Logo kobr.nl
Op de achterliggende oever zullen het nieuwe restaurant en 8 villa's moeten verschijnen; op de voorgrond de al eerder gebouwde steiger
Op de achterliggende oever zullen het nieuwe restaurant en 8 villa's moeten verschijnen; op de voorgrond de al eerder gebouwde steiger (Foto: Bert Verver)
Locatie Elfhoeven

Geen eenduidig advies Elfhoeven richting gemeenteraad

Reeuwijk - De ideeën over de ontwikkeling van Elfhoeven bleken in de commissie Ruimte van afgelopen woensdag bij de verschillende fracties nog steeds uiteen te lopen. Toen voorzitter Dirk van den Acker de discussie na 1,5 uur sloot, kon voorzichtig worden geconcludeerd dat de standpunten misschien wat dichter bij elkaar waren gekomen. Het is echter afwachten of in de raadsvergadering van 29 mei er echt knopen kunnen worden doorgehakt, want de commissie kwam niet tot een eenduidig advies voor de raad over de kaders en uitgangspunten waaraan het plan zou moeten voldoen.

Hoewel het agendapunt in de commissie Ruimte pas na 22.00 uur werd opgepakt, hebben de leden van de raadscommissie Ruimte ruimschoots de tijd genomen om nogmaals hun standpunten uiteen te zetten rond de ontwikkeling van een horecavoorziening en 8 permanente woningen aan de plas Elfhoeven. Meer nog dan in het verleden speelde hierbij ook de bereikbaarheid via de smalle, voor auto's doodlopende, Notaris d'Aumerielaan een rol.

Omarmd en omstreden

Als eerste spreker stelde Jan van Rooijen (CDA) vast dat er een plan ligt dat zowel wordt omarmd als omstreden is. Hij ziet het als positief dat de oorspronkelijke 20 recreatiewoningen worden ingeruild voor 8 permanente woningen en steunt ook de ontwikkeling van een restaurant, vooral ook omdat de bezetting, die wordt vastgesteld op 160 gasten, gekoppeld wordt aan de beschikbaarheid van eigen parkeerplaatsen. Door deze voorwaarden ziet hij ook een mogelijkheid om de verkeersdruk in de hand te houden, al noemde hij een herinrichting van de Notaris d'Aumerielaan, in samenspraak met de aanwonenden, noodzakelijk. Evenals latere sprekers vroeg hij naar het gebruik van de botenlift in het plan, maar wethouder Jan Leendert van den Heuvel legde uit dat dat alleen gaat over een lift die wordt gebruikt voor het uit het water halen van de boten die bij Elfhoeven aan de steigers liggen.

Merel van Dijk (GroenLinks) hield het kort. Zij steunde de horecaontwikkeling en de reconstructie van de toegangsweg, maar riep wel op om zorgvuldig om te gaan met de mooie bomen die langs de laan staan.

Vraagtekens bij botenverhuur                                                 

Henk van der Smit (SGP) vraagt zich af of de mogelijkheid voor botenverhuur wel nuttig is in verband met een mogelijk verkeer-aantrekkend effect. Hij kan zich vinden wel vinden in de bouw van de 8 huizen en is positief over het idee om aan het begin van de Notaris d'Aumerielaan een signalering aan te brengen inzake de actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen bij het restaurant. Hij is van menig dat die beschikbaarheid van parkeerplaatsen in hoofdlijnen de bezetting van het restaurant zullen bepalen. Over de status van de verschillende afspraken en regelingen die er rond het plan zijn, heeft hij nog geen goed gevoel. Hij wil graag wat meer inzicht.

Namens de ChristenUnie stelde Fred Westerink zich de vraag hoe de handhaving op alle te stellen voorwaarden moeten plaatsvinden. Evenals veel andere commissieleden worstelt hij met de vraag in welke horecacategorie het restaurant thuishoort (1B, 1C of 1B+). Hij heeft moeite met het grote terras, waardoor het aantal bezoekers veel hoger zou kunnen worden dan de beoogde 160.

Dat laatste was ook een zwaar punt voor Hennie Castelein (Burgerbelangen) die wil vasthouden aan de categorie 1B omdat de mogelijkheden voor een ontwikkeling in 1C tot wel 500 bezoekers zou kunnen leiden. Zij vroeg het college ook om nog een discussie te voeren over de afmetingen van de woningen en om echt serieus te luisteren naar de raad en de inwoners, omdat die laatste groep zich niet serieus genomen voelt.

Kees-Willem van Os (VVD) sloot zich op hoofdlijnen aan bij de betogen van het CDA en de SGP en vindt het logisch dat er meer beperkingen worden opgelegd aan de omvang van de horeca in verband met capaciteit van de toegangsweg. Hij sprak daarbij overigens zijn vertrouwen uit in de aanpak van wethouder Inge Nieuwenhuizen om samen met de omwonenden te kijken welke aanpassingen aan de laan nodig zijn.

Kleurplaat

Volgens Elly de Vries (D66) is er in 2015 bij de vaststelling van het bestemmingsplan een kleurplaat afgegeven die binnen de lijntjes moet worden ingekleurd. Zij is wel bereid ja te zeggen tegen de 8 villa's, maar wil daar wel eisen aan stellen ten aanzien van afmetingen en ligplaatsen. Zij zet ook vraagtekens bij de noodzaak voor een nieuwe steiger met 20-23 ligplaatsen en de mogelijkheden voor botenverhuur. Als categorie stelde zij 1B met een plusje voor, maar zij ziet problemen bij de handhaving van de vastgestelde bezetting. Zij vraagt zich af of er geen beter onderzoek naar de verkeersdruk nodig is en ziet weinig in het aanbrengen van een parkeersignaleringssysteem.

"Ten opzichte van eerdere plannen is er sprake van een toenemende verkeersdruk,'' constateerde Lisbeth Hertogh (PvdA), die zich herinnerde dat er in 2015 een afwijzing was geweest voor een tweede steiger. Ook nu vindt zij die steiger een discussie waard. Als enige van de woordvoerders verklaarde zij zich 'mordicus' tegen het inruilen van 20 recreatiewoningen tegen 8 villa's, omdat die woningen, aldus Lisbeth, totaal niet in de visie op het plassengebied passen, te hoog zijn en 12% meer bouwvolume opleveren. Zij vindt dat de horecavoorziening in de categorie 1B moet blijven passen en vindt het fundamenteel fout dat er eerst is gekeken naar de wensen van de ondernemer om daar vervolgens de kaders op aan te passen.

Twee scenario's

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel hield zijn beantwoording kort. Hij gaf aan dat er gezocht is naar de grootste gemene deler uit alle meningen. De regulering van het aantal bezoekers zal plaatsvinden via het aantal beschikbare parkeerplaatsen, de exploitatievergunning en zogeheten anterieure overeenkomsten. Voor het vervolgtraject ziet hij twee scenario's: (1) of de raad houdt vast aan het vastgestelde bestemmingsplan en kan dan een aanvraag verwachten die daar maximaal inpast of (2) de raad gaat mee in de nieuwe plannen die in een planwijziging worden opgenomen. Bij dit laatste wees hij erop dat de aanvrager kan aangeven of de plannen deels binnen het bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden en deels via een verklaring van geen bedenkingen. De verdere procedures zullen allemaal via de raad gaan, waardoor er voldoende mogelijkheden zullen zijn om verfijningen aan te brengen. Op verzoek van Lisbeth Hertogh zegde Van den Heuvel toe alle aspecten van de nog te volgen procedure op een rij te zetten.

De slotconclusie van de discussie was dat het in de gemeenteraad vooral moet gaan over de kaders en uitgangspunten en niet over alle details van de invulling van de plannen. Echter, een advies over de wijze waarop de behandeling zou moeten plaatsvinden, werd niet gegeven.

Tekst en beeld: Bert Verver

<kader>

Verkeersafwikkeling samen met bewoners

De risico's van een onverantwoorde verkeersdruk op de Notaris d'Aumerielaan worden door het college zeer serieus genomen, volgens verkeerswethouder Inge Nieuwenhuizen. Zij gaf een korte toelichting op de eerste ideevorming rond de aanpak van de laan. "Wij hebben goed naar de bewoners geluisterd en dat zie je in de stukken terug. Bijvoorbeeld de aandacht voor het fietsverkeer en de problematiek van vrachtwagens die achteruit moeten rijden. De herinrichting zal samen met de bewoners worden opgepakt, waarbij de fietsers een belangrijke plaats krijgen." In de richting van de commissieleden stelde zij dat er geen twijfels zijn over de onafhankelijkheid van het verkeersonderzoek, maar dat er nog wel een opdracht is gegeven voor nieuwe verkeerstellingen om te voorkomen dat de november-telling als 'niet representatief' kan worden beoordeeld. De wethouder sprak ook haar vertrouwen uit in de positieve effecten van het parkeersignaleringssysteem bij de ingang van de laan.

Meer berichten