Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver
Locatie Elfhoeven

Raadsmeerderheid achter planontwikkeling Elfhoeven

Reeuwijk - In de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd na een hernieuwde discussie over de plannen voor horeca en woningbouw op de locatie Elfhoeven een besluit genomen. De gemeenteraad was het in meerderheid eens over de kaders waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden. Als gevolg daarvan kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan ook een visie worden ontwikkeld worden voor de herinrichting van de Notaris d'Aumerielaan.

In september vorig jaar heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om de kaders vast te stellen waarbinnen het plan Elfhoeven, gelegen in de noord-westhoek van de gelijknamige plas, ontwikkeld zou kunnen worden. Het vigerende bestemmingsplan voorziet weliswaar in een horecabestemming en de bouw van 20 recreatiewoningen, maar de wensen van de ontwikkelaar wijken daar op een aantal punten vanaf, zodat nieuwe besluitvorming nodig is. Over het plan is in een aantal vergaderingen, waaronder in de laatst gehouden commissie Ruimte, uitvoerig gediscussieerd. Daarbij ging het zowel over de inhoudelijke aspecten van het plan, maar vooral ook over de gevreesde verkeersdruk op de Notaris d'Aumerielaan.

Hapklare brokken

Om de besluitvorming inzichtelijk te maken had het college het voorstel opgedeeld in drie 'hapklare brokken'. Kort samengevat behelsden die: (1) Het realiseren van 8 vrijstaande woningen in plaats van 20 recreatiehuisjes, (2) Het realiseren van een restaurant met terras in de horecacategorie 1c met een maximum aantal zitplaatsen van 160, (3) Het realiseren van een botenlift. Met instemming van de raad, waarbinnen Monique Jonker (PvdA) wegens droevige omstandigheden ontbrak, vond de besluitvorming op basis van deze indeling plaats. Een belangrijk onderdeel van de discussie vormde de indeling van de horeca in de categorie 1B of 1C (met daarbij + en – varianten), waarbij de beschrijving in het bestemmingsplan een complicerende factor vormde, omdat daarin wordt gesproken over een horecavestiging in categorie B, terwijl de maatvoering die in het plan wordt genoemd (twee etages met een vloeroppervlak van elk meer dan 500 m2) daar veel te groot voor is. De zorgen over de verkeersdruk op de toegangsweg werden door iedereen gedeeld, maar de voorgestelde aanpak om de laan, in overleg met de belanghebbenden, te reconstrueren, kan op brede steun rekenen.

Bestemmingsplan 2015

Als eerste spreekster vroeg Elly de Vries (D66) zich af waarom niet vastgehouden werd aan de kaders van het bestemmingsplan uit 2015, omdat er sinds die tijd toch niet veel veranderd kon zijn. Zij wilde onder voorwaarden nog wel meedenken over de bouw van 8 woningen in plaats van de recreatiewoningen, maar voelde niets voor een horecacategorie 1C omdat zij te veel problemen ziet in de handhaving van de maximaal toegestane bezetting. Hennie Castelein (Burgerbelangen) sloot zich op hoofdlijnen aan bij dit betoog en noemde de route met het vaststellen van een maximum aantal zitplaatsen zo lek al een mandje. Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) mist de stem van de natuur in het geheel en vraagt zich af of alle afspraken juridisch wel houdbaar waren.

De andere fracties stonden positiever in het proces. Zij toonden begrip voor de inwoners die kritisch tegen het plan aankijken en hebben ook wel zorgen over zaken als juridische haalbaarheid en handhaving. Zowel de VVD als het CDA en GroenLinks kunnen zich echter in hoofdlijnen in de voorgestelde kaders vinden. Dat geldt ook voor de SGP. Namens die partij schetste Henk van der Smit nog even het beeld van de vroegere situatie op die plek met horeca, zomerwoningen en maar liefst 400 botenligplaatsen.

Dienstbaar

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel pareerde de kritiek dat er te veel naar de ontwikkelaar wordt geluisterd met de mededeling dat het college dienstbaar wil zijn aan zowel inwoners als ondernemers, dat het een plicht is om aanvragen in behandeling te nemen en dat er daarom sprake is van een dynamische blik op de bestemmingsplannen. Hij wees erop dat er vanuit de gebiedsvisie voor het plassengebied de plas Elfhoeven een meer recreatieve duiding heeft gekregen. "Wij hebben de kaders toegespitst om te komen tot een volwaardig stuk, waarmee wij uiteindelijk willen komen tot een bestemmingsplan." aldus de wethouder. Hij gaf daarbij aan dat alle, in de stukken genoemde voorwaarden bedoeld zijn om op voorhand veel sloten op de deur te doen om verdere ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Over de maatvoering voor de 8 permanente woningen wil hij nog wel eens nadenken, maar hij wees erop dat die woningen een inhoud krijgen van 575 m3 terwijl in het plassengebied 650 m3 gebruikelijk is. Hij zegde toe afspraken die met de ontwikkelaar worden gemaakt aan de raad te zullen voorleggen.

Verkeerswethouder Inge Nieuwenhuizen voegde er nog aan toe dat de kaders voor de verkeersafwikkeling verder uitgewerkt worden met de omwonenden en afgestemd worden op 1000 verkeersbewegingen per etmaal (nu liggen die globaal tussen de 500 en 600). Daarbij wordt een voorstel van GroenLinks meegenomen om te kijken of de laan een fietsstraat kan worden waarop de auto's te gast zijn.

Geen botenlift

Bij de stemming die plaatsvond over de drie onderdelen sneuvelde unaniem het plan voor de botenlift, omdat de fracties niets zien in deze voorziening vanwege het verkeeraantrekkende karakter dat hier vanuit zou kunnen gaan. Tegen het vervangen van de 20 recreatiewoningen door 8 vrijstaande woningen stemde alleen de fractie van Burgerbelangen en tegen de kaders voor de horecavestiging stemden Burgerbelangen, de ChristenUnie en D66, zodat die twee onderdelen met een raadsmeerderheid werden aangenomen.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten