Logo kobr.nl
De Dronenhoek ligt er verkommerd bij.
De Dronenhoek ligt er verkommerd bij. (Foto: Bert Verver)

Veel waardering voor eerste planschets nieuwe woonwijk Dronenhoek

  Politiek

BODEGRAVEN - Al heel veel jaren wordt er nagedacht over de herontwikkeling van bedrijventerrein Dronenhoek. Er is nu eindelijk schot in de zaak.

Wie vanuit de polder over de Oud Bodegraafseweg Bodegraven inrijdt, krijgt weinig warme gevoelens over de entree van het dorp. Al jaren ligt het bedrijventerrein Dronenhoek, waar de weg doorheen loopt, er verkommerd bij met als absoluut dieptepunt de situatie rond de vroeger zo illustere orgelfabriek Eminent.

Met een oppervlakte van een kleine 5 ha heeft het bedrijventerrein grote potenties als een bouwlocatie voor woningen. Tijdens de inspraakraad van vorige week werden de eerste plannen voor het gebied aan de raadsleden gepresenteerd en hoewel er nog veel vragen waren, was er bij alle fracties veel waardering voor de opzet. Voor deze opzet heeft de gemeente een intentieovereenkomst met de ontwikkelaars afgesloten.

Drie ontwikkelaars

Een groot deel van het bedrijventerrein is in handen van een drietal projectontwikkelaars: Slokker, Brookland en Jansen de Jong. De ontwikkelaars hebben SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort in de arm genomen om het plan vorm te geven, overigens in nauwe samenwerking met de gemeente.

Na een korte inleiding door Arjan de Vries van Slokker lichtte Manon Witbraad van SVP het plan 'Hofjes van Dronen’ toe. Volgens de stedenbouwkundige worden kenmerken van de bebouwing in de Dronenwijk ingepast in het nieuwe plan, waarbinnen ruimte is voor ongeveer 250 woningen. Uit het gepresenteerde ontwerp blijkt dat een groene dooradering een belangrijke basis vormt voor de planopzet. De groenstroken verdelen het plangebied in vier ‘buurtjes’ of 'hofjes'.

Een opvallend element in het plan is een flink appartementencomplex langs de N11. Dit complex moet een geluidsbuffer worden voor de achterliggende wijk en krijgt, volgens de huidige opzet, een gedeelte met een hoogte van 12 etages. Over dit plandeel werden door een aantal raadsleden nogal wat kritische vragen gesteld, omdat die hoogte wel erg dominant is en niet overeen komt met uitgangspunten die in andere plannen zijn geformuleerd.

Nog veel vragen

Het feit dat de eerste schetsen door de raadsleden zeer positief werden ontvangen, zal de initiatiefnemers zeker deugd hebben gedaan. Maar uit de veelheid van vragen bleek ook dat er nog werk aan de winkel is. Zo moeten de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening nog nader uitgewerkt worden en dat geldt ook voor de parkeervoorzieningen a.d.h.v. een mobiliteitsplan. Er zijn ook zorgen over het zwaardere verkeer dat van en naar de polder over de Oud Bodegraafseweg zal blijven rijden. Enkele sprekers vroegen daarom nadrukkelijk om een goed participatietraject met de omwonenden.

Ook waren er vragen over de positie van de twee resterende bedrijven (die particulier eigendom zijn) aan de Oud Bodegraafseweg, t.w. het aannemingsbedrijf Domburg en garage Van Eijk. Er werd geopperd of deze bedrijven ook verplaatst zouden kunnen worden.

Doelgroepen en prijsklassen

Het grootste gemis voor veel raadsleden was echter de onduidelijke verdeling van woningen over doelgroepen en prijsklassen. Het concept omvat "een divers aanbod van woningen en woonmilieus, aansluitend op de woonvisie en de woningmarkt" met woningen voor alle doelgroepen, maar concrete cijfers waren niet. Bovendien werd de eis voor 20 procent sociale huur losgelaten. Over dat laatste zei wethouder Dirk-Jan Knol dat de gemeente op dat gebied wat water bij de wijn had moeten doen, omdat de gemeente zelf geen grondeigenaar is en ook geen extra geld in het gebied wil steken.

De wethouder meldde daarnaast dat er van de ca. 250 woningen ongeveer 23 procent in de sociale sector gerealiseerd wordt, waarvan de helft sociale huur en de helft sociale koop. Projectontwikkelaar Arjan de Vries voegde daaraan toe dat ongeveer 50 procent van de nieuwbouw uit appartementen zal bestaan en 50 procent uit grondgebonden woningen. Exacte cijfers kwamen echter niet, dus daarop zegde de wethouder schriftelijke informatie toe.

Een tijdspad van de bouw kon op dit moment nog niet gegeven worden. De ontwikkelaars en de stedenbouwkundigen zullen het plan nu verder vorm geven met inachtneming van de input die zij van de raadsleden hebben gekregen en de resultaten die het participatietraject met de omwonenden zullen opleveren. De wethouder verwacht dat aan het eind van het jaar het plan weer terugkomt in een vergadering van de commissie Ruimte.

Tekst en beeld: Bert Verver

Vogelvlucht afbeelding: SVP Architectuur en Stedenbouw

Meer berichten