Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

Dorpsteam Sluipwijk en plassengebied

Over de herinrichting van de wegen in het plassengebied is het volgende te melden:

• Voor de Hortemansdijk is met de gemeente afgestemd dat een aantal passeerplaatsen weer de bestemming parkeerplaats krijgt. Dit lost meteen het teveel aan bebording op.

• De Nieuwenbroeksedijk is de volgende weg waar onderhoud en herinrichting uitgevoerd wordt. Op 16 januari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst met aanwonenden en het dorpsteam (een delegatie) in zalencentrum De Brug.

Voor de bevordering van de biodiversiteit is de gemeente gevraagd om groen maaibeleid en gefaseerd knotten te verankeren in het groenbeheer. Hierdoor zal er meer voedsel te vinden zijn in het vroege voorjaar voor insecten en vogels.

Het dorpsteam haakt in op het initiatief van de gemeente om energiebesparing aan te moedigen. Een van onze leden wordt opgeleid tot energiecoach. Een energiecoach gaat bij de mensen thuis advies geven hoe ze kunnen besparen op de energierekening en welke stappen zij kunnen zetten om hun woning te verduurzamen.

Heeft u opmerkingen of wilt u meer weten over bovenstaande punten? Laat het ons weten via sluipwijk@dorpenwijk.nl.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

• Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2019 heeft de werkgroep BeterBereikbaarGouwe van het Dorpsteam een aantal gedachtes m.b.t. de timing, openheid en logica van het proces van het BBG-project met de raadsleden gedeeld. Tevens is een oproep om hulp en inzet bij dit traject gedaan (zie voor de inspraaktekst www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp).

• In het kader van de aanpassingen die nog aan de Reewal gedaan gaan worden, heeft een lid van het Dorpsteam, op uitnodiging van de gemeente, onze visie over de belijning en de suggestiestroken bij de gemeente toegelicht.

• Het Dorpsteam heeft al eens bij de gemeente haar zorgen geuit over het woningaanbod voor starters en senioren. Bij de woonvisiebijeenkomst op 5 oktober waren weinig jongeren aanwezig. We hebben bij een groep jongeren gepolst of er behoefte was aan een extra woonvisiebijeenkomst. Dat bleek niet het geval. Het Dorpsteam heeft vervolgens de behoefte geïnventariseerd en dit doorgegeven aan de gemeente.

• Het Dorpsteam maakt zich al enkele jaren zorgen over de toename van het aantal rivierkreeften en de schade die ze veroorzaken en heeft dit al bij meerdere instanties aangekaart. Onlangs hebben we het weer bij het waterschap aan de orde gesteld, waarna we de volgende reactie hebben ontvangen: met betrekking tot rivierkreeften is, mede op initiatief van Rijnland, landelijk onderzoek in uitvoering naar schade in het watersysteem en naar effectieve beheersmaatregelen. Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat de schade door rivierkreeften onaanvaardbaar is, dan gaan de waterschappen met het ministerie van LNV in gesprek over de bevoegdheden om rivierkreeften aan te pakken.

Stichting Werkgroep Meijebelangen

• Duurzaamheid is binnen de gemeente een belangrijk onderwerp. Heeft u plannen met uw woning op het gebied van duurzaamheid en wilt u weten wat de gemeente daarin voor u kan betekenen? Denkt u erover om uw huis te verduurzamen door bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen? Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzaamheid-en-milieu.

• Vanuit de Meijebelangen wonen we bijeenkomsten bij op het gebied van wonen. In deze bijeenkomst kunnen we aangeven wat onze woonvisie is voor de Meije. Graag zouden we ruimte zien voor het creëren van een mix van jongeren en ouderen in bijvoorbeeld voormalige agrarische gebouwen, zodat ook deze groep bewoners in de Meije kunnen blijven wonen. Heeft u als Meijenaar suggesties ten aanzien van de woonvisie, dan horen wij dit graag.

• In de Meije wordt gebruik gemaakt van een buurt-WhatsApp. Deze WhatsApp-groep wordt uitsluitend gebruikt voor urgente zaken (bijv. het melden van verdachte situaties). Lid worden? Mail naar meijebuurtpreventie@gmail.com. Vermeld in de e-mail uw naam, huisnummer en mobiele nummer.

• Onze volgende vergadering is op dinsdagavond 11 februari. Heeft u punten die u graag besproken wilt hebben tijdens de vergadering of wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Stuur een e-mail naar meijebelangen@gmail.com of benader ons direct. www.meijebelangen.nl

Wijkteam Bodegraven-Zuid

• Het wijkteam is voornemens om in samenwerking met Duurzaamheidscentrale Groene Hart uit Nieuwkoop een actie te starten met de titel 'Duurzame doeners gezocht'. Dit houdt in dat alle bewoners die isolerende maatregelen willen treffen een begin kunnen maken hun huis te verduurzamen. Door gebruik te maken van collectieve inkoop zullen de kosten voor deelnemers aanzienlijk lager uitvallen.

• Binnenkort wordt het fietspad langs de Broekveldselaan vanaf de Goudseweg tot aan de Noordzijde opgeknapt. Het wijkteam betreurt het besluit om bij de rotondes de fietsers aan de kant van de in- en uitritten naar de woonwijk voorrang te verlenen en op de andere oversteken op de rotonde niet. Die regeling schept volgens het wijkteam verwarring. Het besluit is al door het college genomen en de werkzaamheden zijn al aanbesteed. De Broekveldselaan is volgens Wijkwethouder Dirk-Jan Knol een provinciale weg en valt daarom onder de regels van de provincie, die ook de kosten grotendeels draagt.

• Al geruime tijd zijn er klachten vanuit de inwoners van Weideveld over stelselmatig te hard rijdende auto's op met name de Klaproos. Tijdens het wijkbezoek van Wethouder Inge Nieuwenhuizen is toegezegd dat er gedurende veertien dagen een nieuwe snelheidsmeting middels tellussen zal plaatsvinden. Ook andere knelpunten in de nieuwe wijk Weideveld zijn uitgebreid besproken.
Wijkbewoners vinden dat de Klaproos had moeten worden ingericht volgens het beeldkwaliteitsplan voor Weideveld. Mevrouw Nieuwenhuizen zegt toe om uit te zoeken uit of dat zo is en of de inrichting alsnog moet worden aangepast.

• In samenwerking met de GBR wordt er een bijenhotel geplaatst op het eilandje net achter de Watersnip. Dit in de hoop dat op deze niet-vandalismegevoelige plek de bijen onder ideale omstandigheden een prima onderkomen krijgen.

• Het voormalige hondenstrand aan de Portugalweg wordt volgens de gemeenteplannen ingeruild voor het stilstaande water tussen het Rohda-veld en de Watersnip. Het Wijkteam is van mening dat dit geen geschikte plek is om een hond te laten zwemmen. Ook het nieuwe losloopgebied langs het tennispark en Siloah vindt het Wijkteam ongeschikt. Bij het Limespark is reeds een groot hondenlosloopgebied aangewezen waar voldoende ruimte is om honden een duik te laten nemen, wat ook veelvuldig gebeurt. Voor de rest van het Limespark geldt een aanlijnplicht die helaas door de meeste hondenbezitters wordt genegeerd. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op het fietspad.
• Het college heeft een principebesluit genomen ten faveure van de uitbreiding van Siloah zonder te onderzoeken of er bij de bewoners van de aangrenzende woonwijk draagvlak is voor deze grootschalige uitbreiding. Inmiddels is er voor de bewoners van

aangrenzende woningen een voorlichtingsavond georganiseerd over de geplande uitbreiding inclusief hoogbouw door Siloah. De wijkbewoners vrezen een overconcentratie van zorgbehoeftigen op deze, in hun ogen, veel te kleine locatie. Zij zijn van mening dat dit niet past op een locatie op steenworp afstand van de achterliggende woonwijk en zijn daarom tegen deze uitbreiding. Zij beraden zich op een te volgen procedure.

• Er zijn onlangs twee herhalingscursussen reanimatie gehouden. Er volgt er binnenkort nog een. Ook zijn er inmiddels weer nieuwe AED's geplaatst.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Allereerst willen wij u een goed, gezond en gelukkig 2020 toe wensen.

Afgelopen jaar zijn we vanuit het Wijkteam West samen met het B.I.R. hard aan de slag gegaan om de basis te leggen voor een dorpsteam Reeuwijk-Brug. Daarin zitten inmiddels ook al een aantal inwoners uit Oost. Helaas was in een eerdere fase het Team Reeuwijk-Brug Oost ter ziele gegaan en vrijwel iedereen die we spraken of tegen kwamen was het met elkaar eens: binnen een fusiegemeente zoals Bodegraven Reeuwijk is een sterk dorpsteam onmisbaar om belangen op de bestuurlijk en politieke agenda te krijgen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de inwoners te 'vertegenwoordigen'. Dan kan helemaal niet, omdat er geen sprake is van een gekozen dorpsteam. Het is wel de bedoeling om een platform te vormen waar alle inwoners zich kunnen vinden om met elkaar, met de gemeenteraad en met het gemeentebestuur in gesprek te gaan en samen te werken aan oplossingen voor vraagstukken die ons dorp of onze belangen raken. Want zelfs met zo veel inwoners met verschillende invalshoeken als in Reeuwijk-Brug zie je dat belangen vaak parallel lopen en veel problemen eenzelfde oorzaak hebben.

Er liggen uitdagingen genoeg in het verschiet. Goed en respectvol met elkaar overleggen is dan een goed uitgangspunt. De komende maanden gaan we met elkaar kijken hoe we het Dorpsteam Reeuwijk-Brug zo breed mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door het opzetten van werkgroepen of projectteams. Iedereen die zijn steentje bij wil dragen, is hierbij meer dan welkom. De leden van het voormalige wijkteam Reeuwijk-West blijven de komende jaren samen met de gemeente de werkzaamheden in deze wijk monitoren.

Een ander project is de dorpsvisie Reeuwijk-Brug 2020-30. Volgende maand komt er een dorpsbijeenkomst waarvoor alle inwoners zijn uitgenodigd om mee te praten hoe ons dorp er in de toekomst uit moet zien, waar we ons zorgen over maken en welke dromen we hierbij hebben.

Er wordt gewerkt aan een website en Facebookpagina waarop we elkaar en alle inwoners zo goed mogelijk kunnen informeren. Kortom, blijf ons volgen en praat vooral mee.

www.dorpenwijk.nl

Meer berichten