Zoektocht naar alternatief afgesloten voetpad langs Dubbele Wiericke

  Politiek

Op 26 mei 2021 besloot de gemeenteraad op aandringen van spoorwegbeheerder ProRail het wandelpad langs de Dubbele Wiericke ten zuiden van Nieuwerbrug af te sluiten. De sluiting was noodzakelijk om de veiligheid op de overweg te garanderen nu het aantal treinen dat hier langskomt is verdubbeld. Overleg over het openhouden van de overweg of het aanpassen van de duiker van de Wiericke met een loopvlonder of pontje liepen op niets uit door de hoge kosten. De gemeente gaat op zoek naar een alternatief.

Tegen het besluit werd bezwaar ingediend door vier inwoners en de landelijk werkende vereniging Wandelaars Te Voet. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van onverharde en cultuurhistorisch waardevolle voetpaden en verbetering van de wandelinfrastructuur. De bezwaren van de inwoners werden door de commissie Bezwaarschriften ‘niet ontvankelijk’ verklaard. De bezwaren van Te Voet werden wel als ‘gegrond’ beoordeeld. Daarbij adviseert de commissie de werkzaamheden aan de in slechte staat verkerende duiker van de Dubbele Wiericke te vervroegen. Daarbij kan dan meteen worden gekeken of door de duiker de spoorbaan kan worden gepasseerd. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies overgenomen. Door de geschatte kosten van ruim 1 miljoen euro lijkt die suggestie op dit moment echter niet haalbaar voor ProRail. Het college gaat daarom opnieuw aan tafel met ProRail, de provincie Zuid-Holland en de Groenalliantie over een alternatieve route. Daarbij wordt gedacht aan een verbinding ten zuiden van de spoorbaan, tussen het bestaande pad en fietspad Molendijk. Via de Korte Waarder (waar al een wandelroute op ligt) kan men dan de originele wandelroute weer bereiken.

Geen brede belangenafweging
Voor Wandelaars Te Voet betekende de uitspraak dat er geen brede belangenafweging had plaatsgevonden, zo vertelde woordvoerster Evelien Huizing in de inspraakraad van vorige week. Zij zette ook vraagtekens bij het gebruik van de Korte Waarder als onderdeel van een alternatieve route, gezien de verkeersdruk op dat weggedeelte. Ze vroeg de gemeente om voor dat gedeelte ook alternatieven te onderzoeken. Ook vroeg zij om op basis van een onafhankelijk oordeel opnieuw te bekijken of de duiker voor wandelaars geschikt kan worden gemaakt.

De raads- en commissieleden lieten het bij wat informatieve vragen en suggesties. Zij gaan vanavond in de commissie Ruimte nader op de problematiek in.

Bert Verver,
Meer berichten