Logo kobr.nl
Ontwikkeling centrum Bodegraven

Hart in Bodegraven vraagt budget voor planuitwerking

Bodegraven - Het initiatief Hart in Bodegraven werd omarmd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die een startbudget van 20.000 euro beschikbaar stelde voor het uitwerken van de ideeën om te komen tot een herinrichting van het plangebied dat globaal de drie pleinen ten noorden van de Rijn omvat met het daartussen liggende gebied. De initiatiefnemers hielden de gemeenteraad vorige week tijdens de inspraakavond voor dat 'nu doorpakken' betekent dat er extra geld nodig is voor de verdere concretisering van de ontwerpplannen. Hoeveel precies kon Han Koevoets nog niet benoemen, maar hij noemde een bedrag van 'enkele tienduizenden euro's'. Een reactie van de raadsleden daarop kreeg hij nog niet, maar zij zullen het verzoek terdege in hum oren hebben geknoopt.

Gestimuleerd door de succesvolle aanleg van de Rijnkadehaven hebben in het najaar van 2018 een vijftal betrokken dorpsgenoten, te weten Han Koevoets, Leendert Spijker, Juan da Silva, Gerdien Verheul en Frank Busker, een initiatiefgroep opgericht om, in samenspraak met inwoners en ondernemers, ideeën te ontwikkelen voor een revitalisering van het centrum van Bodegraven. Op 16 mei jongstleden werden de ontwerpschetsen voor de herinrichting, gemaakt door landschapsarchitect Timo Cents van het gerenommeerde bureau Arcadis, gepresenteerd aan inwoners en ondernemers. De ontwerpen laten een beeld zien dat moet zorgen voor een sfeervolle en groenere aankleding van het plangebied. De beide mooie kerkgebouwen met hun directe omgeving zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Tijdens de inspraakraad gaf Han Koevoets de raadsleden inzicht in de stand van zaken. Hij memoreerde dat de plannen heel goed waren ontvangen en dat er 77 reacties zijn binnengekomen met opmerkingen en suggesties. Koevoets noemde de plannen haalbaar binnen de kostenraming die eerder werd gemaakt voor de realisering van het dynamisch uitvoeringsplan van de gemeentelijke centrumvisie Bodegraven. Hij bood daarbij aan nog voor het zomerreces een presentatie te willen geven waarbij hij dieper zou willen ingaan op de planvorming. Namens de initiatiefgroep gaf hij aan nu te willen doorpakken bij een drietal projecten die vallen binnen de planning van de 11 projecten van het uitvoeringsplan. Hij stelde overigens daarbij wel heldere grenzen want de initiatiefgroep wil geen bemoeienis met zaken als verkeersafwikkeling, parkeerbeleid en het al dan niet bouwen van een voetgangersbrug.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten