Logo kobr.nl

Vrachtwagenparkeerterrein Zoutman opnieuw in beeld voor overslagplaats

  Politiek

REEUWIJK - Om het zware vrachtverkeer in het plassengebied te verminderen zijn er bij de toegangswegen poortjes geplaatst die de breedte van het verkeer limiteren. Voor de poortjes in gebruik genomen kunnen worden, is het echter nodig dat er een overslagplaats wordt aangewezen waar zware vrachten kunnen worden overgezet op lichtere voertuigen. Maar waar?

Vorig jaar zijn een tiental plaatsen onderzocht en het college stelde aan de hand daarvan voor een locatie aan de Van Leeuwenhoekstraat daarvoor te bestemmen. Bij de bespreking daarover in november bleek al dat diverse commissieleden niet enthousiast waren over die locatie en ook ondernemers gaven tijdens de inspraak aan niet blij te zijn met die keuze. Tijdens de schriftelijke behandeling in de commissie Ruimte van afgelopen week bleek dat de neuzen nog steeds niet dezelfde kant op staan.

Niet van agenda

Op voorhand lieten de fracties van de SGP, Van Os en CDA weten dat ze het onderwerp liever van de agenda af wilden halen, omdat er geen sprake zou kunnen zijn van een echte discussie. Ook andere fracties waren niet onverdeeld gelukkig met de keuze voor de Van Leeuwenhoekstraat. Zo voldoet volgens de VVD de voorgestelde locatie niet aan de uitgangspunten op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Aan de andere kant is BBR van mening dat er voldoende afstemming heeft plaats gevonden, waardoor steun aan de voorgestelde locatie gegeven kan worden. De ChristenUnie vond een locatie op het bedrijventerrein Zoutman logisch, omdat daarmee woonwijken ontlast worden. Het CDA, de VVD en D66 spraken hun voorkeur uit voor een hernieuwd onderzoek of een deel van het vrachtwagenparkeerterrein op Zoutman niet voor het doel gebruikt zou kunnen worden.

Wel was er een grote mate van overeenstemming over de randvoorwaarden en kaders waaraan de locatie zou moeten voldoen. Iedereen zag de urgentie en was het ermee eens dat de poortjes alleen dicht zouden gaan als er een overslagpunt was.

Vervolg

Het college was zich er terdege van bewust dat er snelle besluitvorming plaats moet vinden, gezien de koppeling van het overslagpunt met het sluiten van de poortjes. Het college zou de bruikbaarheid van het vrachtwagenparkeerterrein opnieuw in ogenschouw nemen. In de besprekingen die volgen, zal dit onderzoek naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten