Ligplaatsen in de Oude Rijn. Foto: Bert Verver
Ligplaatsen in de Oude Rijn. Foto: Bert Verver

Veel aandacht voor Natuurnetwerk Bodegraven-Noord bij inspraak

Algemeen

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Al heel veel jaren worden gesprekken gevoerd over de invulling van bijna 300 ha grond in het gebied Bodegraven Noord. Sinds het, reeds lang afgesloten, landinrichtingsplan voor dit gebied zijn deze gronden aangewezen voor natuurherstel en maken zij deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.  Een deel van gronden heeft momenteel nog een agrarische bestemming, maar in de commissie Ruimte staat vanavond het voorstel op de agenda om deze bestemming te wijzigen in Natuur om de natuurinrichting mogelijk te maken.  Een viertal insprekers maakte van de gelegenheid gebruik om hun licht te laten schijnen over het voorstel.

door Bert Verver

Aan het begin van de vergadering, na de inspraak van de watersportverenigingen, bood de heer Fred Voortman aan commissievoorzitter Nico de Heij een petitie aan met een oproep aan de lokale politiek en projectontwikkelaars om de, vaak langlopende, woningbouwprojecten vlot te trekken. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar het interview met Voortman in de krant van vorige week.

Is beoogde natuur haalbaar?

Als eerste spreker kreeg oud-raadslid en veehouder in de Meije, Jaco Kastelein het woord. Via een powerpoint presentatie ging hij in op de afspraken die in 2018 tussen de gesprekspartners (gemeente, agrarische sector, provincie en Natuurmonumenten) zijn gemaakt over de inrichting van de ecologische verbindingszone. Hij gaf op voorhand aan dat het een nogal ingewikkeld verhaal was, mede door de lange voorgeschiedenis die zijn oorsprong vond in het begin van de jaren ‘80. Hij constateerde dat er sinds de afspraken van 2018 een aantal veranderingen in de regelgeving hebben plaats gevonden, die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de agrarische sector in het gebied, maar wees ook op de fouten die in het kaartmateriaal zaten.

Hij sprak zijn twijfel uit over de haalbaarheid van de plannen voor de beoogde natte en schrale natuur en betrok daarbij ook de effecten van het vliegverkeer, waarbij met name de uitstoot van zwavel een factor is. Hij riep de raad op in het bestemmingsplan een alinea op te nemen dat de nieuwe natuur de agrarische bedrijven niet mag bedreigen, ervoor te zorgen dat alle afspraken worden nagekomen en het kaartmateriaal aan te passen conform de eerder gemaakte afspraken.

Niet gehoord

De collega van Jaco, Gerben Koot, had een uitgebreid verhaal op papier gezet ter ondersteuning van eerder door hem ingediende zienswijzen. Hij ging vrij diep in op alle eisen waaraan het boerenbedrijf tegenwoordig moet voldoen en constateerde dat er in de plannen grote tegenstrijdigheden zitten in relatie tot die eisen. “We zijn eigenlijk vogelvrij verklaard en worden niet gehoord door de provincie”, verzuchtte hij, waarna hij ook nog aandacht vroeg voor de effecten die het loskoppelen van ongeveer 300 hectare land had op de waterhuishouding van het poldergebied.

Veehouder Hugo Spruit begon zijn betoog met de stelling dat veel doelen uit de natuurplannen ook zijn doelen zijn, maar dat ecologen en plannenmakers te veel uitgaan van de papieren werkelijkheid. Hij onderstreepte zijn woorden met de mededeling dat een proefveld dat afgeplagd is na vijftien jaar nog niets opgeleverd heeft. Ook wees hij erop dat het afgraven van gras een nadelig effect heeft op het vastleggen van broeikasgassen. Hij verzette zich dan ook tegen de door de provincie gelanceerde plannen en sprak de vrees uit dat de raad buitenspel zal komen te staan en de boeren eromheen geen toekomst meer zullen hebben.

Namens de groep BOP (Behoud ons Polderlandschap) sprak Nico de Jong zijn steun uit voor de agrarische sector en “het behoud van een natuur die ontstaan is door hardwerkende boeren, die allemaal graag mee willen denken en werken aan oplossingen.”

Verhoging liggelden

In december 2023 stelde de gemeenteraad zonder verder discussie de Verordening Liggeld 2024 vast. In de verordening wordt bepaald dat de watersportverenigingen liggeld moeten betalen voor het innemen van ligplaatsen in de Oude Rijn. Namens de acht betrokken watersportverenigingen in Bodegraven en Nieuwerbrug uitte Rob Peters zijn ongenoegen over het besluit dat de leden van de watersportverenigingen behoorlijk in de portemonnee zal raken. Volgens de verenigingen creëert het besluit

een stuk rechtsongelijkheid, omdat de leges niet gelden voor bijvoorbeeld degenen die een ligplaats hebben aan de Beevaart in Reeuwijk en ook niet van toepassing zijn op particuliere ligplaatsen. De leges worden geheven omdat de gemeente stelt dat zij de bermen zes keer per jaar zullen maaien, maar volgens Peters is dat onjuist omdat de verenigingen zelf voor het onderhoud van de bermen zorgen.

Een punt van wrevel is ook dat het besluit zodanig laat is genomen dat de verenigingen hun begroting voor 2024 al hebben vastgesteld. Hij riep de raadsleden op niet op deze wijze met de vrijwilligers van de verenigingen om te gaan en de verordening te herzien.

Peters kondigde aan dat de verenigingen binnen afzienbare tijd nogmaals om tafel zullen gaan met wethouder Robin Kersbergen, maar wees erop dat één van de verenigingen 


al had besloten zichzelf op te heffen.

Dorpsweg 9

Namens de bewoners van de Overtoom in Reeuwijk-dorp deed Arjan van der Hoeven een oproep op de aanwezigen om het bestemmingsplan dat de bouw van drie woningen aan de Dorpsweg 9 mogelijk moet maken, niet als hamerstuk te behandelen. De omwonenden zijn niet erg gelukkig met onderdelen van het plan en stellen voor het op een aantal punten aan te passen. Via ingediende zienswijzen zijn al enkele aanpassingen aangebracht, maar daarmee zijn niet alle bezwaren weggenomen. De bewoners doen een beroep op de gemeente om opnieuw met elkaar in overleg te gaan omdat in hun ogen tot op heden onvoldoende invulling is gegeven aan de inwonersparticipatie.

Advertentie

Categorieën