Logo kobr.nl

Centrumplan: "Niet alleen op de kleintjes maar ook op de keitjes letten"

  Politiek

Vorige week hebben wij in deze krant uitgebreid aandacht besteed aan de plannen die er liggen om het centrum van Bodegraven aantrekkelijker te maken en ook een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek. Vorige week woensdag boog de commissie Ruimte zich over de voorstellen van het college voor de prioritering van de maatregelen, want het geheel is te kostbaar om in één fase uitgevoerd te kunnen worden. In de meerjarenbegroting is voor 2019 een netto bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar en in 2020 833.000,- . Voor het Raadhuisplein staat een bedrag van 185.000,- genoteerd.

Jammer

Als rode draad in de discussie kan vermeld worden dat er bij verscheidene fracties zorgen waren over het feit dat het verkeerscirculatieplan wellicht eerder uitgevoerde projecten weer in de weg zou komen te staan en men riep op tot waakzaamheid op dat gebied.

Als eerste spreker noemde Jan Vergeer (CDA) het jammer dat de voetgangersbrug over de Rijn niet uitgevoerd kon worden, maar hij hoopte dat dat later nog aan bod zou kunnen komen. Henk van der Smit (SGP) sloot zich daarbij aan. Hij zag nog wel knelpunten in het nog op te stellen bestemmingsplan en stelde voor om de brug in ieder geval, al is het maar in de toelichting, in beeld te houden om latere problemen te voorkomen.

Merel van Dijk (GroenLinks) vroeg zich af of het echt noodzakelijk was de huidige verkeersfunctie van de Brugstraat te behouden en pleitte ervoor om het in ieder geval een eenrichtingsweg van te maken. Hennie Kastelein (BBR) vroeg zich af of het niet allemaal een tandje minder zou kunnen en deed de oproep om "niet alleen op de kleintjes maar ook op de keitjes te letten".

Elly de Vries (D66) noemde het een enorme klus en stak een waarschuwende vinger op omdat zij dit soort zaken in buurgemeenten regelmatig zag mislukken. Voor het Raadhuisplein deed zij de suggestie om te onderzoeken of het plein ook een functie kan gaan vervullen bij waterbuffering, een suggestie die later ook door Van der Smit van harte werd ondersteund.

Namens de PvdA vond Jan Bouwens dat er eigenlijk iets te weinig geld beschikbaar was omdat relatief kleine zaken, zoals het herstraten van de Rijnkade een groot positief effect kunnen hebben. De discussie rond de Rijnbrug vond hij simpel oplosbaar door er een punt achter te zetten. Over het parkeren gaf hij verder de boodschap mee dat hij een loopafstand van 500 meter naar het winkelhart zeker niet onoverkomelijk vond.

Logische volgorde

Wethouder Inge Nieuwenhuizen gaf in haar beantwoording aan dat geprobeerd was in de projecten een logische volgorde aan te brengen en dat de hele aanpak was opgedeeld in wat zij noemde 'hapklare brokken'. Zij proefde wel de behoefte om het verkeerscirculatieplan naar voren te halen maar zag vooral raakvlakken met de Oude Markt en de Marktstraat. Met de commissie was zij van mening dat kritisch gekeken moest worden naar de uitgaven maar zij was wel van mening dat er niet te veel op de kwaliteit ingeleverd moest worden. Verder meende zij mening dat bij de besluitvorming rond de nieuwe Rijnbrug, die op de laatste plaats van de prioriteitenlijst staat, de tijd zijn werk moest doen. Wel wilde zij de suggestie van waterberging op het Raadhuisplein mee overwegen.

In de tweede termijn ging het in hoge mate over de relatie met het bestemmingsplan en de vraag of en zo ja, op welke wijze de Rijnbrug daarin opgenomen zou moeten worden. Het werd vooral een procedurele discussie die weliswaar belangrijk is maar slechts zijdelings te maken heeft met de gevraagde prioriteitstelling.

Uiteindelijk besloot de commissie het raadsvoorstel als bespreekstuk naar de raad door te geleiden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten