Het Eco-collectief op excursie. Beeld: John van Gemeren
Het Eco-collectief op excursie. Beeld: John van Gemeren Foto: John van Gemeren

Eco-collectief bestaat 25 jaar

Algemeen Duurzaam

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In een tijd dat de termen duurzaamheid en biodiversiteit nog nauwelijks gebruikt werden zagen een paar bedrijven uit Reeuwijk en omstreken al, dat de manier waarop werkzaamheden in onze omgeving uitgevoerd worden, er vaak veel toe doet. Vanuit de overtuiging dat het anders kan en anders moet, hebben zij in 1997 de koppen bij elkaar gestoken en zijn een samenwerkingsverband aangegaan om kennis en innovaties met elkaar te delen, zodat nieuwe inzichten en toepassingen met het oog op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden breder ingezet kunnen worden. Het bestuur, bestaande uit Hans Olieman (voorzitter), John van Gemeren (secretaris) en Adrie van Vliet (penningmeester) vertelt over de doelstellingen, werkwijze en de activiteiten van het Eco-collectief.

Loes Kamer

Groen, Grond en Water

Hoewel de elf aangesloten bedrijven heel verschillend zijn, hebben ze een ding met elkaar gemeen: allemaal zijn ze werkzaam in het groen, de grond en het water. Zo maken enkele agrarische bedrijven van het collectief deel uit, naast loonbedrijven, een paar aannemersbedrijven voor oeverbescherming, een tuinarchitectenbureau, een ecologisch adviesbureau en een waterplantenkwekerij. “Hoewel sommigen van ons elkaars concurrenten zijn, vinden we het toch belangrijker om van elkaar te leren en kennis te nemen van nieuw ontwikkelde methoden, technieken en machines en zo met elkaar samen te werken”, aldus Hans Olieman. “We werken allemaal vanuit de visie dat de natuurlijke omgeving bij werkzaamheden zoveel mogelijk ontzien moet worden en dat het ontwikkelen van een optimaal functionerend ecosysteem met een hoge biodiversiteitsgraad belangrijk is”, vult John van Gemeren aan.

Activiteiten

Het collectief doet dit door excursies te organiseren, waarbij elkaars projecten bezocht worden om zo de opgedane kennis verder te verspreiden. Sommige leden werken samen met beheerinstanties van natuurterreinen, zoals Niesing en De Goeij, veehouders die land pachten van Staatsbosbeheer. De bedrijven zijn soms werkzaam buiten Reeuwijk en omgeving, zodat ook regelmatig uitstapjes wat verder weg gepland worden. Echter altijd wel naar een vergelijkbaar ecosysteem zoals in onze streek, waarbij een veenbodem, een waterrijke omgeving en vochtminnende vegetatie aan de basis staan. Zo werd bijvoorbeeld de Polder Westbroek bij Oud-Zuilen bezocht in Utrecht en het Ilperveld bij Landsmeer in Noord-Holland. Voorafgaand aan het bezoek vindt bij voorkeur een presentatie plaats, zodat de deelnemers goed voorbereid en van achtergrondinformatie voorzien zijn. “Daarnaast is het ook goed en gewoon gezellig om elkaar regelmatig te ontmoeten”, aldus John. Bedrijven die zich bezighouden met grond, groen en water en die openstaan voor innovatieve ideeën kunnen het lidmaatschap van het Eco-collectief aanvragen.

Eensgezinden

Een gesprek op initiatief van toenmalig wethouder van der Smit, waarbij deze adviseerde meer deskundigheid uit te wisselen en gezamenlijk onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen om zo de positie van de bedrijven uit Reeuwijk te versterken, bracht deze bedrijven bij elkaar. “Eigenlijk waren we toen onze tijd vooruit.”, vertelt Hans Olieman, “Er was in die tijd wel belangstelling voor natuur en landschap, maar er was nauwelijks aandacht voor ecologie, de samenhang tussen soorten in een leefgebied. Dat hadden wij juist wel”. Meer aandacht voor ecologie is er inmiddels volop: door allerlei oorzaken is de biodiversiteit dramatisch achteruitgegaan en men is zich inmiddels bewust van de negatieve effecten daarvan, de nadelige gevolgen voor de natuur en uiteindelijk ook voor onszelf. Door ecologisch beheer uit te voeren, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van oude technieken en streekeigen, natuurlijke materialen voor oeverbescherming en verharding van bermen (wilgentakken) wordt het bodemleven gestimuleerd, dat aan het begin staat van de voedselketen op land. Een brede strook drassig land naast een sloot met een geleidelijke overgang van land naar het water zorgt voor een soortenrijke oever, de kraamkamer van een aquatisch ecosysteem waar zowel het onderwaterleven baat bij heeft als ook vele landinsecten, omdat deze hun leven vaak als larve in het water water beginnen, zoals juffers en libellen.

Belang van blijvend beheer

“Het slagen van een project staat of valt met voortdurend en duurzaam beheer en onderhoud”, aldus Adrie van Vliet”. Het komt regelmatig voor dat een terrein ecologisch aangelegd en ingericht wordt en dat vervolgens budget om dit terrein ook als zodanig te beheren ontbreekt. Achterstallig onderhoud leidt dan juist tot onevenredig hoge kosten om de schade te herstellen. “Dat is zo jammer, je ziet het dan achteruit gaan en het kost jaren werk om het weer goed te krijgen”. Gelukkig komt er van overheidswege ook steeds meer oog voor dit aspect, zodat onze gemeente steeds groener, biodiverser en duurzamer wordt.

Voor meer informatie kunt u zich in verbinding stellen met John van Gemeren, via: johnvangemeren@watersnip.info

Het Eco-collectief op excursie bij Niesing. Beeld: Eco-collectief
Het Eco-collectief op excursie bij Niesing. Beeld: Eco-collectief