Gemeente trekt € 54.000,- voor onderzoek naar verplaatsing brandweerkazerne in Driebruggen

  Politiek

DRIEBRUGGEN

De leden van de commissie Samenleving bogen zich vorige week over het voorstel van het college om een voorbereidingskrediet van 54.000 euro beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de kazerne van het brandweerkorps in Driebruggen. Die verplaatsing is nodig om woningbouw op het perceel Groendijck 20 mogelijk te maken.

door: Bert Verver

Projectontwikkelaar JAWI Holding BV, de eigenaar van het perceel Groendijck 20 in Driebruggen, heeft vorige maand een intentieovereenkomst met de gemeente getekend om de mogelijkheid voor woningbouw op dat perceel verder te onderzoeken. Dat betekent dat de huur van de brandweerkazerne, die van de eigenaar wordt gehuurd, wordt opgezegd. De gemeente wil een stuk grond op zo’n 300 meter van de huidige locatie verkopen aan de Veiligheidsregio, die verantwoordelijk is voor de brandweeraccommodaties en voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Voor de volkstuinen en de speeltuin die daar momenteel gevestigd zijn, wordt een alternatieve locatie gezocht. De commissie Samenleving boog zich over de vraag van het college om 54.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een nader onderzoek voor de verplaatsing. De kosten worden gedekt uit de opbrengst van de grond. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan wordt het ten laste van de algemene grondexploitatie gebracht.

Samen delen

Dat de kosten, als het project niet doorgaat, geheel voor rekening komen van de gemeente leverde vragen op in de commissie. John Kempeneers (BBR) vroeg zich af waarom de risico’s van die kosten niet voor een deel bij de Veiligheidsregio zijn gelegd en hij kreeg daarbij steun van enkele andere fracties. Wethouder Oskam gaf aan dat dat niet in de onderhandelingen met de Veiligheidsregio was meegenomen, maar beloofde zijn gedachten daar nog eens over te laten gaan.

Op de vraag van Ton Klein (D66) of er al zicht is op het type woningen dat gebouwd gaat worden, meldde de wethouder dat dat nog een punt van overleg was met de ontwikkelaar. Uit de dorpsraadpleging van zo’n 1,5 jaar geleden had hij in ieder geval opgemaakt dat er een breed draagvlak was voor woningbouw op de locatie. Hij verwachtte niet dat er sociale woningbouw plaats zou kunnen vinden, onder andere omdat de woningbouwvereniging weinig belangstelling voor de locatie heeft. Als er geen sociale woningbouw komt, moet wel een financiële afdracht plaatsvinden, die ingezet kan worden bij een herontwikkeling in de Lindenlaan in de oude kern van Driebruggen.

De commissieleden konden zich na de toelichting van de wethouder vinden in het voorstel, dat als hamerstuk naar de raad gaat.

Meer berichten