Afbeelding
Foto: Loes Kamer

Rietveldwoningen (voorlopig) gered

Algemeen

Reeuwijk - Eind september 2017 vond een bijeenkomst plaats voor bewoners van de door Gerrit Rietveld ontworpen huurwoningen aan de Van Goghstraat, Erasmusweg en Jan Van Hoofstraat. Eric Slothouber hield een presentatie naar aanleiding van een in opdracht van de Stichting Erven Rietveld verricht onderzoek om de cultuurhistorische waarde van deze woningen te bepalen, die in eigendom zijn van de Woningbouwvereniging Reeuwijk. Nu, ruim twee jaar later, heeft de Woningbouwvereniging definitief een besluit genomen over de toekomst van deze zogeheten om-en-om woningen. De bewoners zijn vorige week hierover door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd. Directeur Vincent van Luit van de Woningbouwvereniging geeft een toelichting.

Vóór 2017 was door een bureau reeds onderzoek verricht naar de bouwkundige staat van de woningen, waaruit gebleken was dat sloop/nieuwbouw dan wel renovatie op handen was. Aanvankelijk had de woningbouwvereniging een voorkeur voor sloop/nieuwbouw. "Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst in 2017 is een projectgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Rietveld, een stedenbouwkundige, een architect, een afvaardiging van de bewoners en een afvaardiging van de gemeente, de laatste tijd onder leiding van een onafhankelijke projectleider, met de opdracht om te onderzoeken wat de best haalbare oplossing zou zijn: sloop/nieuwbouw of renovatie", vertelt Vincent van Luit. "Uitgangspunt was dat voor het goede vergelijk een identieke om-en-om nieuwbouwwoning ontworpen zou worden, maar dan op het kwaliteitsniveau anno 2020, zodat appels met appels zouden kunnen worden vergeleken." Bouwkostenkundige berekeningen hebben aangetoond dat sloop/nieuwbouw de Woningbouwvereniging 240.000 euro per woning zou kosten tegenover hoogniveau-renovatie à 200 000 euro per woning. Naast de afweging sloop/renovatie of nieuwbouw is de inrichting van de openbare ruimte en de erfscheiding tussen openbaar en privé van groot belang. De totale kosten van het plan hiervoor, die deels voor rekening van de gemeente zouden komen, bedragen zo'n 3 miljoen euro.

Strategiebepaling

Recente ontwikkelingen, zoals de oplopende verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting, de sterk stijgende bouwkosten, de hoge duurzaamheidsdoelen van de regering en de oplopende tekorten op de woningmarkt, hebben ertoe geleid dat de Woningbouwvereniging haar strategie heeft moeten herzien om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Dit in combinatie met de berekende hoge kosten voor sloop/nieuwbouw dan wel renovatie trekt een te grote wissel op de financiële draagkracht van de Woningbouwvereniging. Reden waarom zij nu besloten heeft de woningen te behouden voor een periode van 25 jaar op basis van een daarbij behorend budget voor groot onderhoud en verbetering.

Uitvoering

De tot op heden bereikte bevindingen van de projectgroep worden vastgelegd in een eindrapportage, die de basis zal vormen voor verdere uitwerking door een aangepast projectteam. Bij de uitvoering zal rekening worden gehouden met het noodzakelijke onderhoud, het behoud en herstel van belangrijke Rietveldelementen, het verbeteren van de duurzaamheid en de verbetering van de erfscheiding. De Woningbouwvereniging zal op basis hiervan vaststellen hoeveel budget er beschikbaar is en op grond van individuele ervaringen, wensen en aanbevelingen van bewoners voor het onderhoud en de verbetering hier uitvoering aan geven. De verbetering van de openbare ruimte zal plaatsvinden binnen een door de gemeente vast te stellen budget. Naar verwachting kan in 2021 gestart worden met de werkzaamheden.

Tekst en beeld: Loes Kamer