Logo kobr.nl
Voorzitter Leendert Struijs (links) zijn vrouw Getty Struijs en Wilko Brink is bestuurslid en dagvoorzitter.
Voorzitter Leendert Struijs (links) zijn vrouw Getty Struijs en Wilko Brink is bestuurslid en dagvoorzitter. (Foto: Marijke Groot)

Vrijwillig op gelijke voet naar Afrika

REEUWIJK - Afgelopen zaterdag 18 januari hield Stichting Op Gelijke Voet in kerkelijk centrum De Ark haar vrijwilligersdag. De dag was erop gericht dat de ongeveer 45 (para)medische vrijwilligers uit Nederland en België elkaar persoonlijk beter leerden kennen en ervaringen konden delen. De vrijwilligers van Stichting Op Gelijke Voet nemen in wisselende samenstelling deel aan orthopedische en neurologische missies naar Afrika. Voor het bestuur was het belangrijk om met de vrijwilligers van gedachten te wisselen over de doelstellingen en de strategie voor de komende vijf jaar.

Uit alle gedeelde ervaring tijdens de vrijwilligersdag werd nog eens duidelijk dat de cultuurverschillen tussen Afrika en Europa aanzienlijk zijn. Dat aspect kwam nadrukkelijk aan de orde in een verdiepende presentatie van gastspreker Luc Callaerts die werkt voor een Vlaamse koepelorganisatie. Callaerts schetste de voorwaarden waaraan ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid) in deze tijd bij voorkeur moet voldoen. Naast het stellen van duidelijke doelen is het erg belangrijk om het eigenaarschap van je project te delen met het land waar het plaatsvindt. Zonder uitdrukkelijk commitment van de ontvanger van de hulp is ieder project uiteindelijk gedoemd te mislukken. Soms zul je de verantwoordelijke instanties of bestuurders dan voor het blok moeten zetten. Tegelijk zien we nu dat Afrikaanse landen mondiger worden ten opzichte van de westerse hulpverlening en zich minder gemakkelijk voorwaarden laten opdringen waaraan ze dan vaak toch niet kunnen voldoen. Dit is ook een extra reden voor bescheidenheid en relativering. Je moet Afrikaanse landen niet louter vanuit westerse ideeën willen veranderen.

De voordracht bevestigde het bestuur in de visie dat aansluiten bij de lokale wensen en behoeften in de vorm van een partnerschap noodzakelijk is. Aan het eind van een zeer boeiende bijeenkomst gaven voorzitter Leendert Struijs, penningmeester Wilko Brink en bestuurslid Menno Coehoorn te kennen dat ze zeer zinnige suggesties hadden meegekregen. Veel waardevolle input voor het ontwikkelen van het strategisch vijfjarenplan.

Stichting Op Gelijke Voet

De Reeuwijkse stichting is in 1975 gestart met hulpverlening aan polioslachtoffers in de Republiek Congo (niet te verwarren met de Democratische Republiek Congo). Sinds 2002 werden gelukkig geen nieuwe poliopatiënten aangetroffen. Kinderen en volwassenen met handicaps van andere aard waren er echter nog volop om de hulpverlening op te richten. Het grote probleem van veel Afrikaanse landen is dat door de zeer gebrekkige gezondheidszorg beperkingen niet vroegtijdig worden behandeld. Daardoor nemen handicaps zoals klompvoeten veel ernstiger vormen aan dan nodig zou zijn. Sinds 2012 zendt de stichting orthopedische teams uit die zich primair richten op de behandeling van kinderen met orthopedische afwijkingen. In de loop der jaren konden vele honderden kinderen (en ook wel volwassenen) in de Republiek Congo en Rwanda gratis worden geopereerd.

Vanaf 2015 zendt de stichting ook zogenaamde neurologische equipes uit. Deze houden zich bezig met de behandeling van kinderen met hersenbeschadiging. Cerebrale parese (CP), of hersenverlamming, hetwelk op dat moment in de Republiek Congo niet begrepen werd als ziektebeeld maar in de sfeer van hekserij opgevat. Hierdoor werden CP-kinderen, mede onder sociale druk, door ouders soms verstoten of zelfs gedood. De neurologische teams van de stichting verzorgen cursussen aan lokale behandelaars om deze groep kinderen adequaat te behandelen. De neuro-teams werken feitelijk aan een brede omslag in denken over CP-kinderen en dat is verre van eenvoudig.

Beeld: Marijke Groot

Meer berichten