Logo kobr.nl
Foto:

Steun voor collegevoorstel aanpak capaciteitsprobleem sportvelden

  Politiek

BODEGRAVEN - In de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën is vorige week gesproken over de visie Sportveldzone Bodegraven. Over het einddoel van de visie zijn de commissieleden het op hoofdlijnen eens, maar er blijven zorgen over de positie van vvBodegraven.

Het oriënterend gesprek was een voortzetting van een discussie die in december 2019 in commissieverband werd besproken. Hierin had wethouder Knol beloofd nogmaals in overleg te treden met de sportverenigingen over een mogelijke herindeling van de velden.

Drie kernvragen
De visie is opgebouwd rond een drietal kernvragen: (1) de wens van Hockeyclub Reeuwijk-Bodegraven (HCRB) om het complex in het Reeuwijkse Hout uit te breiden met een derde veld met inlevering van het losliggende veld in Bodegraven; (2) dat hockeyveld in Bodegraven te benutten om de capaciteitsproblemen van Rohda ’76 en Esto op te lossen; (3) de overcapaciteit van vvBodegraven te benutten om tot een oplossing te komen.

Al eerder is gebleken dat het vanwege financiële en planologische redenen niet haalbaar is op de korte termijn de wens van HCRB in te vullen. In het memo dat het college aan de commissie voorlegde, wordt voorgesteld het kunstgrasveld van de vvBodegraven om te bouwen tot hockeyveld. Op termijn wordt onderzocht of een clustering in het Reeuwijkse Hout haalbaar is. Het vrijkomende hockeyveld kan door de verplaatsing omgevormd worden tot een kunstgras voetbalveld om ruimte te bieden aan de drie voetbalverenigingen.

Op termijn wordt bekeken of het mogelijk is het hele complex van vvBodegraven in de omgeving van de Grutto te situeren, waardoor er een complete 'voetbalzone' ontstaat. De vrijkomende gronden van vvBodegraven en enkele omliggende percelen kunnen dan benut worden voor woningbouw.

Suboptimaal
Als eerste sprekers gaven Johannes Mattiesing (SGP) en Matthijs Kortleven (ChristenUnie) aan aangenaam verrast te zijn door de visie. Zij hadden begrip voor de tussenstap, al vroeg Kortleven zich af of er geen tijdwinst te behalen zou zijn als een veld van vvBodegraven beter gezamenlijk gebruikt wordt. Namens BBR had Remco Tijssen gemengde gevoelens bij het voorstel. Het einddoel ondersteunde hij, maar hij was geen voorstel van de tussenstap, omdat de concentratie van de hockeyvelden in Reeuwijk naar achteren wordt geschoven. Hierdoor wordt de ruimte voor woningbouwplannen geblokkeerd. Hij knoopte er gelijk een aantal suggesties aan vast, die ongetwijfeld in het vervolgtraject aan de orde zullen komen.

Frank Rijkaart (VVD) noemde de oplossingen suboptimaal. Hij zag na de gesprekken die hij met de voetbalverenigingen had gevoerd dat de gezichtspunten toch uiteenliepen. Evenals andere fracties vroeg hij extra aandacht voor de positie van vvBodegraven. De overige fracties konden zich vinden in de uitgezette lijn, waarbij Monique Jonker (PvdA) nog vroeg of een, welllicht overtollig, veld van CVC bruikbaar kon zijn voor de hockeyvereniging.

Wethouder Knol was blij met steun op hoofdlijnen. Hij had voldoende input gekregen om een verdere uitwerking in gang te zetten. Naar aanleiding van een opmerking van Remco Tijssen zegde hij toe ook te kijken naar de aanleg van kunstgrasvelden met het oog op de klimaatadaptatie.

Tekst en beeld: Bert Verver

Hoe kijken de verenigingen tegen de plannen aan?

Het bestuur van vvBodegraven laat in zijn reactie weten eigenlijk niets te zien in het voorstel. Het bestuur geeft aan zich altijd constructief te hebben ingezet bij het zoeken naar een oplossing, maar ziet die oplossing niet in de verhuizing van een van haar velden naar de andere zijde van de Goudseweg met een gezamenlijk gebruik. Een nieuwe locatie nabij de Grutto biedt bij een volledige verhuizing veel te weinig ruimte voor de vereniging. Men is van mening dat de pijn van de nu gekozen oplossing volledig bij vvBodegraven komt te liggen en dat bij acceptatie van het voorstel bewust gekozen wordt voor het opheffen van de 100-jarige vereniging.

Volgens Rohda’76 is de capaciteitsberekening te krap en is het maar de vraag of wedstrijdschema’s het toelaten het hockeyveld gezamenlijk te gebruiken. Het bestuur stelt voor het veld voor 100 procent aan Esto toe te wijzen met de mogelijkheid voor medegebruik en daarnaast te onderzoeken of hun trainingsveld omgezet kan worden in een kunstgrasveld.

Esto spreekt de vrees uit dat een volledige verhuizing van vvBodegraven opnieuw zal leiden tot capaciteitsproblemen en vraagt om nader overleg over de invulling van de vrijkomende ruimte en inzicht in de financiële consequenties.

De andere betrokken verenigingen HCRB en AKV Vriendenschaar wachten de verdere ontwikkelingen af.

Meer berichten