Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl. Meer informatie: www.dorpenwijk.nl

Dorpsteam Waarder
-- Als dorpsteam maken wij ons al geruime tijd hard voor remmende maatregelen op het dorp binnen de bebouwde kom. Met name de toename van zwaar bouwverkeer voor de nieuwbouw in Driebruggen baart ons zorgen. Graag ziet het dorpsteam dat de toegezegde verlaging van de maximum snelheid naar 30 km/u spoedig gerealiseerd gaat worden.

-- Daarnaast hebben wij een 6-minutenplan opgesteld om een 100%-dekking van AED's binnen het dorp te realiseren. Hierin hebben wij zorgvuldig beargumenteerd op welke locaties een additionele AED wenselijk zou zijn. We hebben dit plan ter beschikking gesteld aan de gemeente. Zonder verder overleg is door de gemeente een AED aan de buitenmuur van de aula op de begraafplaats opgehangen, een in onze ogen onjuiste positie. Althans, dit had na overleg beter gekund.

-- De recente ontwikkelingen inzake Maximalocatie Fase 3, waarin de bouwgrond wordt verhandeld van projectontwikkelaar naar projectontwikkelaar en de veranderde plannen hebben ons bewogen een brief aan B&W en de gemeenteraad te richten. Hierin hebben wij ons nadrukkelijk uitgesproken tegen een verzorgingshuis met intramurale zorg. Wij geven aan dat er vraag is naar woningen voor starters om de vitaliteit binnen het dorp te behouden. Deze woningbehoefte is ons duidelijk geworden naar aanleiding van de vraagstelling tijdens de bewonersavond Wie, Wat Waar(der).

-- Binnen het project BRAVO is destijds de rotonde aan de zuidzijde van de A12 volledig vernieuwd. Op de rotonde is een door het dorpsteam aangedragen kunstwerk bedacht met de toepasselijke titel: Geloof, Hoop en Liefde. De communicatie met de diverse overheidsinstanties aangaande dit kunstwerk verloopt uiterst moeizaam.

-- Helaas kunnen wij u geen voorbeelden geven van projecten die wel vlot verlopen of waarin goed overleg heeft geleid tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. Aan ons zal het niet liggen, wij staan open voor constructief overleg!

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
-- Donderdagavond 3 oktober was de jaarlijkse vergadering waarvoor alle bewoners waren uitgenodigd. Tot nu toe is er elk jaar een stabiele opkomst van zo'n 100 tot125 man, waar we als Dorpsteam erg blij mee zijn. We proberen onderwerpen te behandelen die mensen in ons werkgebied bezighouden en informatie te verstrekken over actuele onderwerpen. Veel van deze informatie moet bij de gemeente vandaan komen en de gemeente is op deze avonden dan ook prominent aanwezig, waarvoor onze dank. Voordeel daarvan is ook dat men na afloop van de vergadering, tijdens de borrel, vaak nog even van gedachten kan wisselen met vertegenwoordigers van de gemeente. Daar wordt over het algemeen ook goed gebruik van gemaakt.
Heeft u nog nooit een dergelijke vergadering bijgewoond? Volgend jaar is er weer een kans! U ontvangt tegen die tijd vanzelf een uitnodiging. Meer informatie over wat er is besproken tijdens de vergadering op 3 oktober vindt u op www.reeuwijkdorp.nl.

-- Op dinsdag 15 oktober organiseerde de gemeente een woonvisiebijeenkomst in Reeuwijk-Dorp. Men wil de woonvisie van de gemeente actualiseren. In de woonvisie wordt het woonbeleid van de gemeente vastgelegd. Momenteel beschrijft de woonvisie vooral het woonbeleid voor de gemeente als geheel. In de nieuwe woonvisie wil men meer nadruk leggen op de afzonderlijke dorpen en daarom informatie over dit onderwerp vergaren in de diverse dorpen. De bijeenkomst in Reeuwijk-Dorp is bijgewoond door iemand van ons Dorpsteam. De resultaten van de bijeenkomst worden in een volgende Dorpsteamvergadering met de gemeente besproken.

Dorpsteam Sluipwijk/Plassengebied
-- Afgelopen week hebben de voorzitters van de diverse wijkteams het jaarlijks overleg gehad, het is inspirerend te horen waar elk team zoal mee bezig is geweest het afgelopen jaar. Elk team blijkt moeite te hebben om meedenkers te werven en dat is zo jammer, want er is zoveel kennis onder de bewoners. Doet u ook mee of heeft u suggesties? Mail het naar Sluipwijk@dorpenwijk.nl.

-- Met de flyer-actie in het plassengebied hopen we u waardevolle tips gegeven te hebben voor het behoud van ons prachtige gebied. Het helpen opruimen van het zwerfafval is hier één van, er zijn nog grijpstokken beschikbaar en gratis te verkrijgen bij het dorpsteam.

-- In het plassengebied blijft het zwaar verkeer een onderwerp in de top 3. De schades toegebracht door te lange, te hoge en/of te zware voertuigen zorgen voor hoge reparatiekosten (gemeenschapsgeld) en hinder voor de weggebruikers door wegafsluitingen. Een actueel voorbeeld is de brug op de Zoetendijk, die na oplevering binnen een week weer kapot gereden werd en na herstel hiervan binnen 2 dagen weer beschadigd werd. Het asfalt is gebroken en de bermen zijn kapotgereden doordat een veel te lang en veel te zwaar voertuig de bocht niet kon nemen. De invoering van de fysieke breedtebeperking is één van de noodzakelijke maatregelen die snel uitgevoerd moet worden.

-- We staan voor een grote uitdaging om belangen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld de toenemende druk van toerisme en economische belangen versus het behoud en ontwikkeling van de natuur. De jacht/wildbeheer en het naleven van het maaibeleid zijn ook van groot belang in dit gebied voor de algehele flora en fauna. Door te luisteren naar elkaar kunnen wij met elkaar, in goed rentmeesterschap, dit stukje natuur behouden.

Meer berichten