Afbeelding

Gemeentelijke begroting sluitend voor 2022, maar financiële zorgen blijven.

Politiek

Bodegraven-Reeuwijk

Vorige week heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2022-2025 goedgekeurd. De begroting is voor 2022 sluitend, maar de financiële zorgen zijn daarmee zeker niet voorbij.

door Bert Verver

Door de sluitende begroting is het gevaar dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie komt te staan voor het komende jaar afgewend. Dat de begroting de naam ‘Broos perspectief’ heeft meegekregen is echter veelzeggend. Hoewel de gemeente voor haar inwoners tot de duurste van het land behoort, is het moeilijk de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te brengen. Iedere eurocent moet tegen het licht worden gehouden om de lasten niet verder te laten stijgen.

Voor 2022 blijft die lastenstijging beperkt tot 2,4 procent voor een gemiddeld huishouden. Dat is inclusief de inflatiecorrectie van 1,5 procent. Voor de gemiddelde onderneming stijgen de lasten met 7 procent, waarvan door een lagere afdracht aan het ondernemersfonds ongeveer 3 procent overblijft.

Lange tijd zag het er overigens naar uit dat grotere ingrepen nodig zouden zijn om de begroting sluitend te krijgen. Maar omdat op de valreep het Rijk de gemeente ongeveer 1,6 miljoen euro extra uitkeerde, is het aanvankelijk berekende tekort voor een aanzienlijk deel weggepoetst.

Niet spannend

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de begrotingsvergadering niet echt spannend. Enerzijds omdat de begroting sluitend was, anderzijds omdat er in deze laatste begroting van de raadsperiode sprake was van een ‘beleidsarme’ begroting met weinig nieuwe initiatieven.

De discussies speelden zich vooral af rond de vier amendementen en zes moties die, vooral door de oppositiepartijen BBR, D66 en PvdA, waren ingediend. De meest opmerkelijke motie was de ‘motie van treurnis’, waarin deze partijen hun teleurstelling en treurnis uitspraken over het feit dat de raad onvolledig en niet transparant geïnformeerd was door het college. Het ging daarbij vooral over de vraag of er wel of geen middelen beschikbaar waren gesteld voor de renovatie van het Streekmuseum. Na de uitleg van financieel wethouder Knol over de gang van zaken en zijn opmerking dat hij (en het college) op hun beurt ‘treurnis hadden’ over deze motie, besloten de indieners hem terug te trekken.

Zwembad

Inhoudelijk lieten de meeste fracties de begroting voor wat hij was. De discussies waren al gevoerd tijdens de Kadernota en in de raadscommissies. Elly de Vries (D66) mopperde nog wel over het feit dat er grotere uitgaven waren gedaan dan strikt noodzakelijk rond de bouw van zwembad De Kuil en de regelingen rond de sportaccommodaties. Ze noemde de begroting ‘een emmentalerkaas’, waar veel gaten inzaten. Ook Monique Jonker (PvdA) vroeg zich af of de begroting wel echt sluitend was, gezien de hoge leningenportefeuille en de zorgen die er zijn rond het sociaal domein. Die zorgen over de leningenportefeuille en het tekort van zo’n 5 miljoen op het Sociaal Domein werden breed gedeeld. 

VVD-fractievoorzitter Robin Kersbergen noemde de begroting echter gewoon een evenwichtige begroting die een goed uitgangspunt vormt voor de komende 4 jaar. Els Oliwkiewicz (ChristenUnie) zag in de begroting een correcte uitvoering van de Kadernota, al noemde ze de gemeente financieel kwetsbaar door onder andere de verder oplopende schuldenlast.

Merel van Dijk (GroenLinks) ging wat verder in op de kosten voor het Sociaal Domein. Zij vroeg zich af of er niet te laag werd begroot, omdat de rijksbijdrage voor dit domein structureel te laag is. Remco Tijssen (BBR) riep het college daarop op om de 1 miljoen euro die vanwege de invoering van het zogenoemde ‘woonplaatsbeginsel’ kan worden uitgekeerd, op de begroting van het Sociaal Domein te houden en in te zetten voor meer preventie.

Herstelplan

Het college heeft de raad toegezegd in maart 2022 te komen met een herstelplan voor de komende jaren. Sommige fracties zagen dat plan graag eerder, maar wethouder Knol was daar geen voorstander van. Hij wilde het plan zorgvuldig voorbereiden om daarmee het nieuwe college dat na de verkiezingen zal aantreden in een goede uitgangspositie te brengen.

Naar aanleiding van een motie van het CDA en GroenLinks zegde wethouder Jan Leendert van den Heuvel toe om in overleg met de scholen te onderzoeken of het mogelijk is om alleen vakkrachten bewegingsonderwijs te laten geven. Wethouder Kees Oskam pareerde de kritiek op het feit dat er te weinig bezuinigd zou zijn door te stellen dat er op het plan voor de leefomgeving een bezuiniging van 1 miljoen euro was toegepast. 

De begroting kreeg vijftien stemmen voor en zes tegen en werd daarmee dus vastgesteld, inclusief een bedrag van 100.000 euro voor een nog op te stellen ‘veiligheidsplan’. De zes tegenstemmen waren afkomstig van de oppositiepartijen en één lid van de SGP, die op de verkeerde stemknop had gedrukt.

Advertentie

Categorieën