Logo kobr.nl
Foto:

College heeft keuze bepaald voor herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - Het college van burgemeester en wethouders is eruit: 'variant B' zou de nieuwe inrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg moeten worden. Een oplossing met een rijstrook van 3,10 meter met aan weerszijden fietsstroken van 1,70 meter breed. Vanavond buigt de raadscommissie Ruimte zich over dit voorstel, dat uit een drietal praktische varianten als beste en betaalbare optie is gekozen. Een overzicht van de drie kansrijke varianten die uiteindelijk zijn gewogen.

Met in gedachten de reacties die inwoners en organisaties vorige week tijdens de inspraakraad hebben gegeven over het plan voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg moeten de leden van de raadscommissie Ruimte vanavond een advies formuleren voor de raadvergadering van 30 januari over het voorstel dat het college heeft voorgelegd. De commissieleden zullen er niet aan ontkomen om duidelijk stelling te nemen. Na enkele jaren van plannen maken, inspreken en overleggen met inwoners, ondernemers en organisaties snakken de inwoners van Reeuwijk naar een definitieve oplossing. Omdat de huidige, tijdelijke inrichting door velen, waaronder de busmaatschappij Arriva, als dramatisch wordt ervaren.

Varianten met vrijliggend fietspad

Door de inbreng van het CDA en de PvdA werd de verwachte besluitvorming in de raad van 17 oktober 2018 uitgesteld. Met het college werd toen afgesproken om nog enkele varianten met vrijliggende fietspaden te verkennen en ook te kijken naar een optimalisatie van het collegevoorstel met de fietsstroken naast de versmalde rijloper voor het autoverkeer. Een ander belangrijk item was de vraag hoe het doorgaande vrachtverkeer verder kon worden teruggedrongen. Afgelopen maanden is er, met inschakeling van externe deskundigen, voortvarend gewerkt aan het in kaart brengen van een zestal varianten. De eerste variant was het oorspronkelijke raadsvoorstel met een rijloper van 3,00 meter en fietsstroken van 1,50 meter. Daaraan werd een variant verbonden met fietsstroken van 1,70 meter. Ook werden varianten onderzocht voor vrijliggende fietspaden aan hetzij de waterkant hetzij de woningzijde en de mogelijkheden van éénrichtingfietspaden.

Draagvlak

De zes varianten zijn in de loop van november besproken in de klankbordgroep. Uit die bespreking bleek dat het draagvlak voor het oorspronkelijke voorstel nog steeds groot was, maar dat de voorkeur bijna unaniem uitging naar de geoptimaliseerde versie met fietsstroken van 1,70 meter. De werkgroep Verkeerszaken gaf daar ook de voorkeur aan en adviseerde ronduit negatief over de varianten met een vrijliggend fietspad en éénrichtingfietspaden langs de rijbaan, omdat met die varianten de kenmerken van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een snelheidslimiet van 30 km/uur verder worden losgelaten. Met een gesloten verklaring voor vrachtauto's op de Zoutmansweg met de kruising van de randweg zou het doorgaande vrachtverkeer kunnen worden teruggedrongen.

Drie varianten uitgewerkt

Mede gehoord de adviezen, is een drietal varianten nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om

Variant A: Dit is het oorspronkelijke raadsvoorstel. Daarbij wordt uitgegaan van een smalle rijloper van 3,00 meter met fietsstroken van 1,50 meter, eenzijdige wegversmallingen waar fietsers achterlangs kunnen rijden, langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van de rijbaan en het huidige voetpad waar fietsers te gast zijn langs de Breevaart aan te wijzen als voetpad. Het onverplichte fietspad tussen de Groen van Prinstererlaan en de brug over de Breevaart (schoolroute) blijven gehandhaafd. Verwachte uitvoeringskosten 800.000 euro.

Variant B: Is een optimalisatie van variant A met een iets bredere rijloper van 3,10 meter en met fietsstroken van 1,70 meter, eenzijdige wegversmallingen waar fietsers achterlangs kunnen rijden, langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van de rijbaan en het huidige voetpad waar fietsers te gast zijn langs de Breevaart aan te wijzen als voetpad. Het onverplichte fietspad tussen de Groen van Prinstererlaan en de brug over de Breevaart (schoolroute) blijven gehandhaafd. Verwachte uitvoeringskosten 1.420.000 euro, inclusief herinrichting groenstroken en de vervanging van lichtmasten.

Variant C: Deze variant gaat uit van een verplicht vrijliggend fietspad van 3,50 meter langs de Breevaart met behoud van de bestaande groenstrook. Parkeerplaatsen op rijbaan afgeschermd met plantvakken (definitief maken huidige proefopstelling). Voor een duidelijke verkeerssituatie wordt de voorrang op de kruisingen geregeld, waarbij het verkeer op de zijstraten voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Het onverplichte fietspad tussen de Groen van Prinstererlaan en de brug over de Breevaart (schoolroute) wordeneen verplicht fietspad. Verwachte uitvoeringskosten 1.885.000 euro.

De kenmerken van deze drie varianten zijn opnieuw beoordeeld op de positieve en negatieve aspecten. Daarbij bleek dat variant B het beste scoorde. Variant C komt als slechtste uit de bus, omdat deze variant de erftoegangsfunctie niet ondersteunt en op complexe kruisingen kan leiden tot onveilige situaties voor fietsers. Deze inrichting wordt ook niet als toekomstvast gezien. Op dat punt scoort variant B het beste.

Volgens de uitgevoerde analyses is de verwachting dat met het inrijverbod voor vrachtauto's op de Zoutmansweg het doorgaand vrachtverkeer zal afnemen. Het laten staan van de borden van het inrijverbod voor vrachtauto's met uitzondering van het bestemmingsverkeer op de Raadhuisweg heeft ook effect.

College kiest voor variant B

Alles afwegend heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor de raad geformuleerd op basis van variant B, met een rijloper van 3,10 meter met aan weerszijden een fietsstrook van 1,70 meter. De poortwerking van de 30 km/uur-zone op de Raadhuisweg en Zoutmansweg wordt versterkt. Door materiaalgebruik, groenelementen, verticale elementen en verlichting wordt deze verkeerskundige herinrichting nog ondersteund met een stedenbouwkundig straatbeeld, waarmee het dorpse en niet doorgaande karakter duidelijk wordt aangegeven. Het college verzoekt de gemeenteraad ook de benodigde financiën voor deze oplossing beschikbaar te stellen.

Tekst: Bert Verver

Fietsersbond kan zich vinden in door gemeente voorgestelde oplossing

Tijdens de discussie over de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg wordt er door de voorstanders van de door de gemeente aan de raad aangeboden voorkeursvariant bij herhaling op gewezen dat die, ook in ogen van de Fietsersbond, voor een veilige oplossing kan zorgen. Wij spraken Rick Schmohl, die samen met Peter Jansz, de Fietsersbond in de klankbordgroep vertegenwoordigde, We vroegen hem naar de afwegingen die zijn organisatie heeft gemaakt en waarom, zoals logisch lijkt, niet is gekozen voor een vrijliggend fietspad. Rick: "Dat laatste hebben wij niet gedaan omdat wij er een voorstander van zijn om binnen de bebouwde kom verkeersstromen met elkaar te integreren. Daarvoor is een heldere en voor alle categorieën duidelijke inrichting nodig. De inrichting als een 'dorpsstraat' zal beter werken als ook de lokale bewoners zich daar naar willen gedragen. De klankbordgroep is door middel van openhartige gesprekken bezig geweest en ieder heeft daar vanuit een eigen invalshoek zijn of haar inbreng kunnen leveren. Wij vinden dat de nu gekozen variant een goede oplossing zal zijn."

Rick, die als bewoner van de Raadhuisweg de situatie goed kent, ontkent nadrukkelijk dat de fietsers gebruikt worden als buffers. "De barrières worden naast de fietsstroken geplaatst zodat de fietsers rechtdoor kunnen fietsen. Bij een fietsstrook van 1.70 aan beide zijden ontstaat er een middenstrook van wisselende breedte omdat ook het huidige wegprofiel niet overal even breed is. Een minimum breedte van 3.10 is niet overal nodig. Juist dit houdt de aandacht op de weg vast. Dit effect is bijvoorbeeld zichtbaar bij de Brugweg in Waddinxveen."

Hij voegt aan zijn betoog overigens wel toe dat, naast een goede inrichting die ook de parkeerproblematiek oplost, handhaving wel een voorwaarde zal zijn. "Voor de politie zal dat niet altijd even gemakkelijk zijn, maar er zijn steeds geavanceerdere technieken, die onder andere in lantaarnpalen kunnen worden ingebouwd, die daarbij behulpzaam kunnen zijn."

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten