Logo kobr.nl
Bij de Prinsendijk is de bodemdaling van de polder Oukoop goed zichtbaar. Beeld: Bert Verver
Bij de Prinsendijk is de bodemdaling van de polder Oukoop goed zichtbaar. Beeld: Bert Verver (Foto: Bert Verver)

Debatavond waterschapsverkiezingen in teken van bodemdaling

Reeuwijk - Gelijktijdig met de verkiezing van de Provinciale Staten vindt op 20 maart ook de verkiezing voor de besturen van de waterschappen plaats. Om inwoners in staat te stellen een verantwoorde keuze te maken bij die verkiezingen, organiseert de werkgroep Natuurbescherming van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging op woensdag 13 maart in samenwerking met het IVN en de Stichting Groene Hart een openbaar debat met kandidaten van een zestal partijen. Het debat vindt plaats in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug.

Landelijk zijn er 21 waterschappen. Binnen het verschijningsgebied van deze krant zijn twee waterschappen werkzaam, te weten het Hoogheemraadschap van Rijnland (gevestigd in Leiden) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (gevestigd in Houten). Hoewel de waterschappen bij het grote publiek wat minder bekend zijn, vervullen zij een uitermate belangrijke functie in onze leefomgeving. Zo hebben zij de zorg voor een goede waterhuishouding en waterkwaliteit in zowel het landelijk gebied als binnen de stedelijke omgeving, onderhouden zij de broodnodige waterkeringen en zorgen zij voor een verantwoorde verwerking van ons afvalwater. Ongeveer 1/3 van het algemeen bestuur wordt bezet door de zogenoemde geborgde zetels (vertegenwoordigers van boeren, natuurbeheerders en bedrijven) en 2/3 wordt gekozen door de categorie ingezeten, de inwoners van het werkgebied van het waterschap.

Bodemdaling

Voorzitter Frans Kingma en werkgroeplid Loes Kamer leggen uit dat als hoofdthema voor de avond is gekozen voor de problematiek van 'bodemdaling', omdat de waterschappen op dat gebied een sleutelfunctie vervullen. Frans: "Bodemdaling vindt in feite al plaats sinds ongeveer de 12e eeuw toen in Nederland begonnen werd met de ontginningen van de zogeheten woeste gronden. Vooral in de veengebieden is het een probleem, omdat de graslanden in die gebieden een bepaalde drooglegging moeten hebben voor een optimaal gebruik voor bijvoorbeeld de veeteelt. Het gevolg is dat het veen een verteringsproces doormaakt waardoor de bodem, afhankelijk van de locatie, wel 0,5 tot 1,5 cm per jaar kan zakken. Dat brengt allerlei problemen met zich mee. Zo komt door de vertering een grote hoeveelheid CO2 vrij, een broeikasgas dat we nu juist tegen willen gaan. Ook worden delen van de diepe, vaak al eerder uitgeveende polders, steeds minder bruikbaar voor zowel veeteelt als de in deze regio veelvuldig aanwezige sierteeltgebieden. Het laag houden van de peilen heeft ook negatieve effecten op de biodiversiteit van de veenweiden. Met als goed voorbeeld het teruglopen van de weidevogelstand. Het is een lastige problematiek met deels parallel lopende en deels sterk uiteenlopende belangen. In onze ogen wordt er op dit moment nog onvoldoende initiatief getoond door de overheid om die problemen structureel aan te pakken."

Loes Kamer, die een groot deel van de organisatie van de avond op zich neemt, legt uit wat de bedoeling is van het debat. "Wij hebben alle partijen die ingeschreven staan voor de verkiezingen van Rijnland uitgenodigd om een kandidaat van hun lijst mee te laten doen aan het debat. Zes partijen hebben zich inmiddels aangemeld voor het debat. De kandidaten zullen in eerste instantie zelf een korte inleiding houden en vragen beantwoorden van de kandidaten van de andere vijf partijen en zullen waar nodig door de debatleider geprikkeld worden om hun visie te verduidelijken. Na de pauze krijgen ook de aanwezigen in de zaal de gelegenheid om de kandidaten nader aan de tand te voelen."

De initiatiefnemers hopen dat de debatavond eraan bijdraagt dat de problematiek van de bodemdaling een belangrijke rol gaat spelen bij de verkiezingen, aan een grotere belangstelling voor de waterschapsverkiezingen en aan een verantwoorde afweging bij het maken van een keuze voor één van de kandidaten.

Tekst en beeld: Bert Verver

Welkom

De debatavond over de waterschapsverkiezingen met kandidaten van de Algemene Waterschapspartij, CDA, PvdA, PvdD, Water Natuurlijk en VVD wordt gehouden op woensdag 13 maart in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk-Brug. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). De verwachte eindtijd is 22.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer berichten