Jongerenwerker Dennis Baars
Jongerenwerker Dennis Baars Foto: Bert Verver

De Zon komt weer op na coronatijd

Human Interest

BODEGRAVEN

Een beetje verscholen tussen het groen aan de Eiber in Bodegraven ligt het jongerencentrum De Zon. Al zo’n 45 jaar is het een gewaardeerd toevluchtsoord voor de plaatselijke jeugd. Langzamerhand kunnen de activiteiten van De Zon, na een moeilijke coronaperiode, weer worden opgestart. Beheerder van De Zon en jongerenwerker Dennis Baars staat te popelen om de jeugd weer als vanouds te ontvangen. Hij vertelt graag over de betekenis van De Zon en de jongerenwerkers in onze gemeente.

door Bert Verver

De Zon is onderdeel van de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (SSCB) en wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur van de stichting, die In 1975 door een aantal particulieren in het leven werd geroepen. Hoewel hij er zelf geen herinneringen aan heeft, weet Dennis dat De Zon destijds was gevestigd in een oud parochiehuis dat stond op de plek waar nu de Albert Heijn is gevestigd. “Het gebouw was echter in zo’n slechte staat dat het niet meer bruikbaar was. In 1991 heeft de stichting dit gebouw aan de Eiber gerealiseerd met bijdragen uit diverse fondsen en van de gemeente. Tot op de dag van vandaag is de indeling nog hetzelfde, maar in gebruik en kleurstelling zijn we meegegaan met de tijd om de aansluiting met de jongeren te houden.” 


Dennis was zelf 11 jaar vrijwilliger bij De Zon. Hij haalde zijn papieren als jongerenwerker en staat inmiddels 10 jaar voor twee dagen per week op de loonlijst bij SAM. Hij heeft hier nog twee collega’s: Drifa, die vooral de individuele begeleiding doet en zich met groot succes concentreert op kwetsbare meiden; en Dietmar, die ook individuele begeleiding voor zijn rekening neemt en zich vooral inzet voor het ambulante jongerenwerk in de gemeente.


Vrijwilligers

Hoewel Dennis een belangrijke rol vervult in de coördinatie van De Zon, benadrukt hij dat het jongerencentrum toch vooral draait op de inzet van de jeugd zelf. “Onze doelgroep is de jeugd in de middelbareschoolleeftijd, hoewel we af en toe ook activiteiten voor de basisschooljeugd organiseren. Wij vinden dat laatste belangrijk, omdat de kinderen De Zon dan al jong leren kennen. Dat maakt de drempel om later binnen te komen lager. Het werken met vrijwilligers is voor ons erg belangrijk. Veel ideeën voor de activiteiten worden door de jeugd aangedragen en wij proberen ze daarin te ondersteunen. We zetten ons in om de vele talenten die bij de jeugd aanwezig zijn verder te ontwikkelen, te beginnen met hoe je een activiteit moet aanpakken, ontwikkelen en uitvoeren, met alle problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Ook op technisch gebied, zoals bij het licht en geluid, leiden we op. Daarnaast bieden we ruimte aan maatschappelijke doelen, zoals het organiseren van een kledingbeurs. Het is mooi om te zien dat we hiermee op jaarbasis zo’n tweeduizend jongeren bereiken. Sommigen gaan zelfs door in een vakgebied waarvoor hier de kiem is gelegd.”


Coronatijd

Ook De Zon is in coronatijd gedwongen in ruststand gegaan. Dennis stelt vast dat alle beperkingen veel impact hebben gehad op de

jongeren. “Binnen de regels hebben we geprobeerd de jeugd toch afleiding te bieden,” aldus de jongerenwerker. “Zo hebben we buiten een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) gerealiseerd en is er van het hout van de pallets - die over waren omdat er geen vakantiespelen waren - meubilair getimmerd. Het is mooi om te zien dat daar druk gebruik van wordt gemaakt. Om de binding in stand te houden hebben we livestreams georganiseerd en is ook in het gebouw door de vrijwilligers veel opknapwerk gedaan. Alles is weer flink opgefrist. Al met al hebben we zo veel mogelijk gedaan om vereenzaming tegen te gaan. Als jongerenwerkers hebben we ons daarnaast ingezet om de jeugd te doordringen van de noodzaak van de genomen maatregelen en ons ingespannen de ongeregeldheden die landelijk ontstonden in onze gemeente te voorkomen. Ik ben blij dat we daar goed in zijn geslaagd.”


Financiën

De inkomsten zijn door de coronacrises onder druk komen te staan. Normaal worden die met name gegenereerd door de feesten die in De Zon worden gehouden. Hoewel de financiële kant van de stichting primair een taak is die bij het bestuur ligt, kijkt Dennis met enige zorg naar de slechte financiële positie van de gemeente. “We krijgen een subsidie van de gemeente van 135.000 euro op jaarbasis. Daarvan worden de jongerenwerkers betaald en er gaat een deel naar activiteiten en begeleiding van specifieke doelgroepen en het onderhoud van het gebouw. Ik hoop en verwacht dat wij niet gekort worden, want wij zijn nuldelijnshulpverleners en daardoor erg goedkoop. Door onze inzet worden grote problemen, die meer geld kosten, voorkomen. Het in stand houden van de financiële basis is bovendien belangrijk omdat de wens leeft om de samen
werking met het Reeuwijkse Loose End uit te bouwen en meer activiteiten op te zetten in de kleine kernen, waarbij de Huizen van Alles een rol kunnen vervullen.”


Toekomst

Organisatorisch ziet Dennis wel wat veranderingen in de toekomst. Om meer duidelijkheid te scheppen in de geldstromen wordt De Zon losgekoppeld van het budget voor jongerenwerk, dat nadrukkelijk onder SAM blijft vallen. Hoe dat precies zal lopen, wordt op dit moment uitgewerkt. Ook wordt gedacht aan de oprichting van een ‘Vrienden van De Zon’, vooral bedoeld om (oud-)vrijwilligers en deelnemers in de gelegenheid te stellen door middel van een donatie een financieel steentje bij te dragen.

Maar voor de korte termijn ziet Dennis er vooral naar uit om met de jeugd weer een start te maken met de feestactiviteiten. Een aantal ideeën staan al op de planning en op 23 oktober wordt gestart met een ‘Welkom-terugfeest’.

“Binnen de regels hebben we geprobeerd de jeugd toch afleiding te bieden”

!