Logo kobr.nl

Bouwbesluit Doortocht

  Politiek

Bodegraven - Het college heeft in september medewerking verleend aan het bouwen van woningen op het voormalige Welkoop-terrein aan de Doortocht 1 in Bodegraven. Het betreft een plan van Looye Projecten b.v. uit Woerden en Vabo ontwikkeling b.v. uit Culemborg die ook gezamenlijk eigenaar van de grond zijn.

Het plan bestaat uit 28 grondgebonden woningen. dit zijn zes woningen in een geschakeld bouwblok van twee maal drie woningen aan de zijde van de Doortocht. De overige 22 woningen bestaan uit vijf blokken van eengezinswoningen. Het grootste deel van deze overige woningen zal bestaan uit middel-dure (tot circa 1.000 euro p/mnd) huurwoningen. De woningen die het meest ver van de molen worden gebouwd, en als enige uit drie bouwlagen bestaan, zullen waarschijnlijk als koopwoningen op de markt gezet worden. De parkeerbehoefte wordt deels op eigen terrein, deels op gemeentegrond, opgelost.

Het terrein rondom het rioolgemaal wordt ingericht als openbaar parkeerterrein op kosten van de ontwikkelaar. Uit onderzoek blijkt dat, door het treffen van voorzieningen aan het gemaal, woningbouw op korte afstand mogelijk is. Eveneens houdt het plan rekening met de molenbiotoop. De molenbiotoop betreft provinciaal beleid om windmolens te beschermen waarmee de gemeente rekening dient te houden. Dit heeft beperkingen voor de hoogte van de woningen. Zoals uit de door architectenbureau Ben Kraan opgestelde impressietekeningen blijkt, heeft dit als gevolg dat alle woningen geen kap hebben.

Duurzaamheid

Omdat de ontwikkelaar voor 1 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, kan hij nog zonder gasaansluiting bouwen. Het college heeft als voorwaarde aan de medewerking gesteld dat er extra duurzaamheidsmaatregelen genomen dienen te worden. De ontwikkelaars moeten daardoor 25% onder de norm van het Bouwbesluit bouwen. De ontwikkelaar mag hier zelf invulling aan geven. Omdat de woningen een plat dak hebben biedt dit bijvoorbeeld uitstekende mogelijkheden voor zonnepanelen. Andere maatregelen op het gebied van duurzaamheid zijn het toepassen van de waterdoorlatende bestrating in het openbaar gebied en groene (sedum)dakbedekking.

Verdere gang van zaken

In oktober wordt er nog een informatieavond voor de buurt over het plan georganiseerd. Ook de leden van de raad en het wijkteam worden hiervoor uitgenodigd. Als het plan voldoende draagvlak heeft in de omgeving zal het ontwerpbestemmingsplan begin 2020 ter visie worden gelegd. Als er geen procedures tot de Raad van State gevoerd worden, kan in het najaar 2020 met de bouw van de woningen gestart worden

Meer berichten