Logo kobr.nl
Foto:

IJsclub Meije Vooruit bestaat 100 jaar

De Meije - Op 27 februari was het 100 jaar geleden dat IJsclub Meije Vooruit is opgericht en daar wordt feestelijk bij stilgestaan. De nog altijd actieve ijsclub gaat dit vieren op vrijdagavond 15 maart in eetcafé de Halve Maan. Alle belangstellenden zijn welkom. Voorafgaand aan het feest is er een korte ledenvergadering waarin afscheid wordt genomen van de voorzitter en de nieuwe voorman wordt geïnstalleerd.

De eerste decennia van het bestaan van de ijsclub werd de club bestierd door negen boeren. Het betrof te allen tijde drie katholieke boeren, drie van gereformeerde afkomst en drie boeren met een hervormde afkomst. De ijsclub organiseerde nog geen toertochten zoals we die nu kennen, maar wel onderlinge wedstrijden zwieren, ringrijden en priksleeën en bijvoorbeeld schoonrijden voor paren. Het ijs werd door vele vrijwilligers handmatig geveegd en zo 'schaatsklaar' gemaakt. Bijna alle Meijenaren waren lid van de ijsclub en er werden regelmatig ledenvergaderingen gehouden.

Oud notulenboek

In een oud notulenboek waarin alle verslagen van de vergaderingen nauwgezet met de hand geschreven staan, vinden wij een aantal mooie citaten:

23 october 1929

"….Bij de rondvraag wordt door een der leden gevraagd naar de traditionele uitdeling van sigaren; dit schijnt een aangename verrassing te zijn voor de leden; echter moeten zij zich dit jaar tevreden stellen met een pijp of met denken aan sigaren, daar er geen geld disponiebel is daarvoor. De voorzitter sluit hierna op de gewone wijze de vergadering. Zij was bezocht door 52 leden."

27 november 1930

"De heer Van Dommelen dient een voorstel in om de begunstigsters der vereniging welken een bijdrage storten in de kas der vereniging, deze vast te stellen op ten minste fl 0,75 welk voorstel met meerderheid wordt aangenomen.

29 januari 1945

"In de rondvraag wordt er gevraagd of het niet mogelijk zou zijn een wedstrijd te organiseren voor minderbedeelden en dan om levensmiddelen als prijs, er wordt besloten om hier op korten termijn werk van te maken."

8 januari 1946

"….vervolgens zeide de voorzitter dat we nu weer een vrije vergadering kunnen houden, na vijf jaar oorlog te hebben gehad en dat we ons niet meer bang hoeven te maken voor de vijand en dat van ons ledental geen slachtoffers zijn gevallen."

Toertochten

IJsclub Meije Vooruit wilde graag een onafhankelijk en zelfstandige schaatsclub blijven maar dat werd steeds lastiger. Zonder lid te zijn van de bond werd het moeilijker vergunningen te krijgen voor de wedstrijden. Uiteindelijk werd in 1985 besloten om onder auspiciën van KNSB de toertochten te gaan organiseren. De toertocht is een rit van 15 kilometer over de Meije en de Nieuwkoopse Plassen. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zet de banen uit en veegt deze regelmatig. Behalve de toertochten worden er ook wedstrijdjes georganiseerd voor kinderen als er ijs ligt. In de jaren dat er geen ijs ligt, worden er uitjes georganiseerd, onder andere naar de ijsbaan in Utrecht.

Scheidend voorzitter Kees Markman

Markant Meijenaar Markman (76 jaar) is al 48 jaar lid van de ijsclub en werd in 1975 secretaris van Meije Vooruit. Maar zoals Markman zelf zegt: "Ik kon beter lullen dan schrijven". Daarom werd hij al snel tweede voorzitter en later voorzitter. Tijdens de vergadering van 15 maart neemt hij afscheid. De steeds verdergaande digitalisering ontneemt hem het plezier in het voorzitterschap. Maar hij heeft bijzondere tijden meegemaakt met de ijsclub en kan er vol vuur en met veel kennis van zaken over vertellen. In 1976 werd de eerste toertocht georganiseerd met 230 deelnemers. In 2012 werd de elfde en, vooralsnog, laatste toertocht gereden met maar liefst 5.000 deelnemers. Markman: "Dat was teveel van het goede; het was zelfs in een file schaatsen. De mooiste toertocht was in de winter van 2009; dagenlang alles wit door de rijp, prachtig!" Hij heeft veel meegemaakt. Het dieptepunt was het overlijden van bestuurslid Marten de Bruin die tijdens het schaatsen in 2013 onder het ijs terechtkwam.

Markman draagt nu het stokje over aan de nieuwe voorzitter. Hij blijft betrokken bij de club en hij weet het zeker: "Er liggen nog mooie toertochten voor IJsclub Meije Vooruit in het verschiet."

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Meer berichten