Logo kobr.nl
Hennie Castelein en John Kempeneers
Hennie Castelein en John Kempeneers

Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe gezichten in top kandidatenlijst Burgerbelangen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteden wij aandacht aan alle acht partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Dit gebeurt door middel van compacte interviews waarin de eerste twee kandidaten van de kieslijst worden voorgesteld, een korte terugblik geven en een vooruitblik over de ambities van hun partij. Van de verkiezingsprogramma's komen drie speerpunten aan bod. Wilt u inzicht krijgen in het laatste politieke nieuws en de volledige verkiezingsprogramma's van de partijen? Dan kunt u op politiek.inbr.nl alles lezen over de lokale politiek in Bodegraven-Reeuwijk. Hier vindt u ook de directe link naar de partijprogramma's.

Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk, de enige partij die zonder binding met een landelijke partij in onze gemeente meedoet aan de verkiezingen, heeft de keuze gemaakt om kandidaten op de plaatsen 1 en 2 van de lijst te zetten, die nog niet eerder het krachtenveld van de lokale politiek betraden. John Kempeneers is de nieuwe lijsttrekker en de in Bodegraven opgegroeide Hennie Castelein staat op de tweede plaats. John Kempeneers (58) woont zoín 30 jaar in Reeuwijk. Tijdens het interview vertelt hij dat hij de landelijke politiek altijd goed volgt, maar dat de lokale politiek daarbij wat achter is gebleven. "Vreemd eigenlijk,î zo vindt John, die werkzaam is in de farmaceutische zorg. ìDe lokale politiek is buitengewoon belangrijk voor je leefomgeving. Door mijn betrokkenheid bij de werkgroep Treebord kreeg ik een positief gevoel over hoe de gemeente die problematiek aanvloog samen met de bewoners en werd ik mij van het belang extra bewust. In de aanloop naar de verkiezingen vroeg ÈÈn van de leden van Burgerbelangen of ik politiek actief wilde worden en na enig beraad thuis heb ik ja gezegd."

Hennie Castelein (54) woont in Bodegraven-zuid. Vanuit haar werk als woordvoerder van de burgemeester van Leiden komt zij dagelijks met de lokale politiek in aanraking en zij meent daardoor goed te weten hoe die functioneert. Hennie: "Die kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor onze eigen gemeenschap. Ik zie het raadslidmaatschap als een voorrecht en wil een constructieve bijdrage leveren aan de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd. Ik had al een paar jaar contacten met Burgerbelangen en voor mij was de stap naar deze kandidatenlijst heel logisch." Beide kandidaten vinden het geen probleem dat zij als nieuwkomers een raadszetel gaan bezetten. "Vernieuwing hoort erbij. Het is goed als er in de raad een combinatie is van blijvers en nieuwkomers. Dat zal zeker verfrissend werken."

Goede koers

Volgens John en Hennie kan de partij terugkijken op een stabiele periode van vier jaar met een goede koers. ìGezamenlijk zijn we met coalitie en raad gekomen tot een financieel gezondere situatie.î Volgens Hennie hebben de bewoners dat ook gemerkt. ìGoed is ook dat de ingewikkelde transitie van het sociale domein voortvarend is opgepakt. Van groot belang is dat na de fusie alle dorpen hun eigen identiteit hebben behouden. Dat is bestuurlijk goed opgepakt met de dorps- en wijkteams die de burger meer stem geven en ook de oprichting van de Huizen van Alles heeft daaraan bijgedragen. De problematiek van de sportharmonisatie is qua proces taaier gebleken dan was voorzien en is daarom nog niet afgerond. Ook voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen zijn er nog uitdagingen.î

Lokale partij

Lijsttrekker John Kempeneers stelt vast dat Burgerbelangen zich als lokale partij onderscheidt van de andere partijen omdat zijn partij het hele programma kan afstemmen op de lokale problematiek en geen rekening hoeft te houden met landelijke standpunten. ìKern van onze filosofie is dat we alles wat we doen sterk vanuit de burger benaderen. Daar zit ons DNA en de titel van ons programma ëMet mensen, voor mensení vat dat goed samen. Ons programma is op hoofd≠lijnen, we hebben niet alles tot achter de komma ingevuld, want dan beperk je de mogelijkheden voor de inbreng van de burger.î

Drie speerpunten

Het eerste speerpunt ligt voor Burgerbelangen in de bestuurscultuur. "We moeten burgerproef besturen. Alle belangrijke beslissingen moeten genomen worden met inbreng van inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke partners en ondernemers. Wij willen ruimte geven aan burgerinitiatieven in alle dorpen. De wijze waarop dat in Nieuwerbrug is opgepakt, is daar een mooi voorbeeld van." Een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en erbij hoort, is het tweede speerpunt. ìWij denken aan de zorg voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben zoals in de ouderenzorg, bestrijding van eenzaamheid, schuldhulpverlening en het buddy≠project. In de afgelopen periode zijn daarin goede stappen gezet. Dat geldt ook voor de jeugdhulpverlening en mensen met een langdurige bijstand die soms hulp nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen. Die inzet past helemaal bij ons sociale hart."

Het derde en laatste punt is samen te vatten onder het kopje "betaalbare woningen voor iedereen". "Voor de jongeren willen we de starterslening voortzetten. Er moet gebouwd worden voor alle doelgroepen en daarbij moet er veel aandacht zijn voor de bouw van sociale huurwoningen. Bij nieuwbouw moet duurzaam en gasloos bouwen standaard zijn. In de bestaande bouw willen wij een realistische marsroute naar klimaatneutrale woningen."

Noemen geen namen

De lijsttrekkers: "Wij zijn zeker bereid weer aan een coalitie deel te nemen, maar de kiezer bepaalt hoe de positie van de acht partijen zal zijn. Als grote fractie sluiten we geen enkele samenwerking uit. Wij zijn over de samenwerking in de huidige coalitie uitermate tevreden. Als wij weer ÈÈn of twee wethouders mogen leveren, dan kijken wij op dat moment wie de beste kandidaat is voor de ons toebedeelde portefeuille. Op dit moment noemen we dus geen namen van onze wethouderkandidaten." Burgerbelangen verwacht dat de resultaten van de afgelopen raadsperiode voldoende basis vormen om de kiezer aan zich te binden. "Wij zijn eerlijk en transparant in de dingen die wel en niet kunnen. Zo willen wij graag communiceren waarbij wij de door ons gekozen themaís dichtbij de burger willen houden."

VVD kandidaten gaan vol goede moed de verkiezingen in

Met het vertrek van de ervaren politici Lizette Visscher en Gerrit van Eijk was het voor de lokale afdeling van de VVD noodzakelijk om de top van de kandidatenlijst te vernieuwen. De twee eerste plaatsen worden voor de komende verkiezingen ingenomen door lijsttrekker Willem Zuyderduyn en Frank Rijkaart, twee kandidaten die de afgelopen jaren al veel ervaring hebben opgedaan.

Willem Zuyderduyn (48) komt oorspronkelijk uit Katwijk maar woont inmiddels 8 jaar met vrouw en drie kinderen in Bodegraven. In zijn vorige woonplaats was Willem, die directeur is van een financieringsmaatschappij, al in het bestuur van de VVD en na zijn verhuizing heeft hij zijn activiteiten op het politieke vlak in Bodegraven-Reeuwijk voortgezet. In 2014 werd hij lid van de commissie Samenleving en sinds februari 2016 is hij raadslid. Willem: "Lokale politiek is je buurt. Je kunt daar heel concreet iets voor betekenen. Het is serieus werk dat inhoudelijk buitengewoon interessant is en toen bleek dat er binnen de partij voldoende steun voor mij was, heb ik het
lijsttrekkerschap op mij genomen."

Ook Frank Rijkaart (40) heeft al een goede leerschool achter de rug. Hij woont zijn hele leven al met veel plezier, inmiddels met vrouw en twee kinderen, in Bodegraven waar het hele gezin nauw betrokken is bij BZ&PC. Frank, die werkzaam is als financieel rechercheur bij de politie in Gouda, is sinds 2013 actief in de lokale politiek. ìVanuit de basisprincipes voel ik mij thuis bij de VVD en ik ben na een gesprek met Lizette lid geworden. Als snel werd ik in de commissie Bestuur en FinanciÎn benoemd. Wat ik erg waardeer, is dat je niet in het diepe wordt gegooid. De VVD kent goede opleidingsprogrammaís en binnen de fractie werd ik begeleid door ervaren raadsleden.î

Moeilijke periode

Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar bekennen de heren dat het soms best een moeilijke periode was. ìWij waren niet gewend oppositie te voeren en het overtal van de coalitie maakte het moeilijk daar tegenop te boksen. Wij moesten onze weg daar weer in vinden.î Toch kijken zij met een positief gevoel terug op de afgelopen jaren. ìWij hebben naar ons idee toch een goede bijdrage kunnen leveren aan belangrijke dossiers, zoals het behoud van De Fuut en de nieuwbouw van De Kuil. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar in samenwerking met de inwoners hebben wij in die dossiers toch het nodige weten te bereiken. In andere dossiers, zoals het BAS, het financieel beleid en de Droomfabriek hebben wij ons kritisch opgesteld ten aanzien van keuzes die werden gemaakt. Wij hopen wel dat de balans in de komende raad wat beter zal zijn, zodat discussies minder in beton zijn gegoten,î aldus de kandidaten die beide korter zijn gaan werken om meer tijd voor de politiek te hebben.

Kracht van mensen

Vragend naar de filosofie van zijn partij zegt Willem: "Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Vanuit ons sociale gevoel snappen wij echter ook dat het wel eens tegen kan zitten en dat mensen een zetje goed kunnen gebruiken. Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren." Frank voegt daaraan toe dat zijn fractie dichtbij de mensen wil staan, los van de vraag op welke partij ze stemmen. "Persoonlijk contact is essentieel voor ons. Sociale media zijn daarbij belangrijk maar effectiever is het bespreken van problemen aan de keukentafel. Wij willen ons ook inzetten voor een goed ondernemersklimaat, zo blijft de zondag openstelling voor ons een punt van discussie. Ondernemers moeten daar meer vrijheid in krijgen.î"

Drie speerpunten

Als gevraagd wordt naar de drie speerpunten dan is het niet onverwacht dat als eerste de sportharmonisatie wordt genoemd. "Die harmonisatie moet er komen, maar de wijze waarop moet van tafel. Niemand vindt dit meer leuk en de sportclubs moeten kunnen doen waar ze goed in zijn. Zij willen eruit komen, hebben zelf goede ideeÎn en als gemeente moet je die omarmen en facili≠teren." Op de twee plaats staat de jongerenhuisvesting, een onderwerp waaraan de VVD de laatste jaren al veel aandacht besteedde. "Het gaat daarbij niet alleen om de koop≠sector, maar ook om betaalbare huurwoningen. De bouw daarvan gaat in de komende jaren creativiteit en lef vragen, zeker als je dat wil gaan combineren met bestaande bouw of in een combinatiebouw op bedrijventerreinen. We zullen op dat gebied wat ruimer moeten gaan denken". De zorg voor de openbare ruimte is het derde en laatste punt dat ter sprake komt. ì"Door de noodzakelijke bezuinigingen is de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte achterop geraakt. Daar moet echt een inhaalslag worden gemaakt, want de openbare ruimte maakt een wezenlijk deel uit van je leefomgeving. Het gaat daarbij om een schone, groene leefomgeving met goede wegen, fietspaden en trottoirs, maar ook om grotere ingrepen zoals het verbeteren van het Raadhuisplein en de toegankelijk voor mensen met een beperking. Het gevoel van veiligheid moet worden vergroot, dus op kritische plaatsen zou cameratoezicht overwogen moeten worden."

Ga stemmen

Omdat in de ogen van de VVD-kandidaten de gemeente er echt toe doet, roepen zij alle inwoners op toch echt naar de stembus te gaan. Zelf hebben zij goede verwachtingen van de uitslag. "Wij hebben prima kandidaten en een ambitieus programma en wij hopen dat onze persoonlijke contacten de kiezers over de streep zullen trekken. Wij willen graag meedoen in een nieuwe coalitie en als dat gerealiseerd kan worden, dan hebben wij in de persoon van Inge Nieuwenhuizen uit Bodegraven een zeer ervaren wethouderskandidaat."

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten