Logo kobr.nl
winkelcentrum Broekvelden/Vromade
winkelcentrum Broekvelden/Vromade (Foto: Bert Verver)

Gemeente zet in op twee sporenbeleid bij gebiedsontwikkeling Broekvelden

  Politiek

BODEGRAVEN - Uit een presentatie tijdens de inspraakraad van vorige week is gebleken dat de gemeente wil inzetten op een tweesporenbeleid voor de verbetering van het hart van de Bodegraafse wijk Broekvelden. Een aantal knelpunten moeten op de korte termijn worden opgelost én er komt een integrale gebiedsontwikkeling op lange termijn.

De gemeente heeft een enquête gehouden onder de meest betrokken ondernemers en bewoners en er is een inloopavond georganiseerd. Daarop zijn ideeën uitgewisseld over de herinrichting van het hart van de wijk Broekvelden. Concreet gaat het daarbij om het winkelcentrum Broekvelden/Vromade en de directe omgeving. Op langere termijn gaat het om de Sporthoeve en de drie scholen.

Er zijn diverse redenen om het gebied opnieuw in te richten en toekomstbestendig te maken. Zo staat het ondernemersklimaat onder druk, is de sporthal aan het einde van haar economische levensduur en zijn de scholen over een jaar of zes aan renovatie of vernieuwing toe. Als de raad akkoord gaat, kiest de gemeente voor een aantal maatregelen op de korte termijn, maar wil zij tevens inzetten op de vernieuwing van het hart van de wijk. Wethouder Inge Nieuwenhuizen legde uit dat er bij een integrale aanpak meer kansen liggen dan bij een aanpak van alleen het winkelcentrum.

Korte en lange termijn
De kortetermijnmaatregelen betreffen een aantal ingrepen om het ondernemersklimaat te ondersteunen, bijvoorbeeld door het laden en lossen veiliger te maken met een verbetering van de aanrijroute. Ook de parkeerfaciliteiten, voor auto’s en fietsers, worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte (groen, stalling winkelwagens en entree sporthal) wordt verbeterd. Voor de uitvoering van de plannen is 180.000 euro nodig. Voor de ontwikkeling op de lange termijn wordt een integraal plan worden ontwikkeld voor het hele centrumgebied. Hoe die plannen er concreet uit komen te zien is op dit moment nog niet bekend. Aan de raad wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van 115.000 euro om een onderzoek te doen naar de kansen voor het gebied en het opstellen van een projectdefinitie en een Nota van Uitgangspunt. Inleider Ron van Oostrum gaf aan dat het nadrukkelijk de bedoeling is alle belanghebbenden te betrekken bij de planvorming voor het gebied.

Winkeliers
Namens de winkeliersvereniging Broekvelden verklaarde Quint Langerak voorstander te zijn van de langetermijnaanpak, maar hij vroeg ook voldoende aandacht voor de korte termijn maatregelen. Vergroening alleen noemde hij ‘niet voldoende’. Belangrijke pijnpunten zijn volgens hem de verbetering van de verblijfskwaliteit, de bereikbaarheid aan de noordzijde en de parkeerproblematiek. Ook meldde hij de wens voor een vergroting van de supermarkt. Hij gaf aan dat de winkeliers graag met de gemeente willen samenwerken bij de ontwikkeling van de plannen.

De raadsleden hadden nog een flink aantal vragen, onder andere over de betrokkenheid van de scholen, de verkeersveiligheid, de hangplek voor jongeren en de budgettering. Die discussie wordt vanavond in de commissie Ruimte nog voortgezet bij de bespreking van het nog te nemen raadsbesluit.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten