Logo kobr.nl

Beleid en organisatie buitensport liggen op schema

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Al jaren wordt er gesproken over het opheffen van de ongelijkheid van financiering en beheer van de buitensportaccommodaties in onze gemeente. Deze ongelijkheid is ontstaan toen de gemeenten Reeuwijk en Bodegraven nog zelfstandig het beleid bepaalden, maar dat is voor de toekomst onwenselijk.

Onder de, inmiddels niet meer gebruikte, naam 'sportharmonisatie' is tijdens het vorige college geprobeerd de ongelijkheid recht te trekken, maar dat is toen jammerlijk mislukt omdat zeker een deel van de verenigingen en beheerstichtingen zich onvoldoende gehoord voelden en zich niet konden vinden in de toen levende ideeën. Om uit de impasse te komen heeft het huidige college begin dit jaar Ton Hendrickx als procesbegeleider aangesteld. Vorige week woensdag presenteerde hij zijn bevindingen, gevat in een tien stappenplan, bij de commissie Samenleving. Uit zijn presentatie bleek dat de betrokken organisaties een eenduidig traject hebben uitgezet en dat het proces op schema ligt om in 2020 te worden afgerond.

Ambitie

Om te voorkomen dat lopende het proces de discussies steeds weer een andere richting opgaan, is er een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd om te komen tot toekomstbestendige buitensportaccommodaties. 'Toekomstbestendig' betekent in dit geval dat er een doorkijk gemaakt wordt voor de komende vijftien jaar. Het plan is gebaseerd op evenredigheid, redelijkheid en solidariteit en zal dienen als basis voor de nieuw af te sluiten contracten die, op één uitzondering na, de huidige aflopende contracten in 2021 moeten gaan vervangen. Om het proces inzichtelijk te laten verlopen, is er een viertal commissies ingesteld die inbreng gaan leveren op de onderwerpen 'Huisvesting en Gebouwen', 'Velden en Onderhoud', 'Verduurzaming' en 'Maatschappelijke rol'. Afgesproken is dat de rapportage zal bestaan uit tien stappen en tien A4-pagina's en dat alle sportclubs het plan moeten onderschrijven voordat het aan het gemeentebestuur zal worden voorgelegd.

Nulmeting

Om de uitgangspunten helder op het netvlies te houden, is er op basis van de Meerjaren Onderhoudsplannen een nulmeting uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met recente investeringen die door de clubs of gemeente zijn gedaan. Ook is er schematisch een rekenmodel opgesteld dat inzicht moet geven in de vraag wie voor wat verantwoordelijk is.

Volgens Ton Hendrickx moet er nog veel uitgezocht worden om het model cijfermatig in te vullen. In die invulling passen ook initiatieven die verder gaan dan alleen de sportuitoefening, zoals het klimaatneutraal maken van de accommodaties in uiterlijk 2035 en een visie op de rol die de clubs kunnen vervullen in het maatschappelijk werkveld. De bereidheid om daar invulling aan te geven, heeft Hendrickx bij alle verenigingen aangetroffen.

Organisatie

Het is de bedoeling dat voor de bestuurlijke continuïteit een overkoepelend orgaan wordt opgericht, waar de gemeente de taken en verantwoordelijkheden van het plan neerlegt. Zelf zal de gemeente dan de regierol op zich nemen en het beleid en de uitvoering toetsen. Het is de bedoeling dat nog voor het zomerreces de invulling van de plannen afgerond moet zijn en dat daarna de besluitvorming bij de clubs, het college en de raad kan plaatsvinden.

Lof

De commissieleden hadden de presentatie met veel aandacht aangehoord en deelden complimenten uit over de aanpak tot dusver. Het aantal vragen bleef beperkt, maar uit de beantwoording van de vraag van de ChristenUnie hoe de inkomstenkant van de clubs in beeld wordt gebracht, bleek dat die kant van het verhaal niet in het plan zal worden opgenomen. Omdat, zoals Ton Hendrickx aangaf, iedere club zijn eigen verantwoordelijkheid houdt voor de wijze waarop de inkomsten worden vergaard. Wethouder Dirk-Jan Knol is uiteraard blij met de complimenten en erkent ook dat er tot dusver veel goed werk is gedaan. Hij hield de commissieleden wel voor dat de eindstreep nog niet in zicht is en dat het best mogelijk is dat het venijn in de staart zal zitten.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten