Logo kobr.nl

Raad uit stevige kritiek op procedure huisvesting arbeidsmigranten maar wil nu voortvarend doorpakken

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Zoals wij in de krant van 13 november jl. al berichtten heeft de gemeente door een onafhankelijk onderzoeker een feitenrelaas laten opstellen over het proces dat gevolgd is rond de plannen voor grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten op de bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering II riep het feitenrelaas en de daaraan gekoppelde tijdlijn nogal wat vragen op en de gemeenteraad voelde het college daarom in haar vergadering van vorige week woensdag, stevig aan de tand. Kernpunten in het debat waren de geringe transparantie naar belanghebbende omwonenden en het ontbreken van een dialoog met hen, de geheimhouding op een aantal stukken, de wijze waarop de WOB-verzoeken waren afgewikkeld en de procedure rond ingediende principeverzoeken.

Kou uit de lucht

Hoewel de kritiek op de handelwijze van het college, en met name op de wethouders Knol en Van den Heuvel, niet mals was, was de kou in het voorjaar al wel een beetje uit de lucht gehaald door de excuses die het college had aangeboden over de gang van zaken en het feit dat de destijds gelanceerde plannen van tafel zijn gehaald. Monique Jonker (PvdA) en Elly de Vries (D66) spraken onder meer hun onvrede uit over de wijze waarop de WOB-verzoeken waren afgewikkeld. In hun ogen was daar niet ruimhartig mee omgegaan en hadden de aanvragers niet alle stukken gekregen. Het was echter vooral Remco Tijssen (Burgerbelangen) die stevig van leer trok. Volgens hem droeg het feitenrelaas niet bij aan het herstel van vertrouwen omdat het volgens hem aan alle kanten rammelde en het beeld opriep van 'we hebben gelijk en nog eens gelijk' , een beeld, dat ook nog eens werd versterkt door een juridisch advies over het aspect geheimhouding. De voorman van de oppositiepartij verweet het college dat de raad destijds onvoldoende in stelling was gebracht om haar controlerende taak uit te oefenen.

De VVD had het, nogal uitzonderlijk, verzoek gedaan om gemeentesecretaris Johan de Jager meer inkijk te laten te geven in de werkwijze en aansturing van het ambtelijk apparaat. De Jager verklaarde later in de discussie dat het wegvallen van de projectleider een nadelig effect had gehad op de gang van zaken en dat ook gold voor de wijzigingen die in het college hadden plaats gevonden. Volgens hem moet je met belanghebbenden het gesprek durven aangaan, maar is het de kunst dat te vertalen naar een goed participatietraject. Hij beaamde daarbij dat het aantrekken van een externe communicatiedeskundige daar een onvoldoende bijdrage aan had geleverd en zag voor zichzelf in de toekomst een grotere rol weggelegd in dit soort ingrijpende dossiers.

Motie van treurnis

Namens coalitiepartij ChristenUnie ging Els Oliwkiewicz nader in op de tijdlijn die opgesteld was. Zij betreurde het dat die in november 2018 stopte terwijl de discussies tot in maart waren doorgegaan. Zij constateerde dat er miscommunicatie is ontstaan door het ontbreken van deugdelijke verslagen en dat de manier waarop WOB-verzoeken zijn afgewikkeld geen aanzet hebben gegeven tot het herstel van vertrouwen. Zij vond de gang van zaken dusdanig ernstig dat zij aangaf te overwegen een motie van treurnis in te dienen, een voornemen dat zij overigens aan het einde van de vergadering en gehoord de toezeggingen van het college, niet waar zou maken.

Boetekleed

De woordvoerder van de SGP, Henk van der Smit maakte zichzelf deelgenoot van de problemen. "Met mijn ervaring had ik scherper moeten zijn, met name op het aspect geheimhouding. Wij hebben ons te gemakkelijk laten meenemen in dit dossier; een goede kaderstelling ontbrak, we zijn te naïef geweest en hadden eerder op de rem moeten trappen", aldus de raadsnestor, die ook opriep tot een procedurevoorstel over het predicaat 'geheimhouding' op de veelheid van stukken die de raad passeren. Bij dat laatste sloot ook Merel van Dijk (GroenLinks) zich aan. In haar ogen mag dat predicaat zeker niet gebruikt worden om zaken er door heen te drukken.

Jan Vergeer (CDA) deelde de woorden van Henk van der Smit door te stellen dat ook de raad boter op het hoofd heeft en dat het niet goed is alleen naar een ander te kijken. Hij noemde het terecht dat de stekker uit het oorspronkelijke traject is getrokken.

Procedurefouten

De betrokken wethouders Dirk-Jan Knol en Jan Leendert van de Heuvel gingen uitvoerig in op de kritiek van de raadsfracties. Knol gaf volmondig toe dat er zowel procedure- als communicatiefouten waren gemaakt. In zijn ogen konden er tenminste drie lessen getrokken worden uit de gang van zaken: het beter in gesprek blijven met de inwoners zowel voor als na besluitvorming, er moet een betere samenwerking komen tussen het college en het ambtelijk apparaat op het gebied van regie en communicatie en geheimhouding alleen toepassen als het echt noodzakelijk is en zo kort mogelijk. De kritiek op het feitenrelaas pareerde hij door te zeggen dat dat door een onafhankelijk onderzoeker was opgesteld zonder enige bemoeienis van het college.

Ook zijn collega Van den Heuvel trok het boetekleed aan. Hij noemde het een 'gemankeerd proces' waarbij onvoldoende was onderkend dat het gelijktijdige proces van woningbouw op Weideveld en de bouw van een grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting met elkaar in botsing zouden komen. "Wij zijn misschien te doenerig geweest. Het zoeken naar een oplossing voor de maatschappelijke opdracht die er lag rond de arbeidsmigrantenhuisvesting heeft daarin zeker een rol gespeeld", volgens Van de Heuvel, die ook aangaf dat het college kennelijk niet goed in staat was geweest om in te schatten wat het gedane principeverzoek teweeg zou brengen. Hij zegde toe de procesgang rond dat soort verzoeken nog eens tegen het licht te zullen houden.

Burgemeester Christiaan van der Kamp, die de voorzittershamer tijdelijk overdroeg aan Henk van der Smit, noemde het buitengewoon verwarrend dat er een misverstand is ontstaan over de term 'verslagen' bij de WOB-verzoeken. Hij gaf aan dat de juridische afdeling van de gemeente belast is met de afhandeling van dat soort verzoeken en dat zowel het college als ambtenaren daar geen invloed op hebben. Hij zegde toe de procedure nog eens tegen het licht te willen houden om de transparantie te vergroten en minder de indruk te willen oproepen dat de gemeente zich verschuilt achter een juridisch formele afwikkeling. Die zelfde toezegging deed hij ook ten aanzien van het aspect 'geheimhouding'.

Na een korte schorsing bleek dat de 8 fracties de tijd tekort gevonden hadden om met een gemeenschappelijke verklaring te komen. Duidelijk werd wel dat men de uitkomst van de 'lessen' bij volgende projecten kritisch zal blijven volgen, maar voor het overige riepen de partijen het college vooral ook om de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten voortvarend aan te pakken.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten