om twee parkeerplaatsen te reserveren voor (elektrische) deelauto’s.

Fietsknelpunten

De dag voor de raadsvergadering overhandigde fractievoorzitter Jan Vergeer van het CDA de resultaten van de hernieuwde enquête naar fietsknelpunten aan burgemeester Christiaan van de Kamp. Het onderzoek was gehouden met het oog op het aanstaande fietsplan. Voor de enquête hadden nog bijna honderd inwoners de moeite genomen om in totaal zo´n driehonderd suggesties te doen om het fietsen in de gemeente veiliger te maken, ondanks dat er de laatste jaren al hard is gewerkt aan het oplossen van knelpunten. Ook de dorps- en wijkteams hebben hun bijdrage aan het onderzoek geleverd. De fietsoversteek bij de op- en afrit van de N11 scoort nog steeds hoog in de knelpuntenlijst. Aan een oplossing voor dit knelpunt wordt al enige tijd gewerkt.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten