Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

Dorpsteam Waarder

• De proef met de bloembakken aan de lantaarnpalen willen wij als dorpsteam voortzetten.

• Nauwgezet volgen wij de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw op het Kerverland terrein en de afwerking van de rotonde die medio maart moet plaatsvinden.

• Op het gebied van de verkeersveiligheid zijn wij in overleg met de gemeente voor een aanpassing van de oversteekplaats bij de PLUS. De gemeente is verder gevraagd de stenen bestrating bij de duikers in het Westeinde aansluitend te maken en de kieren hiertussen te verhelpen. Tevens is de gemeente gevraagd om de snelheid binnen de bebouwde kom van Waarder te verlagen naar 30 km/u en toezicht hierop te laten verrichten, gedurende de periode waarin het bouwverkeer naar Driebruggen door het dorp zal rijden. Op de hoek van de Bernhardstraat / Beatrixstraat staat een kledingcontainer waardoor het zicht voor het verkeer beperkt wordt. De gemeente is gevraagd deze te laten verplaatsen naar een passender en minder uitzicht belemmerende locatie.

• In het kader van de Motie4-gelden verleent het Dorpsteam een financiÎle bijdrage aan een project van de Welzijnsstichting Kerverland ter verfraaiing van het buitenterras.

• Via sociale media is verwezen naar het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente. Hier kunt u melding doen over gevonden/verloren voorwerpen, ongediertebestrijding, vragen/klachten over vliegverkeer en schade melden die is opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud aan wegen en paden.

• Op 7 maart wordt er een rondgang door Waarder e.o. gemaakt met een delegatie van de gemeente. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan wat Waarder te bieden heeft, maar ook aan punten die de nodige aandacht behoeven. Dorpsteam Waarder houdt u op de hoogte.

Dorpsteam Driebruggen

• Mede door de recente werkzaamheden aan het Hoogeind en Laageind in Driebruggen ontbrak de nodige belijning. Conform de landelijke CROW richtlijnen wordt op dergelijke smalle wegen standaard geen belijning toegepast om de wegen een landelijke uitstraling te geven en snel rijden juist gevreesd wordt bij duidelijke randmarkering. Maar het dorpsteam maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid. Bij regenachtig, donker weer zijn het verloop van de weg en de uitwijkplaatsen niet goed zichtbaar. Er staan geen reflecterende paaltjes en veel bomen langs de weg blokkeren de straatverlichting. Hierdoor worden bermen stuk gereden en ontstaan modderige uitwijkplaatsen. Dit alles samen, leidt tot gevaarlijke situaties.

• Gelet op deze gevaren voor de verkeersveiligheid, heeft het dorpsteam de uitdrukkelijke wens overgebracht aan de gemeente om het Hoogeind en Laageind weer van belijning te voorzien. De weg wordt niet alleen door aanwonenden gebruikt, maar ook vrij intensief door doorgaand verkeer. Wethouder Oskam neemt het probleem serieus en heeft aangegeven een uitzondering op het beleid te maken met de toezegging om zogenaamde 1-3 markering aan te laten brengen, waarbij er om en om 1 meter streep en 3 meter niets wordt aangebracht. Het dorpsteam is blij met deze toezegging en hoopt dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt. Wethouder Oskam heeft aangegeven dat april het seizoen is dat belijningen normaliter worden gezet, maar dat dit met gunstige weersomstandigheden wellicht eerder kan plaatsvinden.

Wijkteam Bodegraven Zuid

• Bewoners van Rijngaarde zijn er niet gelukkig mee hoe na het gereedkomen van Nieuw Rijngaarde de openbare ruimte langs de Vrije Nesse is ingericht. Op de Vrije Nesse is er regelmatig veel verkeer, een duidelijk herkenbare, korte en daardoor veilige oversteek ontbreekt. Met name ouderen met een rollator voelen zich daardoor niet meer zeker. Bij de zijingang van Rijngaarde, die bewoners, leveranciers en hulpdiensten voor het laden en lossen gebruiken, is geen goede tijdelijke opstelplaats. Voor taxiís is de opstelplaats in de breedte krap bemeten waardoor op de rijbaan van de Vrije Nesse wordt in- en uitgestapt.

• Voorts zijn door de nieuwbouw de ondergrondse afvalcontainer en groenbak aan de overzijde van de Vrije Nesse regelmatig overvol. Bewoners vragen om een oplossing waardoor het oversteken met een afvalzak in de hand niet meer nodig is. Het wijkteam heeft de situatie ter plaatse samen met verkeersdeskundigen van de gemeente, een bewoner en de huismeester bekeken en besproken. De gemeente gaat de drukte op de Vrije Nesse meten en daarna bekijken hoe de situatie, met name voor de oudere inwoners, kan worden verbeterd.

• Het wijkteam is weer samen met onze wijkagenten op pad geweest om in actie te komen tegen woninginbraken. Dit keer werden er deurhangers verspreid met tips tegen woning≠inbraken en een oproep om je aan te melden bij een Buurt-WhatsApp groep. De inspanningen van inwoners en politie zijn zichtbaar in de inbraakcijfers van 2017, deze zijn namelijk gehalveerd ten opzichte van 2016. Om dit vast te houden moeten we ons bewust zijn van ons eigen gedrag. Doe als je het huis uit gaat altijd je ramen dicht, de deur op slot en laat ís avonds licht branden als je weg bent, bijvoorbeeld met tijd- of schemerschakelaars. Gebruik ook goedgekeurde sloten. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. Hebt u nog geen deurhanger ontvangen? Laat het ons weten via info@wijkteamzuid.nl of via onze facebookpagina.

Wijkteam Bodegraven Noord

• Momenteel spelen voor onze wijk belangrijke en interessante zaken zoals het autoluw maken van het Marktplein rondom de kerk, de parkeeroplossingen en verkeerscirculatie die zijn voorgedragen in het rapport van Haskoning. Tevens het opknappen van het Raadhuisplein en de eventuele derde voetgangersbrug over de Oude Rijn. De gemeente is momenteel over al deze punten aan het nadenken. Er is nog niets besloten.

• Motie4, het in onze wijk opknappen en wegwerken van achterstallig onderhoud bij het Rosarium is wel actueel. Er zijn offertes aangevraagd voor het repareren en verbeteren van de fontein. Er is een groenplan gemaakt voor de aanplanting van nieuwe rozen vooral bij de pergolaís. De plannen zijn nog niet aan ons, het wijkteam, voorgelegd. Maar wij verwachten dat dit binnenkort gaat gebeuren. Onze wens is om snel te beginnen, voordat het Rosarium in het voorjaar weer in bloei gaat.

Wijkteam Reeuwijk-Brug West

• Het wijkteam heeft contact gehad met de BOAís over de boetes voor fout parkeren (zie artikel elders in deze krant). Omdat de komende vier jaar de gehele wijk wordt aangepakt en er behoorlijke parkeerproblemen zullen gaan ontstaan, blijft het team dit thema volgen.

• Er is een klankbordgroep gestart om oplossingen te vinden voor de problemen op de Zoutmansweg/Raadhuisweg. Er wordt door een onafhankelijk bureau in samenwerking met betrokkenen zoals het wijkteam, het burgerinitiatief Reeuwijk, Zoutman comitÈ, Pepermolen comitÈ, Ondernemersvereniging Zoutman, aanwonenden, scholen en betrokken bewoners een probleeminventarisatie gemaakt om vervolgens met elkaar tot oplossingen te komen.

• Donderdag 8 februari (aanvang 19.30 uur) organiseert het Burgerinitiatief Reeuwijk een Verkiezingsbattle in Zalencentrum De Brug. Na een paar rondes waarin de lijsttrekkers hun partij verdedigen om vervolgens via stellingen tegen elkaar te battlen komt u als bewoner van Reeuwijk aan het woord.

• Elke twee weken op vrijdag, in de even weken, houden wij spreekuur. Vrijdag 9 februari zullen wij van twee uur tot half vier voor u in het Huis van Alles aanwezig zijn. Kom gerust langs met een vraag, suggestie of voor een praatje.

• Wij willen u ook nog wijzen op de vergaderdata van 2018. Dit zijn 19 maart, 4 juni, 3 september en 19 november. De vergaderingen worden gehouden in het Huis van Alles aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

• We hebben met de gemeente contact gehad over het deel van de herinrichting van de Reewal wat is uitgevoerd. Een aantal zaken is op dit moment onveilig en zou naar ons idee snel opgepakt moeten worden. Een brede afvaardiging van Reewal-bewoners, ondernemers en dorpsteamleden heeft samen met wegbeheerders en de projectleider van de gemeente op 1 februari een uitgebreide ëschouwí uitgevoerd. De komende week wordt een verslag gemaakt van de besproken onderwerpen met de vermelding wat er in uitvoering wordt genomen en wat nog intern overlegd zal worden.

• Het dorpsteam heeft inmiddels een projectteam geformeerd dat samen met de gemeente het onderwerp ëverkeersonveiligheidí gaat oppakken.

• Begin januari heeft het dorpsteam, middels een brief aan de gemeente, haar zorgen geuit over de onduidelijke bewegwijzering en slechte staat van de Middelweg en de Tempeldijk. De laatste wordt door de rondweg van Boskoop en pootje Tempel extra belast met zwaar verkeer.

• Het dorpsteam gaat contact opnemen met de gemeente om te vragen of er palen kunnen komen bij de bruggen van aanwonenden van de Oud Reeuwijkseweg, zodat er geen gaten naast komen omdat automobilisten de oprit als uitwijkplaats gebruiken.

• De beplanting op de Oud Reeuwijkseweg is nog niet afgerond. I.o.m. de gemeente gaat het dorpsteam met paaltjes aangeven waar de elzen geplant moeten worden.

• Duurzaamheid: bent u benieuwd op welke plekken uw woning warmte - en dus energie - lekt? Stuur dan voor 10 februari een e-mail naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl met daarin uw naam en adres of bel naar 06-13923735. Onder de aanmeldingen worden 10 warmtebeelden verloot. Zie voor meer informatie onze website: www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp.

Informatie over de dorps- en wijkteams: www.dorpenwijk.nl.

Meer berichten