Logo kobr.nl
Foto: Pexels.com

Gemeente past vergoeding voor mantelzorgers neerwaarts aan

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Door wetswijziging, actualisatie en harmonisatie van de beleidsvelden WMO en Jeugd was de gemeente genoodzaakt de verordeningen die er op die gebieden zijn, aan te passen. Het meest in het oog springend was het voorstel om de vergoeding die via het persoonsgebonden budget kan worden uitbetaald aan het sociaal netwerk (mantelzorgers) te verlagen van 200% van het wettelijk minimumloon (met een maximum van € 20,- per uur) te verlagen naar 120% van het wettelijk minimumloon. Deze verlaging, die betrekking zal hebben op ongeveer 35 mantelzorgers, zal naar verwachting een besparing opleveren van ca. € 100.000,-.

Deze verlaging was tegen het zere been van de fracties van Burgerbelangen, GroenLinks en de PvdA, die gezamenlijk een amendement indienden om de vergoeding ongewijzigd te laten. Namens de drie indieners gaf John Kempeneers een toelichting. Hij schetste het als risicovol om aan te nemen dat mantelzorgers ook voor het lagere tarief door zullen gaan. Hij riep op de vergoeding ongewijzigd te laten en wees erop dat een mogelijke financiële winst snel zal verdampen als een aantal mantelzorgers afhaken en vervangen moeten worden door professionele krachten. Namens de andere indieners sloten Els Oliwkiewicz en Reinoud Doeschot zich daarbij aan waarbij de laatste er op wees dat het om een tegengestelde beweging ging omdat er juist sprake moet zijn van een grotere inzet van mantelzorgers.

De indieners bleken de handen van de overige fracties niet op elkaar te krijgen voor hun voorstel. Wel werd, o.a. door D66, gevraagd om een frequente rapportage over de effecten zodat zo nodig tijdig een bijstelling zou kunnen plaats vinden. 

Wethouder Robèrt Smits vond het ook lastig zo'n besluit te nemen ook al omdat het niet klip en klaar is wat het aan bezuiniging zal opleveren. De tariefstelling vindt plaats in overleg met de regio en daarom is het volgens de wethouder goed deze stap te zetten. Hij vermeldde dat er ambtelijk met de mantelzorgers was gesproken, maar dat het niet mogelijk was daaruit de conclusie te trekken of mantelzorgers wel of niet zullen afhaken. Hij zegde wel toe tijdig een evaluatie aan de raad te doen toekomen.

Het amendement kreeg alleen de indieners als voorstanders, de verordeningen werden goedgekeurd met de stemmen van de PvdA en GroenLinks tegen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten