Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Nog immer discussie over inrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - De kaarten voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg lijken geschud. Het college van burgemeester en wethouders lijken niet meer in beweging te komen om de voorstellen die er liggen op essentiële punten aan te passen. Desondanks woedde de discussie over de plannen door in de vergadering van de commissie Ruimte.

Daarbij is de veiligheid van de fietsers wel het voornaamste punt dat iedere keer naar voren wordt gebracht, naast de zorgen die er zijn over de handhaving van de 30 km snelheid. Als eerste spreker vroeg Jan van Rooyen zich af waarom er toch niet gekozen was voor een gescheiden fietspad, een vraag die natuurlijk zowel op de inwonersavonden als in de politieke debatten al talloze malen aan de orde was gekomen. Het was, gezien haar eerdere uitspraken, niet verwonderlijk dat Lisbeth Hertogh (PvdA) zich later in de gedachtewisseling ook buitengewoon kritisch uitliet over de vermenging van het fietsverkeer met het autoverkeer. Zij ziet de voorgestelde inrichting absoluut niet als een verbetering en beschouwt het ook als een misser dat er geen sprake is van een integraal Verkeercirculatieplan voor Reeuwijk-Brug.

Andere commissieleden zien de positie van de fietser duidelijk anders. Zo verwees Roger Friedrichs (GroenLinks) naar het positieve oordeel van de Fietsersbond. Ook Fred Westerik (ChristenUnie) en Ton Klein (D66) stelden vast dat de fietsers door de gescheiden rijstroken meer ruimte krijgen dan dat ze nu hebben, waardoor hun positie zal verbeteren. Ook de fracties van de SGP, VVD en Burgenbelangen spraken hun vertrouwen uit in de gekozen oplossing.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen hield de commissieleden voor dat de gekozen oplossing conform de uitgangspunten uit 2014 is en dat de ervaringen van twee pilots daarin zijn meegenomen. Binnen een erftoegangsweg is een vermenging van verkeer mogelijk en dat gaat ook gebeuren met uitzondering van de zogeheten schoolroute. De handhaving van het nu gecombineerde wandel/fietspad langs de Breevaart vond zij ongewenst, omdat ook vastgesteld kan worden dat dit pad te smal is voor het huidige fietsverkeer dat steeds sneller gaat en bredere voertuigen zoals bakfietsen kent. Zij is er dan ook van overtuigd dat de fietser beter af is met de nu gekozen oplossing. Zij zegde toe maatregelen te zullen nemen om het niet-bestemmingsgerichte vrachtverkeer te weren en op het gebied van detailinrichting en handhaving het overleg met de politie voort te zetten. Omdat niet iedereen zich liet overtuigen, wordt de discussie in de raad voortgezet.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten