Logo kobr.nl

Eensgezind over noodzaak duurzaamheid en sterk centrum Bodegraven

Bespreking Kadernota

Wat houdt de Kadernota in?

Elk najaar wordt de gemeentelijke begroting voor het jaar erop gepresenteerd. In die begroting staat hoeveel geld de gemeente ter beschikking heeft en waaraan dat besteed wordt. Met de Kadernota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen die begroting wordt opgesteld. Overigens worden begroting en dus ook de Kadernota altijd voor vier jaar vastgesteld. De keuzes waar mogelijk extra geld naartoe gaat of waar er minder geld beschikbaar komt, worden bij het vaststellen van de Kadernota gemaakt. Daarom heeft de gemeenteraad ruim tijd uitgetrokken om te discussiëren over de prioriteiten en ambities voor de jaren 2019-2022.

Bodegraven-Reeuwijk - Burgemeester Christiaan van der Kamp sprak voorafgaand van de raadsbespreking van de Kadernota 2019-2022 van een hoogtepunt in de politieke beschouwingen. Politiek vuurwerk werd het niet, want over veel zaken was grote eensgezindheid. Zo zien alle fracties het belang van verdere verduurzaming en de energietransitie. Tevens is er uniformiteit over de aanpak van het centrum van Bodegraven om dit compact en sterk te krijgen, voordat het zijn aantrekkingskracht op het winkelend publiek verliest. Ook over het financieel op orde krijgen van het Sociaal Domein staan de neuzen in dezelfde richting. Alleen op detailpunten hoe één en ander te verwezenlijken, vielen verschillen tussen de fracties onderling en tussen oppositiepartijen en college te noteren.

Alle fracties mochten afgelopen woensdag hun visie geven, kritiekpunten ter tafel leggen en wensen uiten. Daarop volgde de reactie van het college, waarbij in veel gevallen de wethouders aangaven de komende maanden met verdere uitwerking van de plannen te komen. Sommige thema's werden kort bediscussieerd, maar voor vanavond (woensdag 4 juli) staat een verdere inhoudelijke discussie op het programma, compleet met ingediende moties die op voorhand werden aangekondigd. De wensen van de fracties geven echter al een voorschot op die discussie.

Reinoud Doeschot (GroenLinks) mocht als eerste zijn reactie op de Kadernota geven. Hij rekende voor dat om aan de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn vanaf nu elke dag 3 woningen van het aardgas af zouden moeten om de energietransitie te bewerkstelligen,
met daarnaast 200.000 extra zonnepanelen, plaatsing van windmolens en isolatie van woningen. "We kunnen nu al voor de woningen van de corporaties afspraken maken." Wat het Sociaal Domein betreft denkt GroenLinks aan extra maatregelen om de kosten te beteugelen. "De ingezette stuurmaatregelen tot nu toe zijn op zich goed, maar zullen pas op langere termijn effect hebben." Bij het bereiken van voldoende biodiversiteit wil de partij de agrarische sector betrekken.

Matthijs Kortleven (ChristenUnie) wil hoop blijven bieden aan inwoners die extra steun nodig hebben. Hij vraagt daarbij extra aandacht voor jeugdzorg, maar betwijfelt of daar op gemeenteniveau veel te sturen is, omdat hij in de maatschappij ziet dat jongeren bijvoorbeeld al burnouts krijgen. Voor de duurzaamheid pleit hij voor allianties buiten de gemeente. "Denk ook aan buurtbatterijen, maar dan niet in woonwijken conform het advies van de brandweer." Over het centrum van Bodegraven: "Geef voorrang aan het verhuizen van ondernemers naar het kernwinkelgebied; goed voor de levendigheid van het centrum en goed voor die ondernemers." Zorgen zijn er ook over het toenemende toerisme."Een rondje surfplas lopen gaat aan zijn eigen succes ten onder, zo druk is het inmiddels geworden."

Jan Vergeer (CDA) koppelt de problematiek van het Sociaal Domein en met name de jeugdzorg aan de grote hoeveelheid 'etiketten' die bij kinderen worden opgeplakt, van dyslexie tot ADHD en van autisme tot sensitief. "Allemaal met een eigen diagnose- en behandeltraject. Elk kind met een aanvullende zorgvraag moet deze krijgen. Ook in onze gemeente. We kunnen wel invloed uitoefenen op gelijkheid, beweeglijkheid en sociale vorming van onze jeugd. Bewegen en sporten dus." Andere speerpunten zijn brede dorpsvisies, met aspecten als wonen, werken, verkeer, inrichting, veiligheid en economie, en veiligheid voor fietsers en meer politie. Zo is het CDA blij met de vijf extra krachten, zij het dat de burgemeester dat later op de avond relativeerde omdat het om twee wijkagenten en drie praktijkondersteuners gaat.

Monique Jonker (PvdA) heeft naast de wens voor inzichtelijke financiering van tekorten en de wens voor een uitvoeringsplan voor het centrum van Bodegraven, vooral behoefte aan invulling van de 'democratic challenge' ofwel vergaande burgerparticipatie. "Daarin moeten we nu echt stappen gaan zetten. Hoe gaan we dat doen?" Over de tekorten op het Sociaal Domein: "De stuurmaatregelen worden heel positief benadrukt, maar het is een utopie dat deze de tekorten gaan wegwerken." Er is volgens haar veel zorg nodig met bijbehorende kosten, zoals het leerlingenvervoer. "Wat ik mis in de in de Kadernota zijn woningen voor jongeren. Alle partijen hadden het erover in verkiezingstijd, maar nu lees ik er niets over."

Gerrit Weerheim (SGP) vraagt aandacht voor de klimaatverandering met wateroverlast en hitte in stedelijk gebied. "Gemeenten moeten in het kader van de Klimaatadaptatie stresstesten uitvoeren om te kijken of zij klimaatbestendig zijn. Daar staat niets over in de Kadernota."Wij komen met een concept startnotitie op die vlak." Voor de revitalisering van het centrum van Bodegraven wees Weerheim op de in het leven geroepen Dorpsontwikkelingsmaatschappij, die mogelijk extra beweging in de verhuizing van bedrijven kan krijgen. "Wij zijn content met de één miljoen voor verhuispremies en opknappen van gevels, maar wellicht is meer nodig als je kijkt naar de wens van een vierde Rijnbrug en vastgoedposities die nodig zijn om het centrum sterker te krijgen."

Remco Tijssen (Burger­belangen) heeft moeite met de één miljoen reservering voor de verhuispremie van winkeliers en gevelbudget voor het centrum van Bodegraven.. Hij somde op wat je allemaal aan andere voorzieningen kunt doen voor een miljoen euro. "Zeker in het licht van slechts 245.000 euro voor alle verkiezingsbeloftes." Hij pleit voor samenwerking. Onder andere met werkgevers om te kijken naar huisvesting voor arbeidsmigranten. En samenwerking met de sport omdat goede gezondheid begint met preventie. "Helaas is dat een sluitpost, maar het college moet dit zo snel mogelijk op de agenda zetten." Datzelfde geldt voor de lastenverlichting voor inwoners. "Stop met verhogen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en WOZ; ook niet met een inflatiecorrectie."

Elly de Vries (D66) ziet in de Kadernota meer financiële voornemens dan visies. "We moeten niet alleen kijken hoeveel geld we uitgeven, maar ook wat voor gemeente we willen zijn." Dat neemt niet weg dat zij pleit voor bijvoorbeeld heldere kwartaal­rapportages over de stuurmaatregelen bij het Sociaal Domein. Voor het centrum van Bodegraven wil zij een uitvoeringsplan zien, waarover de raad kan discussiëren. "Er ligt nu een Centrumvisie maar we willen eerst nut en noodzaak van een vierde Rijnbrug kunnen beoordelen; dat onderzoek ligt er nog niet." Qua duurzaamheid wil De Vries zo snel mogelijk beginnen. "We moeten nu meters maken. Bomen planten en warmte voor woningen uit de plassen halen als dat kan. En ga in gesprek met de inwoners over deze en andere onderwerpen."

Frank Rijkaart (VVD) sloot de rij van fracties die reageerden op de Kadernota. "Bij het Sociaal Domein moeten wij echt zorgen dat de tekorten niet verder oplopen. De decentralisatie van de rijkoverheid richting gemeente zorgt voor extra kosten, maar we moeten het wel beheersbaar houden en tegelijkertijd de gebruikers tevreden houden via een goed niveau van zorg." Over de één miljoen voor het winkelgebied van Bodegraven wil hij spelregels opstellen. "Het geld moet wel goed worden besteed, zonder concurrentievervalsing." Voorts pleit hij voor extra cameratoezicht voor de veiligheid op plekken met overlast, voor een brede sportvisie vanuit de sport zelf en voor het op peil houden van de subsidie voor zwembad de Fuut in plaats van de geleidelijke afbouw. "En we moeten een tandje bijschakelen bij verkeer en vervoer met lobby voor de Bodegravenboog en dubbelspoor, mits de leefbaarheid daarin wordt meegenomen." 

Tekst: Paul Engels

Meer berichten