Keuze over milieustraat blijft open

  Politiek

BODEGRAVEN - In de commissie Bestuur & Financiën hebben de fracties nog geen duidelijke richting bepaald voor de toekomst van de milieustraat. De meeste fracties voelden meer voor het investeren in het behoud van de milieustraat in de eigen gemeente, maar een verhuizing naar Alphen aan den Rijn werd niet helemaal uitgesloten. Er was behoefte aan meer financieel inzicht en dat wordt in de komende tijd verstrekt.

Kosten onduidelijk
Omdat de tijd voor een complete discussie ontbrak, kregen de commissieleden van voorzitter Gerrit Weerheim slechts één termijn om hun mening te geven over het voorstel. De twee hoofdkeuzes daarin zijn: investeren in een volledige renovatie van het eigen milieustation of zoeken naar samenwerking met buurgemeente Alphen aan de Rijn. In het eerste geval kan daarbij nog een keuze worden gemaakt uit drie opties: noodzakelijke, goedkope en optimale verbeteringen, waarbij de laatste optie in feite een totale verbouwing is, die circa 2 miljoen euro zou kosten.

Van alle commissieleden sprak Johannes Mattiesing zich namens de fractie van de SGP het meest duidelijk uit door onomwonden te kiezen voor een verhuizing naar Alphen aan den Rijn. Coalitiegenoot Reinoud Doeschot (GroenLinks) keek daar toch wat anders tegen aan. Hij hikte niet alleen tegen de afstand aan, maar was er ook een voorstander van om de afvalverwerking in eigen hand te houden om het beste te kunnen sturen op het beleid ‘van afval naar grondstof’ en het streven om in 2035 helemaal afvalvrij te zijn. Hij aarzelde nog tussen de duurste optie (verbouw) of de keuze voor ‘goedkoop’, omdat dat de mogelijkheid biedt om over pakweg 7 jaar de toekomst van het station opnieuw tegen het licht te houden.

De voorkeur om de afvalverwerking in eigen hand te houden werd duidelijk gesteund door PvdA en D66. Ook Remco Tijssen (BBR) koos voor die richting, maar stelde daarbij de vraag of er niet beter kan worden gekeken of de afvalverwerking dichter naar de burgers kan worden gebracht, waardoor er maar een kleiner station nodig is. Zijn suggestie werd later ondersteund door Nico de Heij (CDA), die verder geen keus aangaf omdat in zijn ogen te weinig (financiële) informatie voorhanden was.

Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) was er nog niet helemaal uit. Zij schreef het uitbesteden niet helemaal af, maar wilde zeker de verbouwingsoptie in haar overwegingen meenemen. Zij zette de plussen en minnen in haar betoog nog eens naast elkaar en stelde vast dat bij uitbesteding een deel van het eigen beleid niet kan worden uitgevoerd. Ook wees zij erop dat Alphen slecht scoort op het gebied van afvalscheiding. De toename van de schuldenlast van de gemeente bij een totale verbouwing was in haar ogen echter ook een punt dat in de afweging moet worden meegenomen.

Beter vergelijken
Voor wethouder Kees Oskam bracht de gedachtevorming zo’n beetje wat hij verwacht had. Net als bij de planpresentatie een week eerder wees hij erop dat Alphen pas serieus wilde gaan rekenen als de koers van Bodegraven-Reeuwijk bekend is, maar hij zegde wel toe te bekijken of een betaalde opdracht mogelijk is om meer financiële gegevens boven water te krijgen, zodat de gemeente de kosten van ’eigen beheer’ of ‘uitbesteden’ beter kan vergelijken.

Daarbij sprak hij op voorhand de verwachting uit dat ‘uitbesteden’ geen verlaging van de kosten oplevert. Ook zegde hij toe de suggestie van Remco Tijssen in zijn afweging mee te nemen. Hij durfde geen uitspraak te doen over de termijn waarop de gegevens beschikbaar zijn, omdat hij daarbij afhankelijk is van de tijd die in Alphen beschikbaar is.

Kredietvoorstel WKO Weideveld als hamerstuk naar de raad
Naast veel andere onderwerpen boog de commissie zich over het beschikbaar stellen van een bedrag van 30.000 euro voor het doorlopen van de juridische procedure en de onderzoeken die worden uitgevoerd ten behoeve van het WKO-systeem in de wijk Weideveld. De procedure richt zich tegen de exploitant Eteck, die in de ogen van zowel de bewoners als de gemeente al jaren steken laat vallen bij het beheer van het warmte-koudesysteem.

De gemeente is vanaf de aanleg af nauw bij de introductie van het systeem betrokken en heeft een duidelijke positie erkend in het conflict. ‘Wie A zegt moet ook B zeggen’, was eigenlijk de mening van alle fracties. Lisbeth Hertogh (PvdA) deelde die mening, maar vroeg ook om een plan B voor het geval dat Eteck in het gelijk gesteld zou worden. Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) deed daarbij de suggestie contact te zoeken met andere gemeenten die problemen met Eteck hebben om gezamenlijk op te trekken. Ook vroeg zij of het college al een mening had over het Plan van Aanpak dat zeer recent door Eteck was aangeboden.

Volgens wethouder Kees Oskam zijn de contacten met andere gemeenten er al, maar zijn de contracten niet overal hetzelfde, waardoor in procedures een eigen afweging moet worden gemaakt. Hij beloofde de raadsfracties in een bijpraatsessie op de hoogte te houden van de vorderingen en wist ook te melden dat het Plan van Aanpak door het college niet akkoord was bevonden.

Meer berichten