De aansluiting van het Versluysterrein op de Overtocht vergt nog de nodige aandacht.
De aansluiting van het Versluysterrein op de Overtocht vergt nog de nodige aandacht. Foto: Bert Verver

Nieuwbouwplannen Versluysterrein een stap verder

Politiek

BODEGRAVEN - Ter voorbereiding van de raadsvergadering van vanavond boog de commissie Ruimte zich over een viertal bestemmingsplannen. Het meest in het oog springend was het bestemmingsplan ‘Vlietkade Overtocht 64’ in Bodegraven. Binnen dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gegeven om op het voormalige Versluysterrein een nieuw woonwijkje te bouwen. Volgens de gemeente ontstaat daardoor een levendige, nieuwe buurt aan de westzijde van Bodegraven.

door Bert Verver

Het bestemmingsplan op het voormalige bedrijventerrein maakt de bouw van 67 woningen mogelijk. 17 appartementen (25 procent van het totaal) zijn bestemd voor de sociale huursector, 8 andere appartementen zijn voor de vrije sector en 42 woningen worden als grondgebonden koopwoningen op de markt gebracht. Binnen het plangebied worden 123 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan er 18 bestemd zijn om de parkeerdruk uit de omgeving op te vangen. 

De woningen worden gebouwd in een vrij traditionele bouwstijl, waarin veel kenmerken van het ‘Bodegraafs bouwen’ terug komen. In het ontwerp is, met name qua bouwhoogten, rekening gehouden met de nabijheid van molen De Arkduif.

Vervuiling en explosieven

De algemene mening binnen de commissie Ruimte was dat er een mooi plan ligt dat goed aansluit bij de grote woningbehoefte binnen de gemeente. Zorgen waren er echter ook. Mede gevoed door de inspraak van enkele weken geleden en de ingediende zienswijzen vroegen nagenoeg alle fracties om extra aandacht voor de verkeersituatie in de omgeving. De veiligheid van fietsers en voetgangers baart zorgen en vanuit de commissie kwamen dan ook enkele voorstellen om dat op te lossen. Vanuit de commissie werd ook aangedrongen om alvast infrastructuur aan te leggen voor de uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de verdere toekomst.

Volgens Jan van Rooijen (CDA) waren er nog twee punten in het plan die aandacht vroegen, namelijk de mogelijke vervuiling van de grond door het vroegere gebruik door een gasfabriek en de kans op aanwezigheid van explosieven. Wethouder Dirk-Jan Knol wees erop dat de bouwgrond op explosieven was onderzocht en hoewel de aanwezigheid van oorlogsmunitie nooit helemaal uitgesloten kan worden, lijkt de veiligheid gewaarborgd. De vervuiling wordt nog door ODMH getoetst. 

Loïs Verheul (PvdA) pleitte ervoor om het percentage sociale huurwoningen naar 30 procent te brengen, maar dat bleek, gezien de vroeger gemaakte afspraken, niet meer mogelijk. Tom Kalkman (ChristenUnie) vroeg, met bijval van Hennie Castelein (BBR), aandacht voor biodiversiteit binnen de wijk, maar volgens de wethouder komen dat soort zaken pas in de uitvoeringsfase aan de orde. In de suggestie om ook regels te maken voor de verharding van particuliere tuinen, zag hij niet veel brood. Wel beloofde hij aandacht te besteden aan de verkeerssituatie en daarbij de suggestie van Hennie Castelein mee te nemen om de wijk van een in- en uitgang te voorzien, zodat er eenrichtingsverkeer is.

Na de gedachtewisseling besloot de commissie dat het stuk vanavond in de raad als hamerstuk behandeld kan worden.

Advertentie

Categorieën