Het college met een van de gepresenteerde stellingen.
Het college met een van de gepresenteerde stellingen. Foto: Bert Verver

Debatavond bracht niet wat ervan verwacht werd

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders zit op dit moment ongeveer op de helft van de zittingstermijn. Vorige week dinsdag werd daarom in het Evertshuis een debatavond georganiseerd voor inwoners, ondernemers en partners om de ingezette koers van het coalitieakkoord eens tegen het licht te houden en mee te denken over een goede basis voor het tweede deel van de collegetermijn. Een lovenswaardig initiatief, dat echter niet goed uit de verf kwam.

door Bert Verver

Zo’n zeventig bezoekers waren aanwezig toen burgemeester Michiel Grauss de avond opende. Hieronder waren een aantal inwoners, maar vooral lokale politici, leden van de dorpsteams en vertegenwoordigers van organisaties.

Veiligheid

Daarna ging het eigenlijk bij de eerste stelling al mis. De vraagstelling ‘Ik voel mij weleens onveilig in onze gemeente’ sloot te weinig aan bij een concreet voornemen uit het coalitieakkoord om een goede discussie uit te lokken. Daardoor werd gelijk het grote euvel van de avond zichtbaar, want dit gold ook voor de andere stellingen. Daardoor bleef de vraagstelling te oppervlakkig en gaf de publieksinbreng te makkelijk aanleiding tot opmerkingen over persoonlijk ervaren problemen.

De veiligheid in onze gemeente werd door de aanwezigen overigens positief ervaren, want de meesten kozen ervoor om aan de kant ‘oneens’ van de op de vloer getrokken streep te gaan staan. Daarbij werd wel aandacht gevraagd voor de verkeersonveiligheid en de positie van schoolgaande kinderen.

Flex bouwen

De tweede stelling over de bouw van tijdelijke flexwoningen leverde wel een verschuiving op de vloer op. De meerderheid was voor, maar er werd daarbij wel gewezen op de noodzaak het open landschap te behouden en op de duurzaamheidsaspecten van dit typewoningen. De inzet van het college om jaarlijks 250 nieuwbouwwoningen te realiseren werd echter niet ter discussie gesteld.

Over de vraag of buurtbewoners zelf mee moeten beslissen wanneer het gaat om de inrichting van de openbare ruimte, waren de meningen nogal verdeeld. De noodzaak voor een goed participatietraject werd zeker onderkend, maar ook het geluid ‘waar trek je de grens?’ klonk door en dat ‘wat voor de één goed is weleens in het nadeel van een ander kan uitvallen’.

De laatste stelling van de avond, ‘meer woningen zijn belangrijker dan voldoende parkeerplaatsen’, leverde nogal wat discussie op. Daarbij werd gewezen op het gevoel van onvrede dat minder parkeergelegenheid zou oproepen, op het feit dat het OV weinig optimaal is en vaak ook niet beschikbaar is voor mensen die buiten de gemeente werken. De stelling werd dan ook als ‘niet reëel’ beoordeeld.

Financiën

De zorgelijke financiële situatie van de gemeente heeft de laatste jaren een forse stempel gedrukt op het beleid van de gemeente. Het college gaf als stelling dat er onder geen beding van dit terughoudende beleid mag worden afgeweken. Dat was een te complexe vraag en vanuit het publiek werd dan ook opgemerkt dat die niet zomaar beantwoord kon worden, want dan moest je wel inzicht hebben in de consequenties. 

Er werd een tip meegegeven om meer in te zetten op een betere verbinding tussen organisaties en ondernemers, omdat in die samenwerking nog besparingen te vinden zouden zijn. Ook werd gepleit voor een doelmatiger subsidiesysteem voor doelgroepen in hetzelfde vakgebied en waren er kritische opmerkingen over de ontwikkeling van Rijnhoek ll.

Wind of zon

In de regio is de doelstelling 142 hectare zonneveld aan te leggen. De bijbehorende stelling zei dat de gemeente minder terughoudend moet zijn bij het plaatsen van windmolens, omdat voor iedere windmolen 22 hectare minder zonneveld nodig is. Hierover werd verschillend gedacht. Volgens de aanwezigen kleven voor zowel het landschap als een goede leefomgeving bezwaren een beide oplossingen. De provincie zou meer werk moeten maken van het onderzoek naar andere energiebronnen zoals waterstof. Een enkele spreker gaf het college mee te kijken naar windmolens, maar wel in relatie tot de Natura2000-gebieden en vogelconcentratiegebieden zoals de surfplas.

WMO

De stelling over de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage vanuit de WMO kon op brede steun rekenen van het, inmiddels wat uitgedunde, publiek. Wel werd erop gewezen dat de gemeente maar beperkte sturingsmogelijkheden heeft hierin, omdat veel maatregelen vanuit het Rijk zijn vastgelegd.

Burgemeester Grauss beloofde in zijn slotwoord de gemaakte opmerkingen mee te nemen, maar het valt te betwijfelen of hetgeen op deze avond naar voren werd gebracht richtinggevend zal zijn voor de tweede termijn van het college.

Impressie van de debatavond.

Advertentie

Categorieën