Logo kobr.nl

Moties bepalen agenda tijdens laatste raadsvergadering 2019

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - De laatste raadsvergadering van 2019 was een van de kortste van de vergadersessies van het jaar. Nadat eerst een flink aantal onderwerpen, waaronder het parkeerbeleid op de bedrijventerreinen Groote Wetering en Rijnhoek, zonder discussie was afgetikt, boog de raad zich voornamelijk over een tweetal moties en over de zorgelijke positie van de Evenementen Commissie Bodegraven.

De eerste motie ging over het project 'Beter Bereikbaar Gouwe'. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de mobiliteit rond de Gouwe. Er worden 26 maatregelen onderzocht, waaronder de tracévarianten die bekend staan onder de wat cryptische namen W15 en W19. Het gaat hierbij om het verbeteren van de Oostelijke Randweg Boskoop (W15), de uitbreiding daarvan (W19) en het verhogen van de maximumsnelheid van 60 naar 80 km.

Tegen deze plannen bestaat veel verzet. De gemeente Waddinxveen heeft de plannen al afgewezen en de inwoners van Reeuwijk-Dorp en de Middelburgseweg hebben tijdens de inspraakraad duidelijk hun ongenoegen over de plannen kenbaar gemaakt. De plannen zouden een grote impact hebben op de leefomgeving en de ecologische en landschappelijke waarde van het buitengebied. Zij uitten daarbij ook kritiek op het feit dat de plannen door de projectorganisatie op de variantenlijst worden gehouden, ondanks het feit dat de Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit zich al tegen deze varianten had uitgesproken.

Geen draagvlak

Ook binnen de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk bleek er geen enkel draagvlak te zijn voor de varianten W15 en W19. Ondertekend door alle fracties - hetgeen op zich al uitzonderlijk is - lag er een motie op tafel met een duidelijke uitspraak daarover.

In de motie wordt het college opgeroepen de maatregelen zo spoedig mogelijk van tafel te halen. Met deze oproep geven de fracties wethouder Inge Nieuwenhuizen een steuntje in de rug om via het bestuurlijk overleg de varianten ongedaan gemaakt te krijgen. Veel discussie leverde de motie niet op en het statement werd ook door wethouder Nieuwenhuizen omarmd. Logischerwijs werd de motie daarom ook met algemene stemmen aangenomen.

Stimuleren inschrijving arbeidsmigranten

De tweede motie ging over arbeidsmigrantenhuisvesting. De positie van de arbeidsmigranten binnen onze gemeente blijft een bron van zorg. Van de ongeveer 1150 binnen de gemeente aanwezige arbeidsmigranten staan er minder dan 400 ingeschreven bij de gemeente (bron: Timpaan 2017). Zo'n 750 personen hebben dat niet gedaan. Een meerderheid van hen verblijft langer dan zes maanden in onze gemeente en zijn daarmee ingezetenen van de gemeente. Dit maakt de gemeente verplicht ervoor te zorgen dat zij ingeschreven staan.

Voornoemde overwegingen waren voor D66 en de ChristenUnie redenen om een motie in te dienen om het inschrijven te bevorderen. Volgens de indieners van de motie zijn er door inschrijving meer handhavingsmogelijkheden, waardoor er beter grip gekregen kan worden op misstanden die er op gebied van huisvesting zijn. Ook kan het financieel aantrekkelijk zijn door een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Volgens D66 en de ChristenUnie is het huidige pressiemiddel om het inschrijven te bevorderen via de toeristenbelasting te weinig effectief. De fracties vroegen om het registreren van arbeidsmigranten door een versnelde groepsinschrijving te ontwikkelen met inschrijfbijeenkomsten, waarmee de gemeente in het verleden ook succes heeft geboekt.

Westland

Vrijwel alle fracties konden zich wel vinden in de strekking van de motie, al vroeg VVD'er Frank Rijkaart aan het college het probleem ook een plaats te geven in de herziening van de woonvisie en benadrukte Reinoud Doeschot (GroenLinks) de rol die uitzendbureaus en werkgevers in het geheel zouden moeten spelen.
De fractie van de SGP vond de argumenten wel sympathiek, maar woordvoerder Henk van der Smit kondigde aan toch tegen te zullen stemmen, omdat hij het niet wenselijk vindt er één element van de arbeidsmigrantenproblematiek uit te pikken. Hij vreest bovendien dat de druk op de sociale woonvoorraad alleen maar zal toenemen.

Wethouder Dirk-Jan Knol ontkende niet dat aan inschrijving consequenties verbonden kunnen worden. Hij ziet in de motie een oproep om vaart te maken en wist te melden dat het de bedoeling is dat in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar de grootste uitzendbureaus ermee aan de slag gaan. Hij zegde toe dat de problematiek een plaats zal krijgen in de nieuwe woonvisie en refereerde daarbij aan het feit dat de inschrijvingen in het Westland niet hebben geleid tot een run op de sociale huisvesting.

Met uitzondering van de SGP schaarden alle fracties zich uiteindelijk achter de motie, die daarmee met grote meerderheid werd aangenomen.

Tekst: Bert Verver

Raadsvergadering terugkijken?

Alle raadsvergaderingen worden opgenomen en uitgezonden. U kunt deze dus live meekijken of ten alle tijden terugkijken via de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zo kunt u gerust nog eens nakijken wat er is gezegd over de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Ook kunt u op de website van de gemeente de volledige vergaderkalender bekijken.

gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl

Meer berichten