Logo kobr.nl

Oog voor gebruikers en zwaar verkeer op smalle wegen in buitengebied

Bodegraven-Reeuwijk - De problematiek van de vele en vaak kwetsbare smalle wegen in het buitengebied heeft de laatste jaren veel aandacht gehad. Het zware verkeer brengt vaak schade toe en de verkeersdeelnemers voelen zich op de wegen regelmatig niet veilig. De gemeente heeft daarom gemeentebreed het project 'Kwetsbare gebruikers en wegen in het buitengebied' opgezet. Vorige week werd de raad bijgepraat over de stand van zaken rond de maatregelen die worden genomen in het gemeentedeel dat gelegen is ten zuiden van de A12 met een belangrijke focus op de wegen in het plassengebied.

Namens het dorpsteam Sluipwijk/plassengebied gaf Sietse de Haan een kort resumé van de problemen die zich voordoen. Hij signaleerde dat het verkeer steeds zwaarder wordt, mede door de vele bouwactiviteiten van grote woningen, ook in het achterste deel van het plassengebied. Dat veroorzaakt niet alleen veel schade aan de wegen en de bermen, maar levert ook heel vervelende situaties op voor de vele (recreatieve) fietsers die het plassengebied bezoeken. Hij stelt vast dat er een aantal maatregelen wordt voorbereid zoals fysieke breedtebeperkingen, gewichtsbeperking en uitwijkplaatsen, maar spreekt, met ervaring uit het verleden, zijn zorgen uit over de handhaving die nodig is om deze maatregelen effectief te laten zijn.

Kostbaar

Wethouder Kees Oskam, bijgestaan door ambtenaar Roel Lok, onderstreepte de woorden van Sietse. Hij noemt de problematiek 'weerbarstig en kostbaar'. Zo wordt er in de gemeente jaarlijks een bedrag van rond de 100.000 euro besteed aan het opknappen van bermen. Verrassend voor de raadsleden was overigens ook de mededeling dat door de droge zomer van afgelopen jaar sommige weggedeelten maar liefst 6 cm waren gezakt. Oskam benoemde in zijn uiteenzetting de tegenstrijdige belangen die spelen en die eenduidige oplossingen lastig maken. Het gaat daarbij niet alleen om het reguliere verkeer van de inwoners, maar ook om zware transporten voor bouwactiviteiten, agrarisch verkeer, dat in het plassengebied echter minder aan de orde is dan vroeger, en het recreatieve gebruik door zowel fietsers als wandelaars. In een filmpje, waarin behalve de politie ook enkele ondernemers aan het woord kwamen, werd de problematiek in treffende beelden vervolgens gevisualiseerd.

Herkenbaar

Voor de raadsleden waren de beelden ongetwijfeld herkenbaar, niet in het minst omdat enkelen het bijna dagelijks voor hun deur ervaren. Uit de toelichting van de wethouder bleek dat er voor het plassengebied een gewichtsbeperking van 10 ton zou kunnen gelden. Daarboven is alleen transport met een vergunning mogelijk. Het vergunningensysteem riep wel vraagtekens op, maar de wethouder benadrukte dat die vergunningen slechts in uitzonderlijke situaties verleend zullen worden. Overigens werd door enkele raadsleden ook de suggestie gedaan om aan de randen van het plassengebied al duidelijk aan te geven dat de gewichtsbeperking 4 ton is. Nu staat daar nog 10 ton, terwijl er verderop in het plassengebied 4 ton staat.

Uit de presentatie blijkt dat er eind dit jaar en in het volgend jaar een pakket maatregelen van kracht wordt om de situatie te verbeteren. Daarbij gaat het soms om fysieke maatregelen zoals de toegangspoorten met breedtebeperking, maar er wordt ook op het bedrijventerrein Zoutman gezocht naar een overslagmogelijkheid van zwaar naar licht transport. Tevens wordt er ingezet op gedragsbeïnvloeding van de eigen inwoners, onder andere door het uitbrengen van een flyer door het dorpsteam en er worden mogelijkheden onderzocht om aan het begin van nieuwbouwprojecten al te kijken welke maatregelen mogelijk zijn om de wegbelasting te beperken. Bij dat alles zal er ook extra aandacht besteed gaan worden aan de handhaving.

De raad kreeg de toezegging dat in het najaar opnieuw voortgangsoverleg zal plaatsvinden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten